ΤτΕ: Αμετάβλητο το επιτόκιο νέων καταθέσεων τον Ιούλιο του 2018 - Αύξηση στο επιτόκιο νέων δανείων

financialreport.gr 01:12, 03 Σεπ 2018

Related Articles

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, τον Ιούλιο του 2018, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε.
Το περιθώριο επιτοκίου* αυξήθηκε στις 4,41 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,30%.
Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,09% και 0,14% αντίστοιχα.
Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,62%.
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 32 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,71%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,34%.
Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο  επιτόκιο αυξήθηκε κατά 186 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,32%.
Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,19%.
Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρουσίασε επίσης μείωση κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,95%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκε κατά 44 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,82%.
Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,44%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 29 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,57%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ παρουσίασε αύξηση κατά 36 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,63%.
Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο  αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,05%.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, τον Ιούλιο του 2018, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε.
Το περιθώριο επιτοκίου* μειώθηκε στις 4,04 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).
Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο και διαμορφώθηκε στο 0,30%.
Το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,34%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,61%.
Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο και διαμορφώθηκε στο 0,86%.
Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,15%.
Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων  με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,09%.
Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,78%.
Το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,63%.
Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Μάιος

2018

Ιούνιος

2018

Ιούλιος   2018

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μίας ημέρας από νοικοκυριά

0,09

0,09

0,09

Μίας ημέρας από επιχειρήσεις

0,16

0,14

0,14

Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά

0,58

0,60

0,62

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,28

0,28

0,30

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,45

14,38

14,34

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

5,25

5,24

5,19

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,97

7,00

6,95

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο[1]

9,51

8,46

10,32

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1:      

3,47

3,38

3,82

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

5,17

5,35

5,44

-δάνεια από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ

4,41

4,28

4,57

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

3,30

3,27

3,63

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο1

2,93

2,97

3,05

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

4,46

4,39

4,71

Περιθώριο επιτοκίου*

4,18

4,11

4,41

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Μάιος

2018

Ιούνιος

2018

Ιούλιος     2018

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,62

0,62

0,61

Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,89

0,87

0,86

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων**

0,32

0,31

0,30

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,20

2,20

2,15

Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών

6,04

6,18

6,09

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,81

3,76

3,78

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,68

4,67

4,63

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

4,39

4,38

4,34

Περιθώριο επιτοκίου*

4,07

4,07

4,04Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.

ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια!

Δεν υπάρχουν σχόλια για το συγκεκριμένο άρθρο. Μπορείτε να γράψετε εσείς το πρώτο σχόλιο.

γράψτε ένα σχόλιο

ΓΡΑΨΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

🔑 Δεν έχετε συνδεθεί

Θα πρέπει να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό πρώτα για να μπορέσετε να σχολιάσετε άρθρο