Δευτέρα, 05 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 23,09 C Weather icon (σποραδικές νεφώσεις)

Νέα ρυθμιστικό πλαίσιο για τις κεραίες του δικτύου 5G από το υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης


Σε δημόσια διαβούλευση θέτει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που πρόκειται να δώσει ώθηση στο οικοσύστημα των δικτύων νέας γενιάς στην Ελλάδα

Επιταχύνεται η ανάπτυξη του δικτύου 5G στην Ελλάδα, καθώς σε δημόσια διαβούλευση βγήκε το νέο πλαίσιο για την αδειοδότηση των κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, με στόχο την απλοποίηση και περαιτέρω επιτάχυνση της επέκτασης των δικτύων νέας γενιάς.

Μέχρι σήμερα έχουν αδειοδοτηθεί περίπου 5.000 τέτοιες κεραίες ενώ η ανάπτυξη των νέων δικτύων απαιτεί πιο ευέλικτη διαδικασία.  Το νέο πλαίσιο δίνει ώθηση στην ανάπτυξη προηγμένων δικτύων, με την αυτοματοποίηση διαδικασία να διευκολύνει την γρήγορη λήψη αποφάσεων.

Βασικός στόχος είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που φέρνουν τα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5g) με την απλοποίηση των εγκαταστάσεων των σταθμών βάσης, ώστε να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την αδειοδότηση χωρίς ωστόσο να διαφοροποιηθούν τα κριτήρια που ισχύουν μέχρι σήμερα, τα οποία είναι και από τα πιο αυστηρά της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την επικαιροποίηση της διαδικασίας εγκατάστασης Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης.

Σχόλια μπορούν να υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, [email protected].

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο οι εγκαταστάσεις αυτών των κεραιών δεν απαιτούν αδειοδότηση ούτε οποιαδήποτε άλλη έγκριση από αρμόδια αρχή, ωστόσο θα πρέπει να εγκαθίστανται με τρόπο που διασφαλίζουν την υγεία των πολιτών. Διευρύνει τα όρια που έθετε ο νόμος του 2013 και ουσιαστικά δίνει το πράσινο φως για εγκατάσταση κεραιών νέων προηγμένων τεχνολογιών όπως είναι το 5G, τo 6G ή οι δορυφορικές συνδέσεις.   Διατηρεί τα αυστηρά όρια ακτινοβολίας θέτοντας τα όρια ισοτροπικής ακτινοβολούμενης ισχύς (eirp), βάρους, ύψους αλλά και τοποθέτησης των κεραιών.

Η τοποθέτηση γίνεται με μία απλή αίτηση –υπεύθυνη δήλωση η οποία πρέπει να ελεγχθεί και να δημοσιευτεί από την ΕΕΤΤ μέσα σε διάστημα 10ημερών οπότε και δίνεται το «πράσινο φως» για την τοποθέτηση της κεραίας.

Ειδικότερα το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει:

Άρθρο 1

Γενικές αρχές – Πεδίο Εφαρμογής

 1. Οι εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης (ΕΚΚΧΟ) της παρούσας απόφασης εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 21 του ν. 4635/2019, υπό την προϋπόθεση τήρησης του συνόλου των διατάξεων της παρούσας απόφασης.
 2. Οι ΕΚΚΧΟ της παρούσας απόφασης εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται προηγουμένως περιβαλλοντική αδειοδότηση και λήψη οποιασδήποτε έγκρισης από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση ΕΚΚΧΟ σε προστατευόμενες περιοχές, αεροδρόμια και αεροπορικές εγκαταστάσεις, παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία, απαιτείται η έγκριση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα.
 3. Οι EKKXO της παρούσας απόφασης πρέπει να εγκαθίστανται και να λειτουργούν με τρόπο που να διασφαλίζεται η προστασία της υγείας και της ασφάλειας συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της στατικότητας της φέρουσας κατασκευής και της τήρησης των απαραίτητων αποστάσεων ασφαλείας από σημεία προσβάσιμα στο κοινό.
 4. Η παρούσα απόφαση σε καμία περίπτωση δεν παρέχει δικαίωμα εγκατάστασης ΕΚΚΧΟ σε ακίνητα χωρίς την συμφωνία των κυρίων ή διαχειριστών ή αρμόδιων φορέων των χώρων εγκατάστασης και οι διατάξεις της παρούσας απόφασης σε καμία περίπτωση δεν υποχρεώνουν τον κύριο ή διαχειριστή ή αρμόδιο φορέα ακινήτου να αποδεχθεί την εγκατάσταση ΕΚΚΧΟ σε αυτό.
 5. Ο ραδιοεξοπλισμός που χρησιμοποιείται στις ΕΚΚΧΟ της παρούσας απόφασης θα πρέπει να πληροί τις διατάξεις του ΠΔ 98/2017 και να εγκαθίσταται και να λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του.
 6. Αν εντός της περιοχής διερεύνησης μια κεραίας ΕΚΚΧΟ υπάρχουν και άλλες κεραίες της ίδιας ΕΚΚΧΟ ή άλλης γειτονικής κατασκευής κεραίας και επιπλέον η δέσμη ημίσειας ισχύος του κύριου λοβού τους επικαλύπτεται με τη δέσμη ημίσειας ισχύος του κύριου λοβού της συγκεκριμένης κεραίας της ΕΚΚΧΟ, θα πρέπει συνολικά να τηρείται το όριο της παρ. 2 των άρθρων 3 και 4. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη οι κεραίες μικροκυματικών ζεύξεων και οι κεραίες της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας των παρ. 3 και 4 των άρθρων 3 και 4 της ΕΚΚΧΟ ή γειτονικές.
 7. Σε κάθε περίπτωση, εντός της περιοχής διερεύνησης κάθε κεραίας της ΕΚΚΧΟ, θα πρέπει να μην υπάρχουν συνολικά περισσότερες από δύο κεραίες μικροκυματικών ζεύξεων της παρ. 3 των άρθρων 3 και 4 (της ΕΚΚΧΟ ή γειτονικές) ούτε περισσότερες από μία κεραία της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας της παρ. 4 των άρθρων 3 και 4 (της ΕΚΚΧΟ ή γειτονικές), συνυπολογιζόμενης της υπό θεώρηση κεραίας.
 8. Οι ΕΚΚΧΟ της παρούσας απόφασης λειτουργούν σε ραδιοσυχνότητες μεγαλύτερες των 110 MHz.
 9. Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις προσθήκης επιπλέον κεραιών με χαρακτηριστικά ΕΚΚΧΟ σε κατασκευές κεραιών, οι οποίες, πριν ή κατόπιν της προσθήκης των επιπλέον κεραιών, δεν πληρούν τα οριζόμενα στην παρούσα.
 10. Οι διατάξεις της παρούσας δεν θίγουν τη διαδικασία εγκατάστασης κατασκευών κεραιών που εμπίπτουν σε λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως στις λοιπές διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4635/2019 ή στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 14101EΞ/12-4-2022 (ΦΕΚ 1854/Β/15-4-2022) κοινής υπουργικής απόφασης, ως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 1. Κατασκευή Κεραίας: Το σύστημα των κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων μετά των κατασκευών στήριξής τους (ενδεικτικά ιστός), εξαρτημάτων και παρελκομένων. Τα παθητικά κάτοπτρα ανάκλασης ραδιοσημάτων θεωρούνται επίσης ως κατασκευές κεραίας. Στο ύψος της κατασκευής κεραίας περιλαμβάνεται και ο φωτισμός ασφαλείας ή/και το αλεξικέραυνο.
 2. Σταθμός: Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων συσκευών, που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη θέση για τη διεξαγωγή (διενέργεια) συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας. Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν είναι μόνιμος ή προσωρινός.
 3. Εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης (ΕΚΚΧΟ): Εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής και περιβαλλοντικής όχλησης με τα απαραίτητα για την λειτουργία τους παρελκόμενα και τον σχετικό ραδιοεξοπλισμό των οποίων η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούμενη ισχύς (eirp) δεν υπερβαίνει τα 164 W ή, ειδικά για τις μικροκυματικές ζεύξεις και τους δορυφορικούς σταθμούς τύπου VSAT, η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει το 1W και 2W, αντίστοιχα, και που πληρούν το σύνολο των διατάξεων της παρούσας.
 4. ΕΚΚΧΟ παροχής υπηρεσιών στο κοινό: ΕΚΚΧΟ που κάτοχός τους είναι πάροχος δικτύων ή/ και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων δικτύων ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής και χρησιμοποιούνται, εν μέρει ή στο σύνολό τους, για την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό. Στο πλαίσιο της παρούσας νοούνται επίσης ως ΕΚΚΧΟ παροχής υπηρεσιών στο κοινό:

α) ΕΚΚΧΟ που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ραδιοφωνικού προγράμματος νομίμως λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών και

β) ΕΚΚΧΟ στις οποίες γίνεται χρήση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος που έχουν χορηγηθεί για σκοπούς ερευνητικούς, πειραματικούς, πιλοτικής λειτουργίας και επίδειξης ή αντίστοιχους σκοπούς, που σχετίζονται με την ανάπτυξη της παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό.

