Επιχειρήσεις

MIG: Καθαρά κέρδη 104 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο – Μηδένισε o δανεισμός

Κομβική η θετική επίδραση από την πώληση της συμμετοχής στην ATTICA - Τα έσοδα ήταν 3,8 εκατ. ευρώ και τα EBITDA αρνητικά κατά 243.000 ευρώ

Ο κύκλος εργασιών της MIG ανήλθε στα € 3,8 εκατ. έναντι € 3,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 σημειώνοντας αύξηση 6,1%.

Αναλυτικά:

* Κέρδη μετά από φόρους €104,2 εκ. σε ενοποιημένο επίπεδο έναντι ζημιών € 36,1 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2022 λόγω της θετικής επίδρασης από την διάθεση της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής στην ATTICA.

* Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής € 122,7 εκ. έναντι € 10,8 εκ. την 31/12/2022.

* Μηδενικός τραπεζικός δανεισμός σε επίπεδο Εταιρείας.

* Ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού στην Εταιρεία ύψους € 13,3 εκ.

* Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα € 3,8 εκ. έναντι € 3,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 σημειώνοντας αύξηση 6,1%.

* Τα αποτελέσματα προ Φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε ζημίες € 243 χιλ. έναντι κερδών € 53 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

* Η θυγατρική RKB παρουσίασε αύξηση πωλήσεων 8,6%, αύξηση του μεικτού κέρδους κατά 25% και βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες.

* H βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων της RKB έδωσε την δυνατότητα στην εταιρεία να προχωρήσει στην καταβολή προς τη MΙG ποσού € 4,4 εκ. στα πλαίσια μερικής αποπληρωμής της απαίτησης που διατηρεί η MIG έναντι της RKB.

* Μετά την πρόσφατη Δημόσια Πρόταση η Τράπεζα Πειραιώς μέτοχος με ποσοστό 87,8%.

* Ολοκληρώθηκε η σύμπτυξη (μείωση) του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας (reverse split) καθώς επίσης η μετονομασία της Εταιρείας σε MIG A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

Αναφορικά με την πορεία των εταιρειών του Ομίλου MIG, επισημαίνονται τα εξής:

MIG:  Η  Εταιρεία εμφάνισε κέρδη €89,2 εκ. λόγω της  θετικής επίδρασης από την πώληση της  συμμετοχής της στην ATTICA έναντι ζημιών € 5,5 εκ. το α’ εξάμηνο του 2022.

Τα λειτουργικά έξοδα της  Εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2023 παρουσίασαν αύξηση κατά 13,7% και διαμορφώθηκαν σε €1,9 εκ. έναντι €1,7 εκ.  την αντίστοιχη  συγκριτική περίοδο λόγω εκτάκτων  εξόδων  που  προέκυψαν στα  πλαίσια  ολοκλήρωσης  της  Δημόσιας  Πρότασης της Τράπεζας  Πειραιώς.

Στα  αποτελέσματα της Εταιρείας  για  το  α’  εξάμηνο  του  2023  περιλαμβάνονται  κέρδη  από  χρηματοοικονομικές 2  δραστηριότητες  ύψους  €0,3  εκ.  στα  πλαίσια  της  ενεργητικής  διαχείρισης  των  διαθεσίμων  της  Εταιρείας  ενώ  την  αντίστοιχη  περίοδο  του  2022  υπήρχε  έκτακτο  ποσό  €5,3  εκ.  από  αναστροφή απομείωσης λόγω του κέρδους που προέκυψε από την τροποποίηση/ αναδιάρθρωση του τραπεζικού  δανεισμού της RKB.

Η Εταιρεία υλοποιεί την επενδυτική της στρατηγική η οποία βασίζεται στα εξής:  

‐ Επενδύσεις σε εισηγμένες και μη εταιρείες.

‐ Επενδύσεις στον τομέα του real estate.

‐ Εξέταση των εναλλακτικών τρόπων ενίσχυσης των κεφαλαίων της με τον πλέον αποδοτικό για  τους μετόχους της τρόπο.

‐ Ενεργητική  διαχείριση  της  επένδυσης  στην  RKB  με  στοχευμένες  παρεμβάσεις  σε  θέματα  εσόδων, εξόδων  διαχείρισης διαθεσίμων, πωλήσεων ακινήτων και νέων επενδύσεων.

Στα  πλαίσια  αυτά  η  Εταιρεία  με  ημερομηνία  30/06/2023  διατηρεί  ένα  διαφοροποιημένο  χαρτοφυλάκιο μετοχών Εισηγμένων Εταιρειών και ομολόγων υψηλής απόδοσης ύψους € 2,4 εκ.

RKB: O κύκλος εργασιών της εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2023 διαμορφώθηκε σε € 3,8 εκ. έναντι €  3,5 εκ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο σημειώνοντας αύξηση 8,6%. Αν από τον  κύκλο εργασιών του 2022 αφαιρεθεί αυτός που προήλθε από εμπορικά ακίνητα που πουλήθηκαν η αύξηση στον κύκλο  εργασιών  ανέρχεται  σε  14%.  Το  μεικτό  κέρδος  ανήλθε  σε  €  2,2  εκ.  έναντι  €  1,8  εκ.  το  2022  σημειώνοντας  αύξηση κατά 25% εξαιτίας σημαντικών δράσεων μείωσης του λειτουργικού κόστους  της εταιρείας.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εντυπωσιακή αύξηση του περιθωρίου κέρδους στο 58% έναντι 50% την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA)  ανήλθαν σε € 1,7 εκ. έναντι κερδών € 1,8 εκ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Αν από το EBITDA του  2022 αφαιρεθεί η συνεισφορά των εμπορικών κέντρων που πουλήθηκαν η συγκρίσιμη  βελτίωση του  EBITDA  ανέρχεται  σε  12%.

Στο  δεύτερο  εξάμηνο  αναμένεται  να  συνεχιστεί  η  αύξηση  του  κύκλου  εργασιών    με  ρυθμούς  ανάλογους  του  πρώτου  εξαμήνου  ενώ  το  EBITDA  αναμένεται  να  βελτιωθεί  σημαντικά έναντι του 2022 λόγω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της εμπορικής λειτουργίας της εταιρείας.

Η βελτίωση αυτή έδωσε την δυνατότητα στην RKB να προχωρήσει στην καταβολή προς  την MΙG ποσού € 4,4 εκ. στα πλαίσια μερικής αποπληρωμής της απαίτησης που διατηρεί η MIG έναντι  της εταιρείας.

Το α’  εξάμηνο  του  2023 η  RKB  εμφάνισε καθαρά κέρδη  €  28 χιλ. επηρεαζόμενα  σημαντικά από  τα  χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους € 1,7 εκ. Ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας διαμορφώνεται στα €  90,8 εκ.

Στα πλαίσια λειτουργικών παρεμβάσεων για την βελτίωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας,  της αποτελεσματικής διαχείρισης των εταιρικών πόρων, της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων  και  της  κατεύθυνσης  πόρων  προς  νέα  επενδυτικά  έργα  που  ήδη  εκτελεί  η  εταιρεία,  συνεχίζεταιι  η  ορθολογικοποίηση του αριθμού  των εμπορικών κέντρων που διαθέτει με γνώμονα  την οικονομική  τους επίδοση και τις προοπτικές τους καθώς και την συμβολή τους στα συνολικά αποτελέσματα.

Στα πλαίσια αυτά τον Ιανουάριο ολοκληρώθηκε η πώληση ενός ακόμη εμπορικού ακινήτου στο KNJAZEVAC  αντί € 1.100 χιλ., με κέρδος € 13 χιλ.

TAGS:

close menu