Τράπεζες

Attica Bank: Αποφάσεις δ.σ. για έκδοση warrants υπέρ Ελληνικού Δημοσίου

H τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προχωρά με την υλοποίηση των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 06ης Ιουλίου 2023 - Η ανακοινωση

H Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προχωρά με την υλοποίηση των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 06ης Ιουλίου 2023, η οποία ενέκρινε ομόφωνα την ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 («DTC»), καθώς και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34/25-08-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (από κοινού «ΠΥΣ»), και σύμφωνα με αυτές, τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού (που αντιστοιχεί στο 100% της φορολογικής απαίτησης), το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και την δωρεάν (δίχως αντάλλαγμα) έκδοση των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως προς το Ελληνικό Δημόσιο (οι οποίοι αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης).

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 06.07.2023, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΠΥΣ, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι προχώρησε την 24.07.2023 στην είσπραξη του ποσού που αντιστοιχεί στο 100% της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης κατά του Δημοσίου, ήτοι ποσού €63.944.501,88.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίαση της 24-07-2023, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34/25-08-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (από κοινού «ΠΥΣ»), έλαβε ομόφωνα τις κάτωθι, μεταξύ άλλων, αποφάσεις:

– Διαπίστωσε το σχηματισμό του – κατά τις προβλέψεις του νόμου και της ΠΥΣ – ειδικού αποθεματικού, ύψους €63.944.501,88 κατόπιν της είσπραξης του εν λόγω ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο,
– Αποφάσισε την έκδοση 4.980.256 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (οι «τίτλοι») υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε λογιστική μορφή και την παράδοση αυτών κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο με πίστωση αυτών στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων.
– Αποφάσισε ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της 06.07.2023 με τιμή εξαγοράς 12,8396 ευρώ ανά τίτλο. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς και να καταβάλλουν το σχετικό τίμημα κατά το χρονικό διάστημα από 09.08.2023 έως 23.08.2023, ενώ παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας αδιάθετων τίτλων στην τιμή εξαγοράς σε υφιστάμενους μετόχους και τρίτους.

Εν συνεχεία οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά για μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας με αναλογία ενός τίτλου σε μία μετοχή.

Καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΠΥΣ, οι τίτλοι αποτελούν κινητές αξίες κατά την έννοια της παρ. 44 του άρθρου 4 του ν. 4548/2018 (Α’ 14) και της περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3371/2005 (Α’ 178) και είναι ελευθέρως μεταβιβάσιμοι και διαπραγματεύσιμοι σε ρυθμιζόμενη αγορά, για την εισαγωγή τους στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και για την μετατροπή τους σε μετοχές θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129.

 

close menu