Την αναδιάρθρωση δανείου ύψους 2,9 εκατ. ευρώ με την Εθνική Τράπεζα συμφώνησε η Medicon

financialreport.gr 11:08, 08 Οκτ 2019

Related Articles

Στη σύναψη συμβάσεων αναδιάρθρωσης της οφειλής της προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, προχώρησε η Medicon Hellas.
Αναλυτικότερα:
Με το από 8.10.2019 ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης οφειλής, ρυθμίσθηκε οφειλή της Εταιρείας που ανέρχεται στο ποσό των 2.924.452,26 ευρώ.
Η αποπληρωμή θα γίνει δια εννέα (9) ετησίων χρεολυτικών δόσεων, της μεν πρώτης καταβλητέας την 31/12/2019, των δε επόμενων κατά την αντίστοιχη ημέρα κάθε επόμενου έτους, της δε τελευταίας την 31/12/2027, εκάστης δόσεως ανερχόμενης σε ποσό των εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (Ευρώ 174.600,00) πλην της τελευταίας δόσεως, η οποία θα ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα οχτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (Ευρώ 1.338.655,00).
Το ποσό των εκατόν ογδόντα οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (188.997,26 ευρώ) θα διαγραφεί κατά τη λήξη του συμφωνητικού υπό τον όρο της εμπρόθεσμης και προσήκουσας εκπλήρωσης της οφειλής και τηρήσεως όλων των όρων  αυτού.
Η Διοίκηση της εταιρείας εργάζεται με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασής της έτσι ώστε να αναπτύξει και να ισχυροποιήσει τη θέση της στον τομέα των καινοτόμων βιοτεχνολογικών προϊόντων.

ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια!

Δεν υπάρχουν σχόλια για το συγκεκριμένο άρθρο. Μπορείτε να γράψετε εσείς το πρώτο σχόλιο.

γράψτε ένα σχόλιο

ΓΡΑΨΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

🔑 Δεν έχετε συνδεθεί

Θα πρέπει να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό πρώτα για να μπορέσετε να σχολιάσετε άρθρο