ΤτΕ: Αμετάβλητο το επιτόκιο νέων καταθέσεων, μείωση στα νέα δάνεια τον Φεβρουάριο του 2019

financialreport.gr 02:47, 03 Απρ 2019

Related Articles

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, το Φεβρουάριο του 2019, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε κατά 31 μονάδες βάσης.
Το περιθώριο επιτοκίου* μειώθηκε στις 4,30 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).

Νέες Καταθέσεις
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,28%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,09%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρήσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,16%.
Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά διαμορφώθηκε στο 0,58% έναντι 0,61% τον προηγούμενο μήνα.

Νέα Δάνεια
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 31 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,58%.  
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,58%.
Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1 μειώθηκε κατά 205 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 8,66%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο1 παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 3,05%.
Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,98%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 6,88%.
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1 μειώθηκε κατά 22 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,89%. Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,97%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 29 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,18%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 19 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,76%.
To μέσο επιτόκιο των δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) παρουσίασε μείωση κατά 21 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,09%.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Αμετάβλητο παρέμεινε, το Φεβρουάριο του 2019, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων.
Το περιθώριο επιτοκίου* παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στις 3,91 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

Υφιστάμενες Καταθέσεις
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,28%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,58%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,80%.

Υφιστάμενα Δάνεια
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,19%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,14%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων2 με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,41%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 3,61%. Τέλος, το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 4,51%.
 
Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Δεκέμβριος     2018

Ιανουάριος     2019

Φεβρουάριος 2019

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών μίας ημέρας

0,09

0,09

0,09

Επιχειρήσεων μίας ημέρας

0,14

0,14

0,16

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος

0,58

0,61

0,58

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,28

0,29

0,28

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,59

14,60

14,58

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

5,03

5,00

4,98

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,94

6,89

6,88

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο1

3,13

3,02

3,05

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1

9,89

10,71

8,66

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1:      

3,54

4,11

3,89

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

5,18

5,05

4,97

-δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ

4,16

4,47

4,18

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

3,46

3,95

3,76

Προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (σύνολο δανείων τακτής λήξης)

3,93

4,30

4,09

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

4,63

4,89

4,58

Περιθώριο επιτοκίου*

4,35

4,60

4,30Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Δεκέμβριος     2018

Ιανουάριος     2019

Φεβρουάριος 2019

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,59

0,58

0,58

Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,81

0,81

0,80

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων**

0,28

0,28

0,28

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,14

2,14

2,14

Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών

6,41

6,42

6,41

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,67

3,63

3,61

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,55

4,52

4,51

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

4,22

4,20

4,19

Περιθώριο επιτοκίου*

3,94

3,92

3,91

* Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων. **Για τον υπολογισμό του επιτοκίου αυτού λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.1 Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.

ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια!

Δεν υπάρχουν σχόλια για το συγκεκριμένο άρθρο. Μπορείτε να γράψετε εσείς το πρώτο σχόλιο.

γράψτε ένα σχόλιο

ΓΡΑΨΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

🔑 Δεν έχετε συνδεθεί

Θα πρέπει να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό πρώτα για να μπορέσετε να σχολιάσετε άρθρο