ΤτΕ: Αμετάβλητο το επιτόκιο νέων καταθέσεων, αύξηση στα νέα δάνεια τον Ιούλιο του 2019

financialreport.gr 05:17, 03 Σεπ 2019

Related Articles

Αμετάβλητο παρέμεινε, τον Ιούλιο του 2019, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε.
Το περιθώριο επιτοκίου* αυξήθηκε στις 4,30 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).

Νέες Καταθέσεις
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,27%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,09%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρουσίασε μείωση κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,13%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,57%.

Νέα Δάνεια
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,57%.  
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,34%.
Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο1 αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,22%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1 μειώθηκε κατά 41 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,41%.
Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια, καθώς και το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων, παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 4,91% και 6,80% αντίστοιχα.
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1 αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,54%, ενώ το ποσό των νέων δανείων  μειώθηκε σε 759 εκατ. ευρώ έναντι 1.196 εκατ. ευρώ κατά τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, τo μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 19 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,90%, ενώ το αντίστοιχο ποσό των δανείων μειώθηκε σε 311 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2019 έναντι 498 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα (βλ. διάγραμμα και Πίνακα 1).
Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,90%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 3,91%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,41%.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ
Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, τον Ιούλιο του 2019, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, όπως και το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων.
Το περιθώριο επιτοκίου* παρέμεινε αμετάβλητο στις 3,86 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

Υφιστάμενες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,26%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,56%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,72%.

Υφιστάμενα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,12%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 2,12%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων  με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 6,19%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,55%. Τέλος, το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 24 μονάδες βάσης και ανήλθε στο 4,90%.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

Μάιος  

2019

Ιούνιος  

2019

Ιούλιος  

2019

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών μίας ημέρας

0,09

0,09

0,09

Επιχειρήσεων μίας ημέρας

0,17

0,16

0,13

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος

0,55

0,56

0,57

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,27

0,27

0,27

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,49

14,37

14,34

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

4,95

4,93

4,91

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,82

6,83

6,80

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο1

3,13

3,08

3,22

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1

10,12

10,82

10,41

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1:      

3,80

3,42

3,54

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

5,19

4,89

4,90

-δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ

4,02

3,93

3,91

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

3,59

3,33

3,41

Δάνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο1

4,07

3,71

3,90

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

4,66

4,52

4,57

Περιθώριο επιτοκίου*

4,39

4,25

4,30Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

Μάιος  

2019

Ιούνιος  

2019

Ιούλιος  

2019

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,57

0,56

0,56

Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,75

0,73

0,72

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων**

0,27

0,27

0,26

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,13

2,13

2,12

Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών

6,26

6,19

6,19

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,58

3,56

3,55

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,65

4,66

4,90

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

4,16

4,13

4,12

Περιθώριο επιτοκίου*

3,89

3,86

3,861 Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.

ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια!

Δεν υπάρχουν σχόλια για το συγκεκριμένο άρθρο. Μπορείτε να γράψετε εσείς το πρώτο σχόλιο.

γράψτε ένα σχόλιο

ΓΡΑΨΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

🔑 Δεν έχετε συνδεθεί

Θα πρέπει να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό πρώτα για να μπορέσετε να σχολιάσετε άρθρο