 1. Ιστός κατασκευής κεραίας: Κατακόρυφη δομική κατασκευή ύψους μεγαλύτερου του ενός μέτρου (1m), επί της οποίας τοποθετούνται οι κεραίες και η οποία έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για την υποστήριξη των κεραιών εκπομπής και λήψης της κατασκευής κεραίας. Δε νοείται ως ιστός, οποιοδήποτε στοιχείο χρησιμοποιείται για να στηρίξει τις κεραίες σε αυτόν (π.χ. υποδέκτες κλπ) ή σε άλλη υφιστάμενη δομική κατασκευή, ούτε οι ίδιες οι κεραίες εκπομπής ή/και λήψης με τα παρελκόμενα τους, όπως παρέχονται από τον κατασκευαστή. Στο ύψος του ιστού δεν περιλαμβάνεται ο φωτισμός ασφαλείας και το αλεξικέραυνο.
 2. Απόσταση ασφαλείας στην κατεύθυνση του κυρίου λοβού ακτινοβολίας κεραίας: Η μέγιστη απόσταση από την κεραία εντός του κύριου λοβού ακτινοβολίας αυτής, στην οποία ενδέχεται να παρατηρηθεί υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4635/2019.
 3. Περιοχή διερεύνησης κεραίας της ΕΚΚΧΟ (περιοχή διερεύνησης) : Η περιοχή εντός της οποίας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση της συγκεκριμένης κεραίας της ΕΚΚΧΟ καθώς και άλλων κεραιών (της ΕΚΚΧΟ ή γειτονικών) που βρίσκονται εντός της περιοχής αυτής, και η οποία θα πρέπει να εκτείνεται:

α) εντός της δέσμης ημίσειας ισχύος του κύριου λοβού ακτινοβολίας της συγκεκριμένης κεραίας της ΕΚΚΧΟ σε απόσταση ίση με το πενταπλάσιο της απόστασης ασφαλείας στην κατεύθυνση του κυρίου λοβού ακτινοβολίας της συγκεκριμένης κεραίας της ΕΚΚΧΟ,

β) εκτός της δέσμης ημίσειας ισχύος του κύριου λοβού ακτινοβολίας της συγκεκριμένης κεραίας της ΕΚΚΧΟ σε απόσταση ίση με την απόσταση ασφαλείας στην κατεύθυνση του κυρίου λοβού ακτινοβολίας της συγκεκριμένης κεραίας της ΕΚΚΧΟ.

 1. Κάτοχος ΕΚΚΧΟ: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγκαθιστά ή / και λειτουργεί ΕΚΚΧΟ. Για τα δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, κάτοχος της ΕΚΚΧΟ θεωρείται σε κάθε περίπτωση ο πάροχος δικτύου ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό. Μία ΕΚΚΧΟ δύναται να περιλαμβάνει κεραίες και λοιπό εξοπλισμό και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, πέραν αυτών του κατόχου της, που νοούνται ως φιλοξενούμενοι στην ΕΚΚΧΟ.
 2. Τεχνικός υπεύθυνος ΕΚΚΧΟ: Ο τεχνικός που έχει τα κατά νόμο δικαιώματα και ορίζεται από τον κάτοχο της ΕΚΚΧΟ ως υπεύθυνος για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την τεχνική εποπτεία λειτουργίας της ΕΚΚΧΟ, σύμφωνα με την ορθή τεχνική πρακτική. Ο τεχνικός υπεύθυνος ΕΚΚΧΟ μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον κάτοχο ΕΚΚΧΟ. Κατά τα λοιπά, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας οι ορισμοί του άρθρου 20 του ν. 4635/2019, και του άρθρου 110 του ν. 4727/2020 και των κειμένων στα οποία παραπέμπουν.

Άρθρο 3

Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΕΚΚΧΟ παροχής υπηρεσιών στο κοινό

 1. Στην ΕΚΚΧΟ πραγματοποιείται νόμιμη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής και λήψης, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Όρων Χρήσης του Ραδιοφάσματος της ΕΕΤΤ και στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) και πληρούται το σύνολο των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, όπως ενδεικτικά αυτών για την αποφυγή επιζήμιων παρεμβολών και την προστασία αεροπορικών εγκαταστάσεων.
 2. Η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών του συνόλου των κεραιών της ΕΚΚΧΟ δεν υπερβαίνει τα 164 W eirp, μη συνυπολογιζομένων των κεραιών μικροκυματικών ζεύξεων της παρ. 3 και των κεραιών της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας της παρ. 4, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 29 του ν. 4635/2019.
 3. H ΕΚΚΧΟ περιλαμβάνει το πολύ δύο κεραίες μικροκυματικών ζεύξεων για τις οποίες ισχύουν τα ακόλουθα:

i.Τα ηλεκτρομαγνητικά χαρακτηριστικά των κεραιών είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 302 217−4, όπως ισχύει.

ii.Η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει το 1W, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 29 του ν. 4635/2019.

iii.Η μέγιστη διάσταση κάθε κεραίας δεν υπερβαίνει τα 1,20 m. Σε περίπτωση τοποθέτησης παραβολικής κεραίας σε υφιστάμενο πυλώνα φωτισμού, ή παρόμοια υφιστάμενη υποστηρικτική κατασκευή, η διάμετρος της κεραίας θα πρέπει να είναι μικρότερη από 0,60m.

iv.Δεν μεταβάλλεται η κατεύθυνση του κύριου λοβού ακτινοβολίας της κεραίας κατά τη λειτουργία της.

 1. H ΕΚΚΧΟ περιλαμβάνειτο πολύ μία κεραία που λειτουργεί στις ζώνες της Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Όρων Χρήσης του Ραδιοφάσματος της ΕΕΤΤ και στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομή Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) για την οποία ισχύουν τα ακόλουθα:
 2. Η μεγαλύτερη διάσταση της κεραίας δεν υπερβαίνει τα 1,40m.
  ii. Η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει τα 2W, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 29 του ν. 4635/2019.
  iii. Δεν μεταβάλλεται η κατεύθυνση του κύριου λοβού ακτινοβολίας της κεραίας κατά τη λειτουργία της.

 3. Οι κεραίες τοποθετούνται επί υφιστάμενης δομικής κατασκευής ή επί ενός ιστού μονοσωλήνιου τύπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8, 10 και 11.
 4. Ο όγκος της κάθε κεραίας της ΕΚΚΧΟ που δεν υπάγεται στις παρ. 3 και 4 δεν υπερβαίνει τα 60 λίτρα.
 5. Ο συνολικός όγκος των κεραιών της ΕΚΚΧΟ, συμπεριλαμβανομένων αυτών των παρ. 3 και 4, σε περίπτωση εγκατάστασης επί ιστού ή/και επί υφιστάμενης δομικής κατασκευής, δεν υπερβαίνει τα 240 λίτρα.
 6. Για τον ιστό ΕΚΚΧΟ που χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Εφόσον ο ιστός τοποθετείται επί υφιστάμενης δομικής κατασκευής το ύψος του δεν υπερβαίνει τα πέντε μέτρα (5m) από τη βάση στήριξής του. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ύψος κατασκευής κεραίας δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα (6m) από τη βάση στήριξής της.

β. Εφόσον ο ιστός τοποθετείται επί εδάφους το ύψος του δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα (6m) από το έδαφος, ή ειδικά για τις αγροτικές περιοχές, τα οκτώ μέτρα (8m) από τη βάση στήριξης του. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ύψος κατασκευής κεραίας δεν υπερβαίνει, αντιστοίχως, τα επτά μέτρα (7m) και εννέα μέτρα (9m) από τη βάση στήριξής της.

 1. Επιτρέπεται η χρήση ερμαρίων εξοπλισμού με συνολικό όγκο έως 1000 λίτρα και συνολικό βάρος, μετά του περιεχομένου, μικρότερο από 150kg, με την επιφύλαξη της παρ. 10.
 2. Το συνολικό βάρος των κεραιών και του πάσης φύσεως εξοπλισμού που αναρτάται στον ιστό, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ερμαρίου, δεν υπερβαίνει τα 110kg και ο συνολικός τους όγκος δεν υπερβαίνει τα 240 λίτρα.
 3. Ειδικά για ΕΚΚΧΟ σε εκτός σχεδίου περιοχές που χρησιμοποιούνται, εν μέρει ή στο σύνολό τους, για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής επιτρέπεται επιπλέον:

α. η χρήση - όχι κατ’ ανάγκη μονοσωλήνιου τύπου - ιστού εγκατεστημένου στο έδαφος, ύψους μέχρι 18 μέτρων (18m), εφόσον έχουν ληφθεί οι εγκρίσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 7.

β. η χρήση ερμαριών ή οικίσκων διαστάσεων εμβαδού έως 10 τ.μ

Άρθρο 4

Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΕΚΚΧΟ που δεν χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό

 • Στην ΕΚΚΧΟ πραγματοποιείται νόμιμη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής και λήψης, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Όρων Χρήσης του Ραδιοφάσματος της ΕΕΤΤ και στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) και πληρούνται το σύνολο των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, όπως ενδεικτικά αυτών για την αποφυγή επιζήμιων παρεμβολών και την προστασία αεροπορικών εγκαταστάσεων.
 • Η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούμενη ισχύς (eirp) όλων των καναλιών του συνόλου των κεραιών της ΕΚΚΧΟ δεν υπερβαίνει τα 164 W, μη συνυπολογιζόμενων των κεραιών μικροκυματικών ζεύξεων της παρ. 3 και των κεραιών της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας της παρ. 4, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 29 του ν. 4635/2019.
 • H ΕΚΚΧΟ περιλαμβάνει το πολύ μία κεραία μικροκυματικών ζεύξεων για την οποία ισχύουν τα ακόλουθα:
 1. Τα ηλεκτρομαγνητικά χαρακτηριστικά της κεραίας είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 302 217−4−2, όπως ισχύει.
  ii. Η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει το 1W σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 29 του ν. 4635/2019.

iii. Η μέγιστη διάσταση της κεραίας δεν υπερβαίνει τα 1,20 m. Σε περίπτωση τοποθέτησης παραβολικής κεραίας σε υφιστάμενο πυλώνα φωτισμού, ή παρόμοια υφιστάμενη υποστηρικτική κατασκευή, η διάμετρος της κεραίας θα πρέπει να είναι μικρότερη από 0,60m.

 1. Δεν μεταβάλλεται η κατεύθυνση του κύριου λοβού ακτινοβολίας της κεραίας κατά τη λειτουργία της.

 • H ΕΚΚΧΟ περιλαμβάνει το πολύ μία κεραία που λειτουργεί στις ζώνες της Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Όρων Χρήσης του Ραδιοφάσματος της ΕΕΤΤ και στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) για την οποία ισχύουν τα ακόλουθα:
 1. Η μεγαλύτερη διάσταση της κεραίας δεν υπερβαίνει το 1,40m.
 2. Η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει τα 2W, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 29 του ν. 4635/2019.

iii. Δεν μεταβάλλεται η κατεύθυνση του κύριου λοβού ακτινοβολίας της κεραίας κατά τη λειτουργία της.

 • Οι κεραίες τοποθετούνται επί υφιστάμενης δομικής κατασκευής ή επί ενός ιστού μονοσωλήνιου τύπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 10.
 • Ο όγκος της κάθε κεραίας της ΕΚΚΧΟ που δεν υπάγεται στις παρ. 3 και 4 δεν υπερβαίνει τα 50 λίτρα.
 • Ο συνολικός όγκος των κεραιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών των παρ. 3 και 4, σε περίπτωση εγκατάστασης επί ιστού ή/και επί υφιστάμενης δομικής κατασκευής, δεν υπερβαίνει τα 100 λίτρα.
 • Το ύψος του ιστού δεν υπερβαίνει τα τέσσερα μέτρα (4m) από τη βάση στήριξής του. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ύψος κατασκευής κεραίας δεν υπερβαίνει τα πέντε μέτρα (5m) από τη βάση στήριξής της.
 • Επιτρέπεται η χρήση ερμαρίων εξοπλισμού με συνολικό όγκο έως 300 λίτρα και συνολικό βάρος μετά του περιεχομένου μικρότερο από 75kg, με την επιφύλαξη της παρ. 10.
 • Το συνολικό βάρος των κεραιών και του πάσης φύσεως εξοπλισμού που αναρτάται στον ιστό, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ερμαρίου, δεν υπερβαίνει τα 50kg και ο συνολικός τους όγκος δεν υπερβαίνει τα 100 λίτρα.

