Επιχειρήσεις

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Στα 18,6 εκατ. ευρώ τα κέρδη του α΄ τριμήνου

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Ιωάννης Καράμπελας

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας στο τέλος τριμήνου ανέρχονταν στα 5,3 εκατ. ευρώ, ενώ το χρέος της είναι μηδενικό

Καθαρά κέρδη 18,6 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 5,3 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. για το α΄τρίμηνο του 2024,  ενώ το χρέος της είναι μηδενικό.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.  κάτοχος του 51% των μετοχών του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα για τη περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024:

Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. αντικατοπτρίζουν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 18,8 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2024, σημειώνοντας αύξηση 25,2% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2023.

Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν στις 240 χιλ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2024, έναντι 225 χιλ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2023.

Τα Κέρδη προ φόρων και χρημ/κων αποτελεσμάτων ανήλθαν στα 18,6 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 25,4% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2023, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των εσόδων και της Λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, στα 33 χιλ. ευρώ, που αφορούν δεδουλευμένες προσόδους από την μερίδα που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε 18,6 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2024, έναντι 14,8 εκατ. για την ίδια περίοδο το 2023.

Τα Κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 25,4% φθάνοντας τα 0,08 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,06 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2023.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της Εταιρείας την 31.03.2024 ανέρχονταν στα 5,3 εκατ. ευρώ, ενώ το χρέος της είναι μηδενικό.

Αναλυτικά

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα στο α’ τρίμηνο 2024 ανήλθαν στα 109,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 16,8% έναντι 94,0 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023. Τα έσοδα ενοικίου συστήματος μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από την αγορά εξισορρόπησης ανήλθαν σε 108,1 εκατ. ευρώ έναντι 92,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 17,2%, ενώ τα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες δεν παρουσίασαν σημαντική μεταβολή (μείωση 0,1 εκατ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 18% σε 82,2 εκατ. ευρώ έναντι 70,0 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023.

Το συγκρίσιμο ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 82,4 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 17,6% σε σχέση με το αντίστοιχο του α’ τριμήνου 2023 ποσού 70,1 εκατ. ευρώ, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

• Πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους του Ομίλου και πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 138 χιλ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 123 χιλ. ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2023.

• Πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 38 χιλ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 44 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023.

Το ενοποιημένο EBIT αυξήθηκε κατά 22,1% και ανήλθε στα 52,2 εκατ. ευρώ, έναντι 42,7 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023.

Το συγκρίσιμο ενοποιημένο EBIT διαμορφώθηκε στα 52,4 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 22,3% έναντι 42,8 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023, μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα – μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων περιόδου διαμορφώθηκαν στα 48,0 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24,0% έναντι 38,7 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2023.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 36,9 εκατ. ευρώ έναντι 29,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023.

Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 37,0 εκατ. ευρώ έναντι 29,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023.

Ο Όμιλος για το α’ τρίμηνο του 2024 κατέγραψε επενδύσεις σε έργα ύψους 97,2 εκατ. ευρώ έναντι 148,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ενώ ο καθαρός δανεισμός του, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων από μισθώσεις, διαμορφώθηκε στα 904,4 εκατ. ευρώ έναντι 950,5 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Μέρισμα

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. πρότεινε στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (Shareholders’ Agreement) τη διανομή μερίσματος στους Μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών του οικονομικού έτους 2023, που αντιστοιχεί στο ποσό των 58,96 εκατ. Ευρώ. Το μέρισμα εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα α΄τριμήνου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu