Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 24,24 C Weather icon (αραιές νεφώσεις)

ΥΠΟΙΚ: Νομοσχέδιο - σκούπα με ρυθμίσεις για αγρότες, επιχειρήσεις, γονικές παροχές και Point system για δανειολήπτες


Ποιες κυρώσεις προβλέπει πολυνομοσχέδιο – σκούπα του υπουργείου Οικονομικών για την εταιρική διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών του δημοσίου με το οποίο συστήνεται κρατικός «Τειρεσίας» για τα χρέη των οφειλετών σε Δημόσιο και τράπεζες ενώ θα βαθμολογείται η πιστοληπτική τους συμπεριφορά

Βαριά πρόστιμα και λουκέτα αντιμετωπίζουν από 1ης Οκτωβρίου οι επιχειρήσεις που δεν διαβιβάζουν τα στοιχεία με τα δεδομένα τιμολογίων και αποδείξεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «My data» της ΑΑΔΕ.

Τις κυρώσεις προβλέπει πολυνομοσχέδιο – σκούπα του υπουργείου Οικονομικών για την εταιρική διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών του δημοσίου με το οποίο συστήνεται κρατικός «Τειρεσίας» για τα χρέη των οφειλετών σε Δημόσιο και τράπεζες ενώ θα βαθμολογείται η πιστοληπτική τους συμπεριφορά.

Επίσης, με τον ίδιο νομοσχέδιο επέρχονται αλλαγές για τις αφορολόγητες χρηματικές κληρονομιές 0 δωρεές έως 800.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα για τη μη διαβίβαση των στοιχείων στο «My data» από τις επιχειρήσεις αυτά έχουν ως εξής:

  • Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με ΦΠΑ επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ίσου με το 50% επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 500 ευρώ αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
  • Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και 1.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Τα καταστήματα που δεν διαβιβάζουν τα δεδομένα των αποδείξεων από τις ταμειακές μηχανές στην πλατφόρμα myDATA αναστέλλεται άμεσα η λειτουργία επαγγελματικής εγκατάστασης:
  • Για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη διαβίβαση πλέον των δέκα 10 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί ή όταν η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα πεντακόσια 500 ευρώ,
  • Για 96 ώρες, εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη διαβίβαση τουλάχιστον τριών 3 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

Με τις άλλες διατάξεις:

1) Κρατικός Τειρεσίας: Συστήνεται η «Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» με στόχο την συλλογή και αξιολόγηση πρωτογενών πληροφοριών του Δημοσίου και τραπεζικού τομέα και ο υπολογισμός της πιθανότητας αθέτησης πληρωμής για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Έτσι, κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, επιχείρηση και φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα θα μπορεί, κατόπιν αιτήσεώς του, να λαμβάνει δωρεάν από την Αρχή την πιστοληπτική του βαθμολόγηση, η οποία θα αποτελεί τη βάση για ευκαιρίες νέας χρηματοδότησης. Η πιστοληπτική βαθμολόγηση για φυσικά και νομικά πρόσωπα παράγεται από το Σύστημα μέσω της επεξεργασίας, με αυτοματοποιημένη διαδικασία, των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που αντλούνται από τους φορείς του δημόσιου τομέα με τη χρήση αλγορίθμων. Η πιστοληπτική βαθμολόγηση γίνεται με αριθμητική κλίμακα και αφορά στην τήρηση και την αθέτηση υποχρέωσης έναντι των φορέων του δημόσιου τομέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στον αιτούντα χορηγείται ενημέρωση πιστοληπτικής βαθμολόγησης, η οποία απεικονίζει την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς βάσει των δεδομένων που υφίστανται κατά την ημερομηνία παραγωγής της πιστοληπτικής βαθμολόγησης.

2) Χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές: Κατά τη διενέργεια γονικών παροχών και δωρεών χρηματικών ποσών μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε από την 1η.10.2021 μέχρι και την 9-9- 2022, λογίζεται ως μεταφορά χρημάτων η ανάληψη χρηματικού ποσού από ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή και κατάθεση του ίδιου ποσού εντός 3 εργάσιμων ημερών σε ατομικό λογαριασμό του δωρεοδόχου ή σε κοινό λογαριασμό του δωρεοδόχου με τον ίδιο δωρητή ή τρίτο πρόσωπο.

3) Επιχορήγηση μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών: Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής δύναται να παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το 50% της επιχορήγησης σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, σε φυτικά μέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις καλλιέργειες ή αμπέλια δύναται να παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το 50% της επιχορήγησης σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

4) Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου: Εάν ο ευάλωτος οφειλέτης δεν υποβάλλει το σχετικό αίτημα προς τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης εντός ενός μηνός από την έναρξη λειτουργίας αυτού, για οποιονδήποτε λόγο, παύει η αναστολή οπότε και η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο ευρισκόταν κατά τον χρόνο που επήλθε η αναστολή. Επίσης, χάνει για το μέλλον το δικαίωμα μεταβίβασης της κύριας κατοικίας του στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης.

5) Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά: Σε περίπτωση έκπτωσης του οφειλέτη από τη συνεισφορά του Δημοσίου τα καταβληθέντα ποσά συνεισφοράς αναζητούνται από αυτόν, του καταλογίζονται και επιστρέφονται εντόκως με επιτόκιο 2%. Σε περίπτωση μη οικειοθελούς επιστροφής τους, τα ποσά αυτά βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

6) Παράταση προθεσμιών για χρέη: Παρατείνονται μέχρι και την 31η.5.2023 οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ/ Ελεγκτικά Κέντρα/ Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και αφορούν δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, εκτροφή γουνοφόρων ζώων, παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων), Κατασκευή γούνινων ειδών κλπ.

7) Φορολογικές ελαφρύνσεις: Εξαιρείται, αναδρομικά από την 1η .1.2022, το εξωιδρυματικό επίδομα από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.