Πρόσωπα

Άννα Μάνη: Οι αρμοδιότητες της νέας υφυπουργού Ανάπτυξης

Αναλαμβάνει την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ((10/7/2023, Τεύχος Β, Αριθμός 4442)  απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις αρμοδιότητες της νέας υφυπουργού Ανάπτυξης, Άννας Μάνη.

Άρθρο 1
Στην Υφυπουργό Ανάπτυξης, Άννα Μάνη του Ευαγγέλου, αναθέτουμε:
α) Την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των οργανικών μονάδων και των συλλογικών οργάνων που υπάγονται σε αυτή,
β) την εποπτεία και τη ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων:
βα) της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.),
ββ) του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.),
βγ) του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.),
βδ) του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), και
βε) της Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε.).

Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς και άλλα συναρμόδια όργανα,
ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,
στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,
ζ) η επιλογή και ο διορισμός της διοίκησης των εποπτευόμενων φορέων της περ. β) του άρθρου 1, και
η) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γραφείου της, όπως και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου της.
Οι αρμοδιότητες των περ. (α), (ε) και (στ) του παρόντος μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

Οι αρμοδιότητες της περ. (β) του άρθρου 1 και της περ. (ζ) του παρόντος ασκούνται από κοινού με τον Υπουργό Ανάπτυξης.

Άρθρο 3
Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Υφυπουργό εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:
α) Η νομοθετική πρωτοβουλία,
β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και
γ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη, η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων  δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου, με την επιφύλαξη της περ. η) του άρθρου 2.

close menu