Άρθρο 5

Όροι εγκατάστασης ΕΚΚΧΟ

 1. Για τους χώρους εγκατάστασης των ΕΚΚΧΟ θα πρέπει, λαμβανομένης υπόψη της επίδρασης τόσο των κεραιών της ΕΚΚΧΟ όσο και των γειτονικών προς αυτές κεραιών, να προσδιορίζονται με σαφήνεια οι περιοχές στο περιβάλλον των ΕΚΚΧΟ εντός των οποίων ενδέχεται να παρατηρηθεί υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων έκθεσης του γενικού πληθυσμού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 35 του ν. 4635/2019, βάσει των προτύπων τεχνικών μελετών που εκδίδει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), καθώς και των σχετικών εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και των σχετικών συστάσεων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικoινωνιών (ITU) και θα πρέπει, επίσης, να ορίζονται τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης του κοινού, εφόσον απαιτούνται. Για τον προσδιορισμό των περιοχών αυτών εξετάζεται κατ’ ελάχιστον η περιοχή διερεύνησης της κάθε κεραίας της ΕΚΚΧΟ.
 2. Στις ανωτέρω υπό 1 περιοχές λαμβάνονται από τον κάτοχο της ΕΚΚΧΟ κατάλληλα και επαρκή μέτρα ώστε να αποκλείεται η δυνατότητα πρόσβασης του γενικού πληθυσμού σε αυτές, τόσο κατά την εγκατάσταση όσο και καθ΄όλο το χρονικό διάστημα που η ΕΚΚΧΟ παραμένει εγκατεστημένη.
 3. Σε κάθε περίπτωση, εντός του χώρου που ορίζεται από τη δέσμη ημίσειας ισχύος του κύριου λοβού ακτινοβολίας κάθε κεραίας της ΕΚΚΧΟ απαιτείται η τήρηση ελάχιστης απόστασης τουλάχιστον 2,5 μέτρων ανάμεσα στο εγγύτερο σημείο της κεραίας και κάθε σημείο του σώματος ενός εκτιθέμενου ανθρώπου στο περιβάλλον αυτής.
 4. Οι περιορισμοί που αφορούν τα ερμάρια εξοπλισμού των ΕΚΚΧΟ, όπως ορίζονται στα άρθρα 3 και 4, ισχύουν όταν ο εξοπλισμός αυτός τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο του κτηρίου ή επί εδάφους.
 5. Το χρώμα των παραβολικών κεραιών ή παρόμοιων που έχουν σημαντική επιφάνεια, πρέπει να εναρμονίζεται με το άμεσο περιβάλλον τους.
 6. Σε περίπτωση εγκατάστασης του ιστού της ΕΚΚΧΟ στο έδαφος, το κέντρο της κεραίας θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 3m από το σημείο πάκτωσης ή άλλη επιφάνεια πρόσβασης του κοινού και γύρω από τον ιστό θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος ακτίνας τουλάχιστον ίσης με το ύψος του ιστού.
 7. Αυτοστήρικτοι ιστοί δεν επιτρέπεται να στηρίζονται σε μη φέροντα στοιχεία.
 8. Όταν ιστοί τοποθετούνται σε δώμα κτιρίου, η οριζόντια απόσταση από το περίγραμμα του ορόφου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το ύψος της κατασκευής κεραίας.
 9. Σε περίπτωση εγκατάστασης ΕΚΚΧΟ σε δώμα, το μέγιστο πλήθος ιστών ΕΚΚΧΟ δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί σε έναν ιστό ανά 40m2 επιφάνειας του δώματος. Ο ως άνω περιορισμός δεν αφορά ιστούς που δεν εγκαθίστανται βάσει των διατάξεων της παρούσας.
 10. Η κεραία που λειτουργεί στις ζώνες της Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας της παρ. 4 του άρθρου 3 και της παρ. 4 του άρθρου 4 επιτρέπεται να τοποθετείται μόνο στο δώμα κτιρίων και με τρόπο ώστε οποιοδήποτε σημείο της να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των τριών μέτρων (3m) από το όριο ιδιοκτησίας και τουλάχιστον εντός ενός μέτρου (1m) από το εξωτερικό περίγραμμα του κτιρίου.
 11. Ο κάτοχος ΕΚΚΧΟ υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένη διαρκώς και σε εμφανές σημείο δίπλα στην κατασκευή κεραίας ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του και ο αριθμός πρωτοκόλλου της δήλωσης της ΕΚΚΧΟ του άρθρου 7.
 12. Επί του ιστού ΕΚΚΧΟ δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση οποιουδήποτε πρόσθετου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων κεραιών ή λοιπού εξοπλισμού άλλης ΕΚΚΧΟ.
 13. Επιτρέπεται η χρήση αντηρίδων καθώς και η κάλυψη τμήματος ή του συνόλου της κατασκευής κεραίας για την καλύτερη αισθητική προσαρμογή της στο περιβάλλον.
 14. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ΕΚΚΧΟ παροχής υπηρεσιών στο κοινό του άρθρου 3 σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις υπό την επιφύλαξη της τήρησης των σχετικών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.

Άρθρο 6

Τεχνικός υπεύθυνος, τεχνικός φάκελος

 1. Για κάθε ΕΚΚΧΟ τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις περί ηλεκτρικής ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού.
 2. Για κάθε ΕΚΚΧΟ ορίζεται από τον κάτοχό της τεχνικός υπεύθυνος ο οποίος έχει την ευθύνη τήρησης τεχνικού φακέλου ΕΚΚΧΟ που περιλαμβάνει:

α. Τεχνική περιγραφή της ΕΚΚΧΟ στην οποία περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο η περιγραφή του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, ηλεκτρολογικό διάγραμμα της εγκατάστασης, οδηγίες εγκατάστασης και διάγραμμα ακτινοβολίας της κάθε κεραίας.

β. Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την ηλεκτρική ασφάλεια του εξοπλισμού.

γ. Φωτογραφίες ολόκληρης της ΕΚΚΧΟ όπως αυτή εγκαταστάθηκε.

δ. Το σύνολο των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την ηλεκτρονική δήλωση ΕΚΚΧΟ του άρθρου 7.

ε. Δήλωση πιστότητας των κατασκευαστών σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 50385

 1. Ο τεχνικός υπεύθυνος έχει την υποχρέωση επικαιροποίησης των στοιχείων που τηρούνται στον τεχνικό φάκελο καθ΄όλη τη διάρκεια λειτουργίας της ΕΚΚΧΟ και την ευθύνη για την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων αυτών.
 2. Ο κάτοχος της ΕΚΚΧΟ υποχρεούται να παρουσιάζει τον τεχνικό φάκελο στις αρμόδιες αρχές όποτε του ζητηθεί.

