Δευτέρα, 05 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 23,09 C Weather icon (σποραδικές νεφώσεις)

Με μεγάλο κούρεμα φορολογικών οφειλών οι ρυθμίσεις στον εξωδικαστικό - Υποβολή αίτησης έως τις 30 Δεκεμβρίου


Αφορά παλαιές υποθέσεις οι αιτήσεις εξωδικαστικής επίλυσης των οποίων απορρίφθηκαν, καθώς και για υποθέσεις που κατέστησαν εκκρεμείς ή θα καταστούν εκκρεμείς ενώπιον ΣτΕ και διοικητικών δικαστηρίων από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 29η Ιουλίου 2022

Κούρεμα 75% στα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις και αποπληρωμή των οφειλών σε έως 24 δόσεις κερδίζουν οι φορολογούμενοι που θα προσφύγουν στην επιτροπή εξώδικης επίλυσης φορολογικών υποθέσεων. Με στόχο να ξεμπλοκάρουν πάνω από 2.500 υποθέσεις που λιμνάζουν στα δικαστήρια το υπουργείο Οικονομικών με διάταξη παρέτεινε τη λειτουργία της επιτροπής έως τα τέλη Δεκεμβρίου.

Έτσι οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως τις 30 Δεκεμβρίου για τις παλαιές φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες οι αιτήσεις εξωδικαστικής επίλυσης απορρίφθηκαν για τυπικούς λόγους καθώς και για υποθέσεις που κατέστησαν εκκρεμείς ή θα καταστούν εκκρεμείς ενώπιον του ΣτΕ και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και τις 29 Ιουλίου 2022.
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά και να αφορά μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 29 Ιουλίου 2022.

Η Επιτροπή εξετάζει τα αιτήματα και τις ενστάσεις των φορολογούμενων για πράξεις επιβολής πρόσθετου φόρου ή και προστίμων και αποφασίζει για την εν όλω ή εν μέρει αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος προτείνοντας στον φορολογούμενο διευθέτηση των διαφορών με διαγραφή έως το 75% των προσαυξήσεων και προστίμων και καταβολή του φόρου σε έως 24 δόσεις. Αν ο φορολογούμενος αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής πρέπει να καταβάλει εντός 5 ημερών το 30% του φόρου που οφείλει.

Η εξέταση των αιτήσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2023 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης να έχουν εκδοθεί έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 ενώ αιτήσεις που δεν θα έχουν εξεταστεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023 θα θεωρηθούν ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά.

Αναλυτικότερα με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς:

 • Η αίτηση για την εξώδικη επίλυση διαφορών υποβάλλεται, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο www.eefdd.gr και λαμβάνει ηλεκτρονικά αριθμό φακέλου.
 • Στην αίτηση που υπογράφεται από δικηγόρο αναφέρεται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, η ηλεκτρονική διεύθυνση και η ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του φορολογούμενου του νόμιμου αντιπροσώπου του και του αντικλήτου του, εφόσον έχει ορισθεί ενώ αν υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας, την επωνυμία και την έδρα τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, καθώς και το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του νομίμου εκπροσώπου τους.
 • Στην αίτηση γίνεται συνοπτική αναφορά στους λόγους, που κατά την κρίση του αιτούντος, θεμελιώνουν το αίτημα του δηλαδή:
 1. παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου, εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών.
 2. παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.
 3. Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.
 4. Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ.
 5. Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.
 • Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά και τα ανάλογα δικαιολογητικά έγγραφα όπως οι εκδοθείσες καταλογιστικές πράξεις της Φορολογικής Αρχής και οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου, τυχόν ασκηθείσα κατά αυτών ενδικοφανής προσφυγή, όλα τα δικόγραφα των προηγούμενων σταδίων της υπόθεσης καθώς και τυχόν δικαστικές αποφάσεις Στοιχεία αποδεικτικά του εμπροθέσμου του εκκρεμούντος ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, βεβαίωση της Γραμματείας του Δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση, πληρεξουσιότητα του υποβάλλοντος την αίτηση δικηγόρου και σαρωμένη υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και ακρίβεια των δηλωθέντων προσωπικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα της Επιτροπής με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).
 • Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει απαράδεκτη την αίτηση, κοινοποιεί στον αιτούντα πρακτικό ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης. Εφόσον η αίτηση κριθεί παραδεκτή οι ισχυρισμοί εξετάζονται με βάση τη νομολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση μπορεί να γίνει μερικά ή ολικά δεκτή.
 • Ο αιτών μπορεί να αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής εντός 5 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή της, υπογράφοντας ο ίδιος στην περίπτωση φυσικού προσώπου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού στην περίπτωση νομικού προσώπου και αναρτώντας στον ιστότοπο www.eefdd.gr σαρωμένο αντίγραφο της πρότασης της Επιτροπής, στο οποίο έχει θέσει την υπογραφή του, με θεώρηση του γνησίου αυτής, έως την εκπνοή της 5ης εργάσιμης ημέρας από την ηλεκτρονική κοινοποίηση σε αυτόν της ως άνω πρότασης.

Μερική αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής δεν επιτρέπεται.

 • Εφόσον καταβληθεί από το φορολογούμενο ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού το ποσό της οφειλής καταβάλλεται σε έως 24 δόσεις και παρέχεται έκπτωση στους πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα η οποία ανέρχεται σε 75% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής, σε 65% για αποπληρωμή σε 2-4 δόσεις, σε 55% για 5-8 δόσεις, σε 50% για 9-12 δόσεις, σε 45% για 13-16 δόσεις, σε 40% για 17-20 δόσεις και σε 35% για 21-24 δόσεις.
 • Εάν δεν καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής καθώς και εάν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και τα τυχόν καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι της αρχικής οφειλής.