Δευτέρα, 05 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 23,09 C Weather icon (σποραδικές νεφώσεις)

Σε διαγωνισμό η ψηφιοποίηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ύψους 10 εκατ. ευρώ


Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το κείμενο του διαγωνισμού για την επόμενη, ψηφιακή ημέρα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων - Αλλάζει με νέες on line υπηρεσίες και καταπολέμηση της διαφθοράς

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα ακόμα σημαντικό έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα αλλάξει την σημερινή λειτουργία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο θα μπορεί πλέον να παρέχει νέες προηγμένες υπηρεσίες αλλά και η αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων μέσα από την διασύνδεσή του με τους συναλλασσόμενους αλλά και τους φορείς που συνεργάζεται.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού πάνω από 10 εκατ. ευρώ «SUB2. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Οργάνωσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» της Πράξης «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» το τεύχος του διαγωνισμού του  οποίου τέθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας σε Δημόσια Διαβούλευση.

Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης που θα συναφθεί, είναι η υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού Συστήματος που θα υποστηρίζει τις διαδικασίες διαχείρισης και οργάνωσης των  επιχειρησιακών λειτουργιών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Στόχοι του έργου είναι η διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης των συναλλασσόμενων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και των Νομικών Προσώπων με τα στελέχη του Ταμείου, η αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων  από την διοίκηση του, καθώς και η βέλτιστη διεκπεραίωση των διαδικασιών του.

Αποβλέπει, επίσης,  στην ανάπτυξη νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε on-line περιβάλλον, στην καταστολή της  νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και στην καταστολή της χρηματοδότησης  της τρομοκρατίας (ΠΚ ΝΕΕΔ/ΧΤ) (AML/CTF). Επιπλέον, το προς ανάπτυξη Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να παρέχει διασύνδεση με τρίτα συστήματα και αρμόδιους φορείς  που εμπλέκονται στις υποθέσεις του, καθώς και να υποστηρίζει μια πελατοκεντρική διαχείριση των  διαδικασιών του Ταμείου.

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων εφαρμογών με ένα ενιαίο  σύστημα, η βελτίωση των διατηρούμενων διαδικασιών με καλύτερες πρακτικές (best practices), και  η διατύπωση άλλων αχαρτογράφητων διαδικασιών που μπορούν να ενισχύσουν την αποδοτικότητα  του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και την ευχρηστία απέναντι στους εμπλεκόμενους και στους  πελάτες των διευθύνσεων.

Στα πλαίσιο του Έργου ο Ανάδοχος αναλαμβάνει:

 • Την εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής, την ανάλυση των απαιτήσεων του ολοκληρωμένου συστήματος, και τον σχεδιασμό των επιμέρους συστημάτων που περιλαμβάνει.
 • Την ανάπτυξη, την προμήθεια και την εγκατάσταση νέων εφαρμογών και αναγκαίων υποστηρικτικών λειτουργίας, τα οποία θα πρέπει να παράσχει συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες νόμιμες άδειες χρήσης τους.
 • Την ολοκλήρωση των παραπάνω σε ένα ενιαίο και λειτουργικό σύνολο, με παραμετροποίηση βασισμένη στις ανάγκες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
 • Τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων (Ο.Τ.Α, Υπουργείο Οικονομικών, υπηρεσίες) να έχουν ανά πάσα στιγμή κοινή εικόνα αναφορικά με την εξέλιξη αιτημάτων συναλλαγών που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία τους.
 • Την εκπαίδευση των επιμέρους ομάδων διαχειριστών και χρηστών του συστήματος.
 • Την υποστήριξη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατά τη διάρκεια της πιλοτικής και δοκιμαστικής λειτουργίας του Έργου, μέχρι να τεθεί σε οριστική λειτουργία το σύστημα.

Το Έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις Φάσεις:

 • Φάση 1 - Μελέτη Ανάλυσης Απαιτήσεων και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Εφαρμογών.
 • Φάση 2 - Ανάπτυξη Υποσυστημάτων και Εφαρμογών - Εγκατάσταση Συστήματος στο G-Cloud
 • Φάση 3 - Παροχή Υπηρεσιών Συστήματος – Εκπαίδευση, Δοκιμαστική και Πιλοτική λειτουργία.

Αναμενόμενα Οφέλη

Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του εν λόγω έργου εμπίπτουν τόσο στον εκσυγχρονισμό  της διαχείρισης, της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, όσον  αφορά στις επιχειρησιακές λειτουργίες του όπως η διαχείριση Δανείων, Δικογράφων,  Απαλλοτριώσεων κ.α., όσο και στην βελτίωση των καταθετικών και ταμειακών υπηρεσιών που  λαμβάνουν οι συναλλασσόμενοι/πελάτες του.

Πιο αναλυτικά αναμένεται:

 • Άμεση και πληρέστερη ενημέρωση στους πελάτες-συναλλασσόμενους σχετικά με τις καταθετικές και ταμειακές τους υποθέσεις, τα διαθέσιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, και την πορεία των αιτημάτων τους προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
 • Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • Διαλειτουργικότητα μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και συστημάτων ώστε να μην χρειάζεται να προσκομίζονται έγγραφα ή/και στοιχεία στα καταστήματα του Ταμείου Παρακαταθηκών επιταχύνοντας τις διαδικασίες.
 • Ελαχιστοποίηση της ανάγκης φυσικής παρουσίας του ενδιαφερόμενου σε μία ή και περισσότερες υπηρεσίες.
 • Αυτοματοποίηση της διεργασίας εκκαθάρισης απαλλοτριώσεων, οργάνωσης δικογράφων σε φακέλους υποθέσεων και δημιουργίας ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων.
 • Αποτελεσματική κατάρτιση-εκτέλεση συμβάσεων και παρακολούθηση εξέλιξης δικάσιμων και διαδικασιών δημοπράτησης.

Συνολικά όλα τα παραπάνω συντελούν στην πληροφόρηση προς όλους τους συναλλασσόμενους με  το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και κατ’ επέκταση σε πιο αποδοτική λήψη αποφάσεων και  βελτίωση των επιχειρησιακών λειτουργιών του.

Απαραίτητη είναι η αξιοπιστία των δεδομένων του συστήματος, η τήρηση των θεσμικών και  κανονιστικών πλαισίων που διέπουν το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η προστασία  προσωπικών δεδομένων και η διαφάνεια στις δραστηριότητες

Πιο συγκεκριμένα το προς ανάπτυξη Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα θα υποστηρίζει τα  ακόλουθα επιμέρους συστήματα που αντικατοπτρίζουν τις κύριες διευθύνσεις και λειτουργίες του  Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων:

 1. Σύστημα Καταθετικών και Ταμειακών Λειτουργιών
 2. Σύστημα Δανείων Φυσικών & Νομικών Προσώπων
 3. Σύστημα Εκκαθάρισης Απαλλοτριώσεων
 4. Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Δικογράφων
 5. Σύστημα Είσπραξης Εσόδων και Διοικητικής Εκτέλεσης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 10.219.336,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 28 μήνες συμπεριλαμβανομένης της  διαδικασίας ελέγχου και παραλαβής παραδοτέων.