ΤτΕ: Σχεδόν αμετάβλητα τα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων το Νοέμβριο του 2019

financialreport.gr 04:27, 07 Ιαν 2020

Related Articles

Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν, το Νοέμβριο του 2019, τόσο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων όσο και το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων.
Το περιθώριο επιτοκίου* διαμορφώθηκε στις 4,15 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).

Νέες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,19%.
Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,09% και 0,15% αντίστοιχα.
Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά διαμορφώθηκε στο 0,36% από 0,39% τον προηγούμενο μήνα.

Νέα Δάνεια  

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,34%.  
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,51%.
Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1 αυξήθηκε κατά 40 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,69%.
Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο  μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,84%.
Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,70%.
Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,73%.
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο  παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,46%, το Νοέμβριο του 2019, ενώ το ποσό των νέων δανείων  μειώθηκε σε 564 εκατ. ευρώ έναντι 625 εκατ. ευρώ κατά τον προηγούμενο μήνα.
Ειδικότερα, τo μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,78%, ενώ το αντίστοιχο ποσό των δανείων διαμορφώθηκε σε 210 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο του 2019 έναντι 214 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα (βλ. Διάγραμμα και Πίνακα 1).
Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 17 μονάδες βάσης στο 4,75%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 20 μονάδες βάσης στο 3,64%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,33%.
 
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, το Νοέμβριο του 2019, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε.
Το περιθώριο επιτοκίου* διαμορφώθηκε στις 3,77 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

Υφιστάμενες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,23%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,47%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρήσεων μειώθηκε στο 0,55% από 0,59% τον προηγούμενο μήνα.

Υφιστάμενα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 4,00%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,06%.
Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων  με διάρκεια άνω των 5 ετών διαμορφώθηκε στο 6,18% από 6,15% τον προηγούμενο μήνα.
Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,51%, ενώ το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών διαμορφώθηκε στο 4,46% από 4,49% τον Οκτώβριο του 2019.
Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

Σεπτέμβριος  

2019

Οκτώβριος  

2019

Νοέμβριος    

2019

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών μίας ημέρας

0,09

0,09

0,09

Επιχειρήσεων μίας ημέρας

0,16

0,15

0,15

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος

0,45

0,39

0,36

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,23

0,20

0,19

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,30

14,47

14,51

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

4,82

4,78

4,70

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,79

6,74

6,73

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο6

3,08

2,91

2,84

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο6

10,24

10,29

10,69

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο6:      

3,83

3,47

3,46

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

4,82

4,92

4,75

-δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ

4,04

3,84

3,64

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

3,63

3,31

3,33

Δάνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο6

3,90

3,84

3,78

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

4,59

4,32

4,34

Περιθώριο επιτοκίου*

4,36

4,12

4,15Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

Σεπτέμβριος  

2019

Οκτώβριος  

2019

Νοέμβριος    

2019

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,53

0,49

0,47

Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,65

0,59

0,55

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων**

0,25

0,24

0,23

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,09

2,06

2,06

Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών

6,18

6,15

6,18

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,52

3,51

3,51

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,56

4,49

4,46

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

4,06

4,04

4,00

Περιθώριο επιτοκίου*

3,81

3,80

3,776 Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.

ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια!

Δεν υπάρχουν σχόλια για το συγκεκριμένο άρθρο. Μπορείτε να γράψετε εσείς το πρώτο σχόλιο.

γράψτε ένα σχόλιο

ΓΡΑΨΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

🔑 Δεν έχετε συνδεθεί

Θα πρέπει να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό πρώτα για να μπορέσετε να σχολιάσετε άρθρο