Στην ΕΕ, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% και η απασχόληση κατά 0,2%

Αύξηση του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και την ΕΕ

Το πρώτο τρίμηνο του 2024, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ , σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Το τέταρτο τρίμηνο του 2023, το ΑΕΠ είχε μειωθεί κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ και παρέμεινε σταθερό στην ΕΕ .

3ο τρίμηνο 2017
ευρωζώνη0,7
ΕΕ0,8
Ηνωμένες Πολιτείες0,8

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2024, μετά από +0,1% στη ζώνη του ευρώ και +0,2% στην ΕΕ στην προηγούμενο τρίμηνο.

3ο τρίμηνο 2008
ευρωζώνη0.2
ΕΕ0.4
Ηνωμένες Πολιτείες0.3

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, το ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 0,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά από +0,8% το τέταρτο τρίμηνο του 2023). Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,0% (μετά από +3,1% το προηγούμενο τρίμηνο).

Αύξηση της απασχόλησης στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ

Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,2% στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2024, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτές είναι οι ίδιες τάσεις με αυτές που παρατηρήθηκαν το τέταρτο τρίμηνο του 2023.

3ο τρίμηνο 2008
ευρωζώνη-0,1
ΕΕ0,0

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,0% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,7% στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2024, μετά από +1,2% στη ζώνη του ευρώ και +1,0% στην ΕΕ στην τέταρτο τρίμηνο του 2023.

3ο τρίμηνο 2009
ευρωζώνη-2.2
ΕΕ-2.2

Αυτά τα στοιχεία παρέχουν μια εικόνα των εισροών εργασίας που συνάδει με τις μετρήσεις παραγωγής και εισοδήματος των εθνικών λογαριασμών.

Πίνακες

Ρυθμοί αύξησης της απασχόλησης σε άτομα

Ποσοστιαία μεταβολή σε σύγκριση
με το προηγούμενο τρίμηνο
(με βάση εποχικά προσαρμοσμένα δεδομένα)

Ποσοστιαία μεταβολή σε σύγκριση με το
ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους
(με βάση μη προσαρμοσμένα στοιχεία)

2023 Q2

3ο τρίμηνο 2023

2023 Q4

1ο τρίμηνο 2024

2023 Q2

3ο τρίμηνο 2023

2023 Q4

1ο τρίμηνο 2024

ευρωζώνη

0.1

0.2

0.3

0.3

1.4

1.4

1.2

1.0

ΕΕ

0.1

0.2

0.2

0.2

1.2

1.2

1.0

0,7

Ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ σε όγκο
(με βάση εποχικά προσαρμοσμένα* δεδομένα)

Ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση
με το προηγούμενο τρίμηνο

Ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους

2023 Q2

3ο τρίμηνο 2023

2023 Q4

1ο τρίμηνο 2024

2023 Q2

3ο τρίμηνο 2023

2023 Q4

1ο τρίμηνο 2024

ευρωζώνη

0.1

-0,1

-0,1

0.3

0,6

0.1

0.1

0.4

ΕΕ

0.1

0,0

0,0

0.3

0,6

0.1

0.2

0.4

Βέλγιο

0.3

0.3

0.3

0.3

1.3

1.3

1.3

1.3

Βουλγαρία

0.4

0.4

0,5

0.4

2.0

1.8

1.6

1.7

Τσεχία

0.3

-0,8

0.4

0,5

-0,1

-0,6

0.2

0.4

Δανία

-0,8

0.4

2.6

:

0,7

0,6

3.5

:

Γερμανία

-0,1

0.1

-0,5

0.2

0.2

-0,1

-0,2

-0,2

Εσθονία

-0,3

-0,8

-0,7

-0,4

-3,0

-3.1

-2,5

-2.1

Ιρλανδία

-0,1

-2,5

-3.4

1.1

-0,4

-5,7

-9.1

-4,9

Ελλάδα

1.1

-0,1

0.2

:

2.7

2.1

1.2

:

Ισπανία

0,5

0,5

0,7

0,7

2.0

1.9

2.1

2.4

Γαλλία

0,6

0.1

0.1

0.2

1.1

0,7

0,8

1.1

την Κροατία

1.5

-0,7

2.0

:

3.3

1.8

4.4

:

Ιταλία

-0,2

0.4

0.1

0.3

0,6

0,6

0,7

0,6

Κύπρος

-0,2

1.4

1.0

1.2

2.2

2.4

2.3

3.3

Λετονία

-0,4

-0,1

0.4

0,8

-0,3

0.2

-0,1

0,7

Λιθουανία

2.4

-0,1

-0,2

0,8

0,8

0.1

0.1

2.9

Λουξεμβούργο

0.2

-1.4

0,0

:

-0,5

-2.1

-0,6

:

Ουγγαρία

0,0

0,9

0,0

0,8

-2.1

-0,2

0,5

1.7

Μάλτα

0,8

2.3

0.3

:

4.9

7.0

4.3

:

