Επιχειρήσεις

Alpha Bank: Στις 10 Δεκεμβρίου 2014 η τρίτη άσκηση των warrants

Την 10η Δεκεμβρίου 2014 ορίστηκε η τρίτη άσκηση των warrants της Alpha Bank, όπως ανακοινώθηκε από την τράπεζα.

Ημερομηνία ενάρξεως καταχωρίσεως εντολών συμμετοχής στην άσκηση ορίζεται η 4η Δεκεμβρίου 2014.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία τρίτης ασκήσεως των Warrants:

Διαδικασία Ασκήσεως των Warrants

Διευκρινίζεται ότι οι Επενδυτές πρέπει να απευθυνθούν στο Χειριστή του Λογαριασμού τους, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να δώσουν τις εντολές ασκήσεως των Warrants από την 4.12.2014 έως και την 10.12.2014 (ημέρα Τ).

Η ποσότητα των προς άσκηση Warrants θα πρέπει να είναι ελεύθερα διαθέσιμη στο Λογαριασμό του Επενδυτή, ενώ με την καταχώριση της εντολής ασκήσεως από τον Χειριστή στο Σ.Α.Τ., αυτή η ποσότητα δεσμεύεται για τους σκοπούς της διαδικασίας.

Μία εντολή ασκήσεως Warrants δύναται να ακυρωθεί με εντολή που θα δώσει ο Επενδυτής στον Χειριστή του, έως και την ημέρα Τ.
Σημειώνεται ότι, η έναρξη διαδικασίας ασκήσεως των Warrants δεν συνεπάγεται αναστολή διαπραγματεύσεώς τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.).

Πίστωση μετοχών

Ο διακανονισμός των εντολών ασκήσεως Warrants που καταχωρήθηκαν στο Σ.Α.Τ. έως και την ημέρα Τ, δηλαδή η πίστωση των μετοχών που αντιστοιχούν στην άσκηση έναντι του αναλογούντος καταβληθέντος τιμήματος (αριθμός Warrants επί Πολλαπλασιαστή επί Τιμή Μετοχής τρίτης Ασκήσεως), θα γίνει την 12.12.2014 (ημέρα Τ+2).

Η πίστωση τυχόν κλασματικών μετοχών, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 3 της Πράξεως Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 38/19.11.2012 (ΦΕΚ Α’ 223) και σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω, θα γίνει την 15.12.2014 (ημέρα Τ+3).

Άσκηση με μία εντολή στον ίδιο Χειριστή

Ο αριθμός των μετοχών που αντιστοιχούν στην άσκηση των Warrants είναι το γινόμενο της ποσότητας των ασκηθέντων Warrants επί τον πολλαπλασιαστή, στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο κατώτερο ακέραιο αριθμό, την αξία των οποίων καταβάλλει ο κάτοχος των Warrants που ασκούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χειριστή.

Άσκηση με πολλαπλές εντολές στον ίδιο Χειριστή

Εφόσον υπάρχουν περισσότερες, της μίας, εντολές ασκήσεως για τον ίδιο κάτοχο Warrants στον ίδιο Χειριστή, τυχόν κλασματικές μετοχές αθροίζονται και στη συνέχεια στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο κατώτερο ακέραιο αριθμό, την αξία των οποίων καταβάλλει ο κάτοχος των Warrants που ασκούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χειριστή.

Άσκηση μέσω πολλών Χειριστών

Σε περίπτωση που ο Επενδυτής κατέχει και ασκήσει Warrants μέσω περισσοτέρων του ενός Χειριστών, με μία ή πολλαπλές εντολές, τυχόν κλασματικές μετοχές που θα προκύψουν μετά τη διαχείριση των κλασματικών αξιών ανά Χειριστή (σύμφωνα με τα ως άνω), αθροίζονται και στη συνέχεια στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο κατώτερο ακέραιο αριθμό, την αξία των οποίων καταβάλλει ο κάτοχος των Warrants που ασκούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χειριστή του κατόχου με το υψηλότερο ποσοστό ασκηθέντων Warrants.

Οι εντολές ασκήσεως Warrants των Επενδυτών προς τους Χειριστές τους, περιλαμβάνουν και τα κλασματικά υπόλοιπα που ενδεχομένως προκύψουν κατά τα ανωτέρω.

Οι Επενδυτές υποχρεούνται, συνεπώς, να καταβάλουν στους Χειριστές τους την αξία και των επιπλέον μετοχών που τυχόν προκύψουν από κλασματικά υπόλοιπα.

Για την καταβολή της αξίας των επιπλέον μετοχών οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται από τον αρμόδιο Χειριστή τους, η δε πίστωσή τους θα πραγματοποιείται σε λογαριασμό των δικαιούχων στον Χειριστή, στον οποίο κατέβαλαν την αξία τους.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu