Αμετάβλητα τα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων το Δεκέμβριο του 2018

financialreport.gr 05:05, 01 Φεβ 2019

Related Articles

Αμετάβλητα παρέμειναν, το Δεκέμβριο του 2018, τόσο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, όσο και το αντίστοιχο των νέων δανείων.
Το περιθώριο επιτοκίου* παρέμεινε επίσης αμετάβλητο στις 4,35 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,28%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,09%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρήσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,14%.
Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε και αυτό σχεδόν αμετάβλητο στο 0,58%.
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,63%.  
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,59%.
Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο  επιτόκιο μειώθηκε κατά 144 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 9,89%.
Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,03%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρουσίασε αύξηση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,94%.
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκε κατά 18 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,54%.
Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,18%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,16%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 19 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,46%.
Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο  διαμορφώθηκε στο 3,13%, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, το Δεκέμβριο του 2018, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε.
Το περιθώριο επιτοκίου* επίσης μειώθηκε στις 3,94 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).
Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,28%, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,22%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,59%.
Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε επίσης αμετάβλητο στο 0,81%.
Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 2,14%.
Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων  με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε στο 6,41% από 6,18% τον προηγούμενο μήνα.
Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων διαμορφώθηκε στο 3,67% από 3,70% τον προηγούμενο μήνα.
Τέλος το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,55%.
 
Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Οκτώβριος     2018

Νοέμβριος     2018

Δεκέμβριος       2018

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μίας ημέρας από νοικοκυριά

0,09

0,09

0,09

Μίας ημέρας από επιχειρήσεις

0,16

0,16

0,14

Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά

0,58

0,57

0,58

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,28

0,28

0,28

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,47

14,45

14,59

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

5,09

5,05

5,03

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,93

6,90

6,94

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο[1]

8,82

11,33

9,89

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1:      

4,98

3,36

3,54

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

5,08

5,02

5,18

-δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ

4,42

4,10

4,16

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

4,99

3,27

3,46

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο1

2,90

2,92

3,13

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

4,98

4,63

4,63

Περιθώριο επιτοκίου*

4,70

4,35

4,35

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Οκτώβριος     2018

Νοέμβριος     2018

Δεκέμβριος       2018

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,61

0,59

0,59

Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,81

0,81

0,81

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων**

0,29

0,29

0,28

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,13

2,13

2,14

Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών

6,12

6,18

6,41

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,73

3,70

3,67

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,56

4,56

4,55

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

4,29

4,27

4,22

Περιθώριο επιτοκίου*

4,00

3,98

3,94Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.

ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια!

Δεν υπάρχουν σχόλια για το συγκεκριμένο άρθρο. Μπορείτε να γράψετε εσείς το πρώτο σχόλιο.

γράψτε ένα σχόλιο

ΓΡΑΨΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

🔑 Δεν έχετε συνδεθεί

Θα πρέπει να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό πρώτα για να μπορέσετε να σχολιάσετε άρθρο