Ολλανδία**

-0,4

-0,3

0.3

-0,1

-0,1

-0,6

-0,2

-0,6

Αυστρία

-1.3

-0,3

0,0

0.2

-1,5

-1,7

-1.4

-1.3

Πολωνία

-0,2

1.1

-0,1

0.4

-0,5

0.2

1.6

1.3

Πορτογαλία

0.1

-0,2

0,7

0,7

2.6

1.9

2.1

1.4

Ρουμανία

1.0

0,9

-0,6

0,5

2.8

3.5

1.1

1.8

Σλοβενία

0,9

-0,1

0,9

0,0

1.8

1.8

2.4

1.8

Σλοβακία

0,8

0,6

0,6

0,7

1.5

1.8

2.2

2.7

Φινλανδία**

0,5

-1.1

-0,8

0,5

-0,6

-1.6

-1.6

-0,4

Σουηδία**

-0,8

-0,2

-0,2

-0,1

-0,3

-1.1

-0,2

-1.1

Ισλανδία***

1.1

-2,5

0,9

:

4.9

2.6

0,6

:

Νορβηγία

-0,3

-0,4

1.5

:

0,9

-1,5

1.0

:

Ελβετία

-0,2

0.3

0.3

:

0.4

0.4

0,6

:

Ηνωμένες Πολιτείες

0,5

1.2

0,8

0.4

2.4

2.9

3.1

3.0

Σημειώσεις για τους χρήστες

Αναθεωρήσεις

Η αξιοπιστία των προκαταρκτικών εκτιμήσεων του ΑΕΠ και της απασχόλησης δοκιμάστηκε από ειδικές ομάδες εργασίας και οι αναθεωρήσεις των μεταγενέστερων εκτιμήσεων παρακολουθούνται συνεχώς. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Eurostat .

Με αυτές τις έκτακτες εκτιμήσεις, τα στοιχεία για την απασχόληση και το ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ και της ΕΕ για τα προηγούμενα τρίμηνα δεν αναθεωρούνται.

Οι έκτακτες εκτιμήσεις για το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου του 2024 βασίζονται σε στοιχεία των κρατών μελών που καλύπτουν το 99% του EA και του ΑΕΠ της ΕΕ, ενώ οι έκτακτες εκτιμήσεις για την απασχόληση βασίζονται σε στοιχεία των κρατών μελών που καλύπτουν το 96% του EA και το 93% της ΕΕ συνολική απασχόληση.

Μια προκαταρκτική εκτίμηση της αύξησης του ΑΕΠ δημοσιεύθηκε στο News Release που εκδόθηκε στις 30 Απριλίου 2024. Αυτή βασίστηκε σε εκτιμήσεις του ΑΕΠ για δεκαοκτώ κράτη μέλη.

Οι εκτιμήσεις της ΕΑ και της ΕΕ για το τελευταίο τρίμηνο αναθεωρήθηκαν όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Ρυθμοί ανάπτυξης

Υπολογίζει

Για το προηγούμενο τρίμηνο (Q/Q-1)

Για το προηγούμενο έτος (Q/Q-4)

Προηγούμενος

Ρεύμα

Προηγούμενος

Ρεύμα

ΑΕΠ ΕΑ

0.3

0.3

0.4

0.4

ΑΕΠ ΕΕ

0.3

0.3

0,5

0.4

Όλα τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτήν την έκδοση ενδέχεται να αναθεωρηθούν με τις τακτικές εκτιμήσεις της Eurostat για το ΑΕΠ και τα κύρια μεγέθη (συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης) που έχουν προγραμματιστεί για τις 7 Ιουνίου 2024 και τις 19 Ιουλίου 2024.

Πρόγραμμα κυκλοφορίας

Οι εκτενείς εκτιμήσεις των κύριων ευρωπαϊκών μεγεθών (συμπεριλαμβανομένου του ΑΕΠ και της απασχόλησης) βασίζονται στις τακτικές διαβιβάσεις των χωρών και δημοσιεύονται περίπου 65 και 110 ημέρες μετά το τέλος κάθε τριμήνου. Για να βελτιώσει την επικαιρότητα των βασικών δεικτών, η Eurostat δημοσιεύει επίσης έκτακτες εκτιμήσεις για το ΑΕΠ (μετά από περίπου 30 και 45 ημέρες) και την απασχόληση (μετά από περίπου 45 ημέρες). Η σύνταξη τους βασίζεται σε εκτιμήσεις που παρέχονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ σε εθελοντική βάση.

Αυτό το δελτίο τύπου παρουσιάζει έκτακτες εκτιμήσεις για το ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ και της ΕΕ και την αύξηση της απασχόλησης μετά από περίπου 45 ημέρες.

Μέθοδοι και ορισμοί

Οι ευρωπαϊκοί τριμηνιαίοι εθνικοί λογαριασμοί καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 2010 (ESA 2010). Περιλαμβάνουν βασικούς δείκτες πολιτικής για το ΑΕΠ και την απασχόληση.

Gross domestic product (GDP) at market prices measures the production activity of resident production units. Growth rates are based on chain-linked volumes.

Employment covers employees and self-employed working in resident production units (domestic concept). While employment flash estimates are limited to total employment in persons, regular estimates also cover hours worked and industry breakdowns.

The method used for compilation of European GDP and employment estimates is the same as for previous releases.

Geographical information

Euro area (EA20): Belgium, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Austria, Portugal, Slovenia, Slovakia and Finland.

European Union (EU27): Belgium, Bulgaria, Czechia, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden.

For more information   

Get in touch

Media requests

Eurostat Media Support

Phone: (+352) 4301 33 408

E-mail: [email protected]

Further information on data

Véronique DENEUVILLE (GDP)

E-mail: [email protected]

Jenny RUNESSON (Employment)

Share the release

Subscribe to receive the latest Eurostat Euro indicators releases