Άρθρο 7

Ηλεκτρονική δήλωση ΕΚΚΧΟ

 1. Πριν την εγκατάσταση και λειτουργία ή την τροποποίηση ΕΚΚΧΟ, απαιτείται η υποβολή από τον κάτοχό της, ηλεκτρονικής δήλωσης της ΕΚΚΧΟ στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) κατασκευών κεραιών του ν. 4635/2019, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986.
 2. Η διαδικασία εγγραφής και εν γένει η λειτουργία του ΣΗΛΥΑ διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4635/2019 και των σχετικών Αποφάσεων της ΕΕΤΤ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν εγγραφεί στο ΣΗΛΥΑ δύνανται, εφόσον υλοποιηθεί η σχετική λειτουργικότητα στο ΣΗΛΥΑ, να εξετάζουν τις ηλεκτρονικές δηλώσεις ΕΚΚΧΟ και να παρέχουν την θετική ή αρνητική γνώμη τους επί αυτών μέσω του ΣΗΛΥΑ.
 3. H ηλεκτρονική δήλωση της ΕΚΚΧΟ θεωρείται έγκυρη, και η εγκατάσταση και η λειτουργία της ΕΚΚΧΟ επιτρέπεται, δέκα (10) ημέρες μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης της ΕΚΚΧΟ στο ΣΗΛΥΑ και σε κάθε περίπτωση μετά τη χορήγηση της έγκρισης/σύμφωνης γνώμης του συνόλου των κατά περίπτωση αρμοδίων υπηρεσιών.
 4. Οι δηλώσεις ΕΚΚΧΟ δημοσιοποιούνται και υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο κατά λόγο αρμοδιότητας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 5. Σε περίπτωση που, βάσει των όσων ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κανονιστικών και ατομικών πράξεων της ΕΕΤΤ, για τη χρήση του ραδιοφάσματος επιβάλλονται ειδικοί όροι και προϋποθέσεις, κατά την υποβολή της Δήλωσης θα πρέπει με μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του δηλούντα να πληρούνται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις, να λαμβάνονται όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα μέτρα (για παράδειγμα, εκπόνηση των σχετικών μελετών και κοινοποίησή τους στις αρμόδιες αρχές, διασφάλιση τήρησης αποστάσεων από αεροπορικές εγκαταστάσεις, εφόσον υπάρχουν σχετικές προβλέψεις στους όρους χρήσης του ραδιοφάσματος ή άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας) και να τηρείται το σύνολο των στοιχείων που τεκμηριώνουν την προαναφερόμενη μέριμνά του, όπως μελέτες και επιστολές ενημέρωσης αρμόδιων αρχών.
 6. Η δήλωση της παρ. 1 περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

α. Τα στοιχεία του κατόχου και του τεχνικού υπευθύνου.

β. Το γεωγραφικό στίγμα της εγκατάστασης.

γ. Την ακριβή περιγραφή της θέσης εγκατάστασης (διεύθυνση/τοπωνύμιο).

δ. Τοπογραφικό διάγραμμα ή απόσπασμα ψηφιακού χάρτη με σημειωμένη την προβολή της θέσης εγκατάστασης της ΕΚΚΧΟ, των επιμέρους κεραιών της σε περίπτωση που η θέση τους διαφέρει, των ερμαρίων εξοπλισμού, καθώς και της θέσης τυχόν γειτονικών κεραιών σε αποστάσεις μικρότερες των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 5. Επιπλέον, στην ίδια ή σε ξεχωριστή απεικόνιση, θα πρέπει να διακρίνεται η θέση της ΕΚΚΧΟ σε σχέση με το σύνολο του κτηρίου ή άλλης υφιστάμενης δομικής κατασκευής επί της οποίας τοποθετείται.

ε. Την μελέτη από όπου προκύπτουν οι περιοχές της παρ. 1 του άρθρου 5 και τα σχετικά μέτρα προφύλαξης του κοινού καθώς και τα αρχιτεκτονικά σχέδια ή σκαριφήματα υπό κλίμακα όπου απεικονίζονται σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο οι χώροι στους οποίους δεν επιτρέπεται να έχει πρόσβαση το κοινό. Η μελέτη εκπονείται και υπογράφεται από τους ειδικούς που προβλέπονται στην παρ, 1 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 53571/3839/200 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1105/Β/2000). Στην περίπτωση κεραίας με δυναμικά προσαρμοζόμενο κύριο λοβό ακτινοβολίας, οι χώροι προστασίας του κοινού απεικονίζονται, λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις κατευθύνσεις στις οποίες δύναται να κατευθυνθεί ο κύριος λοβός ακτινοβολίας της κεραίας.

στ. Φωτορεαλιστική απεικόνιση στην οποία θα φαίνεται εποπτικά η θέση τοποθέτησης του συνόλου των κεραιών της ΕΚΚΧΟ.

ζ. Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά της κάθε κεραίας της ΕΚΚΧΟ, όπως, ενδεικτικά, κατασκευαστής και μοντέλο της κεραίας, ισχύς στην είσοδο της κεραίας, κέρδος και τύπος κεραίας, γωνία ημίσειας ισχύος, αζιμούθιο, γωνία ανύψωσης.

η. Εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση που η τοποθέτηση των ΕΚΚΧΟ επηρεάζει αεροπορικές εγκαταστάσεις, προστατευόμενες περιοχές ή/και κτίσματα, ή σχετικό αίτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες εφόσον η έγκριση/σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών χορηγείται μέσω του ΣΗΛΥΑ και σε κάθε περίπτωση έγκριση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

θ. Τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούνται στην ΕΚΚΧΟ και τα στοιχεία τεκμηρίωσης της νόμιμης χρήσης του ραδιοφάσματος, όπως ενδεικτικά, τα σχετικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που έχουν εκχωρηθεί, εφόσον αυτά δεν τεκμαίρονται άμεσα από σχετικές αποφάσεις χορήγησης της ΕΕΤΤ ή την υπαγωγή σε κανόνα εξαίρεσης από την υποχρέωση αδειοδότησης του ραδιοφάσματος,

ι. Υπεύθυνη δήλωση τυχόν φιλοξενούμενων φορέων περί της ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων.

 1. Με απόφαση της ΕΕΤΤ μπορούν να προστίθενται επιπλέον στοιχεία στηνμηλεκτρονική δήλωση πέραν των ως άνω αναφερομένων και να καθορίζεται κάθε απαιτούμενη λεπτομέρεια σχετικά με την διαδικασία υποβολής, διαχείρισης και δημοσιοποίησης των δηλώσεων του παρόντος άρθρου.
 2. Μετά την εγκατάσταση της ΕΚΚΧΟ η δήλωση ΕΚΚΧΟ συμπληρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Τεχνικού Υπευθύνου ότι τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή του εξοπλισμού και ότι ακολουθούνται οι οδηγίες εγκατάστασης των κεραιών.
 3. Για τη σύνδεση της ΕΚΚΧΟ με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας ο κάτοχος της ΕΚΚΧΟ υποβάλλει στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας τα στοιχεία δημοσίευσης της ηλεκτρονικής δήλωσης ΕΚΚΧΟ.

Άρθρο 8

Παύση λειτουργίας ΕΚΚΧΟ

 1. Η ΕΚΚΧΟ παύει να λειτουργεί και η δήλωση του άρθρου 7 αρχειοθετείται στο ΣΗΛΥΑ και παύει να παράγει οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Όταν ανακληθεί ή ανασταλεί από την ΕΕΤΤ κάθε δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας που χρησιμοποιείται στην ΕΚΚΧΟ.

β. Όταν ανακληθεί η έγκριση άλλης αρμόδιας Υπηρεσίας.

γ. Όταν διαπιστωθούν παραβάσεις της δήλωσης ΕΚΚΧΟ και εν γένει μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας.

δ. Όταν κοινοποιηθεί στον κάτοχό της ΕΚΚΧΟ έκθεση της ΕΕΑΕ ότι διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε σημεία πλησίον της ΕΚΚΧΟ.

ε. Όταν υποβληθεί στην ΕΕΤΤ σχετικό αίτημα από τον κάτοχο της ΕΚΚΧΟ.

 1. Σε κάθε περίπτωση παύσης της λειτουργίας, ο κάτοχος της ΕΚΚΧΟ υποχρεούται να μεριμνήσει αμέσως για την απεγκατάσταση και την απομάκρυνση της ΕΚΚΧΟ. Επιπλέον, οφείλει να υποβάλει στο ΣΗΛΥΑ υπεύθυνη δήλωση απεγκατάστασης της ΕΚΚΧΟ, συνοδευόμενη από φωτογραφίες του χώρου πριν και μετά την απεγκατάσταση.

Άρθρο 9

Έλεγχοι – Κυρώσεις

 1. Οι έλεγχοι ως προς την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον ΕΚΚΧΟ πραγματοποιούνται από την ΕΕΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
 2. Για θέματα αναφορικά με την τήρηση των διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που σχετίζονται με τη νομιμότητα των χώρων εγκατάστασης και των οριζόμενων πολεοδομικών μεγεθών, επιλαμβάνονται οι αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 3. Σε περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των τηλεπικοινωνιακών χαρακτηριστικών των ΕΚΚΧΟ, επιλαμβάνεται η ΕΕΤΤ.
 4. Oι έλεγχοι όσον αφορά την ηλεκτρική εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για τη ρευματοδότηση ΕΚΚΧΟ γίνονται από τις αρμόδιες - σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία - υπηρεσίες.
 5. Για τις κατασκευές κεραιών που δεν πληρούν το σύνολο των διατάξεων της παρούσας απόφασης επιβάλλονται αναλογικά οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 37 και στις παρ. 2 και3 του άρθρου 21 του ν. 4635/2019 και στα Άρθρα 137 και 138 του ν. 4727/2020.