Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 19,17 C Weather icon (ελαφρές νεφώσεις)

Καρτέλ κατασκευαστών μαρμάρινων μνημείων σε Κοιμητήρια της Μυτιλήνης


Η Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά πλειοψηφία έκρινε ότι προκύπτει η σύμπραξη μεταξύ των δεκαπέντε μαρμαροτεχνιτών και των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης με αντικείμενο τον καθορισμό τιμών και την κατανομή αγορών

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (EA) εξέτασε, κατόπιν Εισήγησης του Εισηγητή Π. Φώτη, την αυτεπάγγελτη έρευνα στην αγορά κατασκευής μαρμάρινων μνημείων εντός του Α΄ και Β΄ Κοιμητηρίου Μυτιλήνης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011, περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, ή/και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Αφορμή για την εκκίνηση της αυτεπάγγελτης έρευνας της ΕΑ, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, υπήρξε η κοινοποίηση στην Υπηρεσία του εγγράφου του Τμήματος Μηνύσεων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Μυτιλήνης, με το οποίο διαβιβάζονταν αντίγραφα δικογραφίας με φερόμενο χρόνο τέλεσης 2015 έως 2020.

Η αυτεπάγγελτη έρευνα της ΕΑ αφορά σε διερεύνηση παράβασης του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 αναφορικά με τυχόν εναρμονισμένη πρακτική από επιχειρήσεις που είναι μεταξύ τους πραγματικοί ανταγωνιστές στην αγορά κατασκευής μαρμάρινων μνημείων εντός του Α΄ και Β΄ Κοιμητηρίου Μυτιλήνης και τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης (ΦΚΜ).

Ειδικότερα, ως προς τον ορισμό της σχετικής προϊοντικής αγοράς, τα εμπλεκόμενα μέρη στην υπόθεση δραστηριοποιούνται στις σχετικές αγορές κατασκευής ταφικών μνημείων και διαχείρισης κοιμητηρίων. Σε σχέση δε με τον ορισμό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, θα μπορούσε να οριστεί στενά, ως τα Α και Β νεκροταφεία Μυτιλήνης αλλά και ευρύτερα ως η συνολική περιοχή της Μυτιλήνης.

Η ΕΑ κατά πλειοψηφία κρίνει ότι από τα στοιχεία του φακέλου αξιολογούμενα τόσο μεμονωμένα το καθένα από αυτά όσο και συνολικά προκύπτει η σύμπραξη μεταξύ των δεκαπέντε μαρμαροτεχνιτών και των ΦΚΜ με αντικείμενο τον καθορισμό τιμών και την κατανομή αγορών (πελατείας) για την ανάληψη έργων και την κατασκευή ταφικών μνημείων. Η εν λόγω σύμπραξη εφαρμόστηκε και μέσω του μηχανισμού της είσπραξης ποσών δωρεών άρρηκτα συνδεδεμένων με την έκδοση αδειών κατασκευής ταφικών μνημείων στα Α’ και Β’ Κοιμητήρια Μυτιλήνης, που διαχειρίζονται τα ΦΚΜ.

Από όλα τα ανωτέρω στοιχεία συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα μέρη συνεννοήθηκαν και συμφώνησαν να ακολουθήσουν συγκεκριμένη συμπεριφορά στη σχετική αγορά, ενέργεια, η οποία από μόνη της συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Η κατά τα άνω επαφή των επιχειρήσεων που είχε ως αντικείμενο τη σύγκλιση της τιμολογιακής τους πολιτικής, παραβίασε την εθνική και ενωσιακή επιταγή περί ανεξαρτησίας στην επιχειρηματική δράση. Οι επιχειρήσεις των μαρμαροτεχνιτών με τη σύμπραξη των ΦΚΜ αποποιήθηκαν της επιχειρηματικής τους ανεξαρτησίας και παρενέβησαν με συντονισμένο τρόπο στη λειτουργία της αγοράς.

Η κρινόμενη συμπεριφορά συνιστά ενιαία και διαρκή σύμπραξη, η οποία από τη φύση της περιορίζει τον ανταγωνισμό στη σχετική αγορά και ως εκ τούτου εμπίπτει στην απαγορευτική ρύθμιση του άρθρου 1 παρ. 1 Ν.703/1977 και του άρθρου 1 παρ.1. του Ν.3959/2011.

Η συμμετοχή των ΦΚΜ στη σύμπραξη εκκινεί από τις 28.3.2007 και ολοκληρώνεται στις 20.01.2021. Για έκαστο εκ των εμπλεκόμενων μαρμαροτεχνιτών η διάρκεια συμμετοχής στη συμφωνία προσδιορίζεται βάσει την κατασκευή ταφικών μνημείων στα Α και Β νεκροταφεία Μυτιλήνης και σε κάθε περίπτωση εντός της χρονικής διάρκειας συμμετοχής των ΦΚΜ στην σύμπραξη.

Με την υπ’ αριθμ. 761/2021 Απόφαση της, η ΕΑ σε Ολομέλεια αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, και σε φανερή ψηφοφορία, τα ακόλουθα:

Α) Διαπιστώνει ότι οι εταιρείες 1) το Ίδρυμα «ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», 2) Γεώργιου Ραφαήλ Παττέ, 3) Μιχαήλ Παύλου, 4) Χρήστου Σακαράκα, 5) Γεώργιου Ψαρρού, 6) Αναστάσιου Ψαρρού, 7) Αικατερίνης Γρηγορέλη, 8) Βασιλείου Σαλαβού, 9) Παναγιώτη Μωραϊτη, 10) Παναγιώτη Αγιασώτη, 11) Παναγιώτη Τελωνιάτη, 12) Αριστοτέλη Καραγκούνη, 13) Μιχαήλ Καματσου, 14) Ιωάννας Βερβερίδου, 15) Θεόδωρου Γρηγορέλη, 16) Σταυρούλας Γιαννακά, παραβίασαν, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στο σκεπτικό της Απόφασης, το άρθρο 1 του ν. 3959/2011 λόγω της συμμετοχής τους σε απαγορευμένη σύμπράξη με απώτερο σκοπό τον περιορισμό του ανταγωνισμού.

Β) Επιβάλλει τα πρόστιμα κατά το σκεπτικό της Απόφασης για την τέλεση των διαπιστωθεισών παραβάσεων του άρθρου 1 του ν. 3959/2011, ήτοι συμβολικό ποσό πενήντα (50) ευρώ στις εταιρείες 1) Γεώργιου Ραφαήλ Παττέ, 2) Μιχαήλ Παύλου, 3) Χρήστου Σακαράκα, 4) Γεώργιου Ψαρρού, 5) Αναστάσιου Ψαρρού, 6) Βασιλείου Σαλαβού, 7) Παναγιώτη Μωραϊτη, 8) Παναγιώτη Αγιασώτη, 9) Παναγιώτη Τελωνιάτη, 10) Αριστοτέλη Καραγκούνη, 11) Μιχαήλ Καμάτσου, 12) Ιωάννας Βερβερίδου, 13) Θεόδωρου Γρηγορέλη, 14) Σταυρούλας Γιαννακά και πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδες εξιακόσα δώδεκα (15.612) ευρώ για το Ίδρυμα «ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΥΤΙΛΗ­ΝΗΣ».

Γ) Δεν επιβάλλει πρόστιμο στην εταιρεία/μαρμαροτεχνίτη Αικατερίνη Γρηγορέλλη, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στο σκεπτικό της Απόφασης.