Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 116 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2019

financialreport.gr 02:56, 26 Νοε 2019

Related Articles

Κέρδη 116 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου για το εννεάμηνο του 2019, σύμφωνα με ανακοίνωση στο ΧΑΚ.
Η Τράπεζα Κύπρου σημειώνει πως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν μειωθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα της πώλησης των περίπου 2,7 δισ ευρώ (project Helix) και σήμερα βρίσκονται στα 4,1 δισ ευρώ.
«Από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ κατά 73% σε €4.1 δις που καλύπτονται με πιστωτικές ζημιές δανείων ύψους 51%. Συνολικά, έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ κατά €10.9 δις από το 2014, εκ των οποίων τα €8.2 δις αφορούν οργανική μείωση», αναφέρει η ανακοίνωση.
Παράλληλα, η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας (σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της) έχει βελτιωθεί με τον CET 1 να φτάνει το 14,9% και 17,9% για τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.
Αναλυτικά, τα καθαρά έσοδα από τόκους και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε €260 εκ. (αυξημένα κατά 4% σε ετήσια βάση) και 1.92% αντίστοιχα (αυξημένα κατά 8 μ.β. σε ετήσια βάση).
Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το τρίτο τρίμηνο 2019 ανήλθαν σε €90 εκ. σε σχέση με €85 εκ. το δεύτερο τρίμηνο 2019 και αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, λόγω αυξημένων εισπράξεων που δεν αναγνωρίστηκαν προηγουμένως.
Επιπρόσθετα, τα καθαρά έσοδα από τόκους επηρεάστηκαν αρνητικά από τη συνεχιζόμενη πίεση στα δανειστικά επιτόκια και θετικά από τη μείωση του κόστος των καταθέσεων.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το τρίτο τρίμηνο 2019 ανήλθε σε 1.99% αυξημένο κατά 10 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους.
Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε €235 εκ., αποτελούμενα κυρίως από καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ύψους €111 εκ., καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών ύψους €34 εκ., καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €42 εκ., καθαρά κέρδη από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους €26 εκ. και λοιπά έσοδα ύψους €22 εκ.
Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες για το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε €111 εκ., μειωμένα κατά 9% σε ετήσια βάση (€122 εκ. για το εννεάμηνο 2018), κυρίως λόγω της μείωσης του όγκου εργασιών στα Διεθνή Κέντρα Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (IBUs) το 2019.
Τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών ανήλθαν σε €34 εκ. για το εννιάμηνο 2019, αποτελούμενα κυρίως από καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος ύψους €21 εκ. και καθαρά κέρδη από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων ύψους €13 εκ., μειωμένα κατά 34% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω μη επαναλαμβανομένων κερδών από διάθεση ομολόγων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 ύψους €19 εκ.
Τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν στα €42 εκ. για το εννεάμηνο 2019, σε σύγκριση με €38 εκ. για το εννεάμηνο 2018, αυξημένα κατά 11% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση εσόδων και θετική απόδοση επενδύσεων το δεύτερο τρίμηνο 2019.
Τα καθαρά κέρδη από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και από πώληση αποθεμάτων ακινήτων για το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε €26 εκ. και αποτελούνται από καθαρά κέρδη από την πώληση αποθεμάτων ακινήτων (κέρδη ΔΔΑ) ύψους €24 εκ. και ζημιά από επανεκτίμηση ύψους €2 εκ. (σε σύγκριση με καθαρά κέρδη ύψους €15 εκ. για το εννεάμηνο 2018).
Τα συνολικά έσοδα για το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε €495 εκ., στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο χρόνο. Τα συνολικά έσοδα για το τρίτο τρίμηνο 2019 ανήλθαν σε €162 εκ., σε σύγκριση με €177 εκ. για το δεύτερο τρίμηνο 2019, μειωμένα κατά 9% σε τριμηνιαία βάση.
Τα συνολικά έξοδα για το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε €307 εκ. (σε σύγκριση με €286 εκ. για το εννεάμηνο 2018), εκ των οποίων 54% αφορούν κόστος προσωπικού (€167 εκ.), 40% αφορούν άλλα λειτουργικά έξοδα (€122 εκ.) και 6% (€18 εκ.) αφορούν ειδικό φόρο και συνεισφορά στο ΕΤΕ. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα για το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε €289 εκ., αυξημένα κατά 8% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με €268 εκ. για το εννεάμηνο 2018.
Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €167 εκ. για εννιάμηνο 2019, αυξημένο κατά 8% σε ετήσια βάση (σε σύγκριση με €154 εκ. για το εννιάμηνο 2018) κυρίως λόγω της αύξησης της συνεισφοράς του εργοδότη προς το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων από την αρχή του έτους, καθώς και της έναρξης καταβολής εισφορών από τον εργοδότη στο Γενικό Σύστημα Υγείας από τον Μάρτη 2019.
Τα άλλα λειτουργικά έξοδα για το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε €122 εκ., αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση, και οφείλονται κυρίως σε αυξημένα έξοδα ακινήτων και αποσβέσεις λόγω υψηλότερων εξόδων για κεφαλαιουχικές δαπάνες, ως αποτέλεσμα του Πρόγραμματος Ψηφιακής Μεταμόρφωσης.
Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο και συνεισφορά στο ΕΤΕ για το τρίτο τρίμηνο 2019 ανήλθε σε 57%, σε σύγκριση με 56% για το δεύτερο τρίμηνο 2019, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την αύξηση στα μη επιτοκιακά έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο 2019. Η Διεύθυνση παραμένει επικεντρωμένη στη μείωση των εξόδων στο μέλλον, που περιλαμβάνει και τον περιορισμό του κόστους προσωπικού.

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Η τράπεζα καταγράφει δεκαοκτώ συνεχή τρίμηνα οργανικής μείωσης των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ).
Από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, τα ΜΕΔ μειώθηκαν κατά 73% σε €4.1 δισ. που καλύπτονται με πιστωτικές ζημιές δανείων ύψους 51%.
Συνολικά, τα ΜΕΔ έχουν μειωθεί κατά €10.9 δισ. από το 2014, εκ των οποίων τα €8.2 δισ. αφορούν οργανική μείωση.Ισχυρή θέση ρευστότητας
Το πλεόνασμα ρευστότητας μειώθηκε στα €3.0 δισ. μετά την αποπληρωμή χρηματοδότησης υπό μορφή TLTRO.
Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €16,473 εκ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €13,035 εκ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.
Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις ανέρχεται στο 66%.

Κεφάλαια

Όσον αφορά την κεφαλαιακή της θέση, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανέρχεται στο 17.9% αναπροσαρμοσμένος (pro forma) για την πώληση της επένδυσης στη CNP και το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ) (18.2% μη αναπροσαρμοσμένος).
Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) φθάνει το 14.9% αναπροσαρμοσμένος για την πώληση της επένδυσης στη CNP και το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ) (15.2% μη αναπροσαρμοσμένος).
«Τα αποτελέσματα μας αυτό το τρίμηνο αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη πρόοδο ως προς την επίτευξη του κύριου στόχου μας για βελτίωση του ισολογισμού και ομαλοποίηση της Τράπεζας μας», αναφέρει σε δήλωση του ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πανίκος Νικολάου.
«Οι ασφαλιστικές μας εργασίες παρέχουν επαναλαμβανόμενα έσοδα για το Συγκρότημα και μετά την πώληση της επένδυσης μας στη CNP, εξακολουθούν να έχουν προοπτικές ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα», σημειώνει.
«Η αλλαγή στο επιτοκιακό περιβάλλον στην Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για την κερδοφορία μας.
Για το λόγο αυτό, παραμένουμε επικεντρωμένοι στην ενεργή διαχείριση του κόστους χρηματοδότησής μας και στη μείωση των εξόδων μας.
Έχουμε σημειώσει πρόοδο σε αυτούς τους τομείς αυτό το τρίμηνο», τονίζει.
Ο κ. Νικολάου σημειώνει ότι αναμένεται περαιτέρω μείωση στον αριθμό των καταστημάτων κατά 8% μέχρι το τέλος του έτους.
«Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητάς μας. Αυτές οι ενέργειες υποστηρίχθηκαν από το συνεχιζόμενο Πρόγραμμα Ψηφιακής Μεταμόρφωσης. Η υιοθέτηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών συνεχίζει να αναπτύσσεται και να κερδίζει δυναμική. Σήμερα, 75% των συναλλαγών που αφορούν καταθέσεις, αναλήψεις μετρητών και μεταφορές πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακών καναλιών και ο αριθμός των ενεργών χρηστών της τραπεζικής εφαρμογής για κινητά αυξήθηκε κατά 54% από τον Ιούνιο του 201», σημειώνει.

ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια!

Δεν υπάρχουν σχόλια για το συγκεκριμένο άρθρο. Μπορείτε να γράψετε εσείς το πρώτο σχόλιο.

γράψτε ένα σχόλιο

ΓΡΑΨΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

🔑 Δεν έχετε συνδεθεί

Θα πρέπει να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό πρώτα για να μπορέσετε να σχολιάσετε άρθρο