Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 19,17 C Weather icon (ελαφρές νεφώσεις)

Ζητείται «έξυπνος» σύμβουλος να τρέξει το project «Έξυπνες Πόλεις»


Η ΚτΠ προκήρυξε διαγωνισμό ώστε να αναδειχθεί σύμβουλος προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις αλλά και με κύριο στόχο να υλοποιηθεί χωρίς παρεκκλίσεις η δράση «έξυπνες πόλεις»

Έναν μηχανισμό υποστήριξης για την εφαρμογή και παρακολούθηση της απόδοσης της πρωτοβουλίας «Έξυπνες Πόλεις» θα αναζητήσει η Κοινωνία της Πληροφορίας μέσα από Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης: “την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής”.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υποστήριξη της ΚτΠ Μ.Α.Ε από Γραφείο Διοίκησης Έργων, το οποίο θα παρακολουθεί αποτελεσματικά την πορεία υλοποίησης της προαναφερθείσας δράσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) «Έξυπνες Πόλεις», θα εντοπίζει εγκαίρως τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό αλλά και σε σχέση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων ή/και την ομαλή ολοκλήρωση των «έξυπνων» δράσεων των Δήμων και θα προτείνει μέτρα αντιμετώπισής τους, θα αναπτύσσει σχετικές αναφορές και, εν γένει, θα προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης των εν λόγω δράσεων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο).

Το έργο είναι οριζόντιου χαρακτήρα, με σκοπό να προετοιμάσει τον μηχανισμό διοίκησης και διακυβέρνησης, να παρέχει εποπτική παρακολούθηση όλων των επιμέρους έργων των 17 Δήμων, που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης του RRF «Έξυπνες Πόλεις», και να λαμβάνει μέριμνα προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχούς ολοκλήρωσής τους.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, κατόπιν παρέλευσης τουλάχιστον τριάντα ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφόσον η υποβολή των προσφορών γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό του 1.088.709,68 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 1.350.000,00€, ΦΠΑ 24% 261.290,32 ευρώ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας επανυποβολής παραδοτέων.

Αναγκαιότητα και σκοπιμότητα του έργου

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. (ΚτΠ Μ.Α.Ε), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Έξυπνες Πόλεις».

Η δράση «Έξυπνες Πόλεις» αφορά 16 μεγάλους Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων συν τον Δήμο Τρικκαίων, ως πρότυπο «έξυπνου Δήμου». Οι Δήμοι κλήθηκαν να υποβάλλουν στρατηγικό πλάνο για την μετατροπή τους σε «έξυπνες πόλεις», σύμφωνα με τον οδηγό υποβολής προτάσεων που τους απέστειλε η ΚτΠ Μ.Α.Ε.

Στον οδηγό συμπεριλαμβάνεται ένα ευρύ πλέγμα «έξυπνων» δράσεων ανάλογα με τις προτεραιότητες και τις ανάγκες κάθε Δήμου σε νευραλγικούς τομείς της καθημερινότητας όπως:

 • κινητικότητα,
 • ασφάλεια,
 • υγεία,
 • ενέργεια,
 • πολιτική προστασία και περιβάλλον,
 • διαχείριση απορριμμάτων
 • διαχείριση υδάτινων πόρων,
 • οικονομική ανάπτυξη και δόμηση,
 • συμμετοχικότητα και,
 • συνδεσιμότητα.

Οι 17 Δήμοι είναι οι ακόλουθοι: Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πατρέων, Ηρακλείου, Πειραιώς, Λαρισαίων, Βόλου, Περιστερίου, Ρόδου, Ιωαννίνων, Χανίων, Αχαρνών, Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Χαλκιδαίων, Κορδελιού – Ευόσμου, Καλλιθέας και Τρικκαίων.

Κεντρικός στόχος είναι η ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος, στις ελληνικές πόλεις. Η παρέμβαση αποσκοπεί επίσης στον σταδιακό μετασχηματισμό των ελληνικών πόλεων σε «έξυπνες πόλεις» μέσω της ανάπτυξης νέων υποδομών, ψηφιακών πλατφορμών και πληροφοριακών συστημάτων. Οι προτεινόμενες λύσεις επιτρέπουν στις πόλεις να χρησιμοποιούν την τεχνολογία και τα δεδομένα για τη βελτίωση των αστικών υποδομών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς και για την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Η υλοποίηση της δράσης των «έξυπνων πόλεων», όπως και σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα σημάνει για τους πολίτες μεταξύ άλλων:

 1. Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της προσβασιμότητας στις δημοτικές και δημόσιες υπηρεσίες
 2. Διευκόλυνση της κινητικότητας και δημιουργία συνθηκών ασφάλειας απέναντι σε φυσικές και άλλες καταστροφές
 3. Μείωση της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων