Κομισιόν: Αλλάζει το πλαίσιο για τις τιτλοποιήσεις NPEs

financialreport.gr 05:06, 24 Ιουλ 2020

Related Articles

Δέσμη μέτρων για την τροποποίηση του κανονισμού περί τιτλοποιήσεων και του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Όπως αναφέρει η τιτλοποίηση είναι ένα εργαλείο μέσω του οποίου οι τράπεζες μπορούν να ομαδοποιούν δάνεια, να τα μετατρέπουν σε τίτλους και να τα πωλούν στις κεφαλαιαγορές.
Στόχος των αλλαγών αυτών είναι να διευκολυνθεί η χρήση της τιτλοποίησης για την ανάκαμψη της Ευρώπης, με την παροχή στις τράπεζες της δυνατότητας να επεκτείνουν τις δανειοδοτήσεις τους και να ελευθερώσουν τους ισολογισμούς τους από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.
Είναι χρήσιμο να δοθεί στις τράπεζες η δυνατότητα να μεταφέρουν ορισμένους από τους κινδύνους των δανείων των ΜΜΕ (μικρομεσαίων επιχειρήσεων) στις αγορές, ώστε να μπορούν να εξακολουθήσουν να χορηγούν δάνεια σε ΜΜΕ.
Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για την απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση εντός ισολογισμού που θα επωφελείται από προληπτική εποπτεία η οποία θα αντικατοπτρίζει την πραγματική επικινδυνότητα των εν λόγω μέσων.
Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να αρθούν τα υφιστάμενα κανονιστικά εμπόδια στην τιτλοποίηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.
Αυτό μπορεί να βοηθήσει τις τράπεζες να απαλλαγούν από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, τα οποία αναμένεται ότι θα αυξηθούν λόγω της κρίσης του κορονοϊού.
Οι σημερινές αλλαγές βασίζονται σε εκτεταμένες εργασίες και αναλύσεις στις οποίες προέβη η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών το 2019 και το 2020.

Στοχευμένες τροποποιήσεις των απαιτήσεων της MiFID II για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Η Επιτροπή προτείνει ορισμένες στοχευμένες τροποποιήσεις των απαιτήσεων της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II), με σκοπό να περιοριστούν κάποιες από τις διοικητικές επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν οι έμπειροι επενδυτές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων.
Οι λιγότερο έμπειροι επενδυτές (όπως τα νοικοκυριά που επενδύουν τις αποταμιεύσεις τους για τη σύνταξη) θα εξακολουθήσουν να προστατεύονται όπως και κατά το παρελθόν.
Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν μια σειρά απαιτήσεων για τις οποίες είχε ήδη διαπιστωθεί (κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης MiFID/MiFIR) ότι ήσαν ιδιαίτερα επαχθείς ή ότι αποτελούσαν εμπόδιο στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αγορών.
Η τρέχουσα κρίση καθιστά ακόμη πιο σημαντική την εξάλειψη των περιττών επιβαρύνσεων και την παροχή ευκαιριών σε εκκολαπτόμενες αγορές.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει την αναπροσαρμογή των απαιτήσεων, για να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο διαφάνειας έναντι του πελάτη, με παράλληλη διασφάλιση των υψηλότερων δυνατών προτύπων προστασίας και αποδεκτού κόστους συμμόρφωσης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
Παράλληλα, η Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα δημόσια διαβούλευση σχετικά με τροποποιήσεις της κατ' εξουσιοδότηση οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II) με σκοπό την αύξηση του καθεστώτος κάλυψης της έρευνας για τους εκδότες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης και για τα ομόλογα.
Ειδικότερα, οι ΜΜΕ χρειάζονται καλό επίπεδο έρευνας στον τομέα των επενδύσεων ώστε να αποκτήσουν την απαιτούμενη προβολή για την προσέλκυση νέων επενδυτών.
Σήμερα προτείνουμε επίσης την τροποποίηση των κανόνων της MiFID που επηρεάζουν τις αγορές ενεργειακών παραγώγων.
Στόχος είναι να βοηθηθεί η ανάπτυξη αγορών ενέργειας στις οποίες οι συναλλαγές γίνονται σε ευρώ – που είναι σημαντικές για τον διεθνή ρόλο του ευρώ – και να μπορούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να καλύπτουν τους κινδύνους τους, διασφαλίζοντας παράλληλα την ακεραιότητα των αγορών βασικών προϊόντων, ιδίως όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα.

Όλες οι τροποποιήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδίου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, το οποίο αποβλέπει στην καλύτερη ολοκλήρωση των εθνικών κεφαλαιαγορών και στη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε επενδύσεις και ευκαιρίες χρηματοδότησης σε ολόκληρη την ΕΕ.

ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια!

Δεν υπάρχουν σχόλια για το συγκεκριμένο άρθρο. Μπορείτε να γράψετε εσείς το πρώτο σχόλιο.

γράψτε ένα σχόλιο

ΓΡΑΨΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

🔑 Δεν έχετε συνδεθεί

Θα πρέπει να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό πρώτα για να μπορέσετε να σχολιάσετε άρθρο