Επιχειρήσεις

ΑΔΜΗΕ: Προκήρυξε διαγωνισμό 1,7 δισ. ευρώ για προμήθεια υπόγειων και υποβρύχιων καλωδίων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 24 Μαΐου - Οι δύο φάσεις του διαγωνισμού

Ο ΑΔΜΗΕ προκήρυξε διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο εξαετούς διάρκειας για τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιων (Υ/Β) και υπόγειων (Υ/Γ) καλωδίων στο πλαίσιο έργων διασύνδεσης νήσων με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,7 δισ. ευρώ με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 24η Μαΐου.

Η Α΄ Φάση του Διαγωνισμού, αποτελείται από το στάδιο υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, βάσει των πληροφοριών που παρέχονται δια της παρούσης, ώστε οι οικονομικοί φορείς να μπορούν να αποφασίσουν εάν θα συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία. Ο ΑΔΜΗΕ θα προβεί στην αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων συμμετοχής σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας.

Η Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, αποτελείται από δύο (2) Στάδια. Στα στάδια της Β’ φάσης δικαιούνται να συμμετάσχουν μόνον όσοι δεν αποκλείστηκαν κατά την Α’ Φάση.

Στάδιο Ι: Πρόσκληση για υποβολή Αρχικής Προσφοράς και Διαπραγμάτευση επ’ αυτής.

Στάδιο ΙΙ: Πρόσκληση για υποβολή Δεσμευτικής Προσφοράς – Ανάθεση (επιλογή αναδόχου). Κατά το Στάδιο Ι της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού θα αποσταλεί Πρόσκληση από τον ΑΔΜΗΕ στους συμμετέχοντες που προκρίθηκαν από την Α Φάση, με την οποία θα κληθούν να υποβάλουν την Αρχική τους Προσφορά. Η Αρχική Προσφορά αποτελεί τη βάση των επακόλουθων διαπραγματεύσεων. Η προθεσμία υποβολής της Αρχικής Προσφοράς θα προβλέπεται στα έγγραφα της Πρόσκλησης, άλλως μπορεί να οριστεί με κοινή συμφωνία μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους ίσος χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους. Ο ΑΔΜΗΕ εφόσον κρίνει σκόπιμη και αναγκαία τη βελτίωση του περιεχομένου της Αρχικής Προσφοράς έτσι ώστε αυτή να εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της δύναται να εκκινήσει σειρά διαπραγματεύσεων με έναν ή περισσότερους από τους υποψηφίους. Η διαπραγμάτευση γίνεται επί των αρχικών και όλων των επακόλουθων προσφορών που υποβάλλονται, εξαιρουμένης της τελικής προσφοράς.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu