Επιχειρήσεις

Attica Bank: Συνεχίζονται οι επαφές με τους ξένους επενδυτές

Συνεχίζονται οι επαφές με τους ξένους επενδυτές για συμμετοχή στην ΑΜΚ των 434 εκατ. ευρώ, αναφέρει σε απάντησή της προς την Επίτροπή Κεφαλαιαγοράς η Attica Bank.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση σε συνέχεια της από 10.11.2014 ανακοίνωσης της Τράπεζας αλλά και σχετικού
ερωτήµατος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Αttica Bank γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα εξής:

1. Όπως καταγράφεται και στην παραπάνω αναφερόµενη ανακοίνωση της Attica Bank προς το Χρηµατιστήριο Αθηνών, η Τράπεζα έχει γίνει αποδέκτης ενδιαφέροντος ορισµένων αλλοδαπών επενδυτικών κεφαλαίων για µερική συµµετοχή τους στην αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου και συνεχίζει τις επαφές, µε τη συνδροµή οµάδας χρηµατοοικονοµικών συµβούλων, µε σκοπό την επίτευξη οριστικού ενδιαφέροντος συµµετοχής και σχετικής συµφωνίας µε στρατηγικό(ούς) επενδυτή(ές).

H ως άνω διαδικασία δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί και οι σχετικές επαφές συνεχίζονται εν όψει πλέον και της αποκρυστάλλωσης των συνθηκών στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της άσκησης προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) για τις τέσσερις (4) συστηµικές τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

2. Για το λόγο αυτό και επειδή οι όροι της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που είχαν τεθεί προς συζήτηση στην συνεδρίαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13.10.2014, επηρεάζονται ουσιωδώς και εξαρτώνται από την επίτευξη και τους όρους σχετικής συµφωνίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας έκρινε σκόπιµο να προταθεί προς τη Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση, περί εκ νέου διακοπής της συνεδριάσεώς της και συνέχισής της σε συνεδρίαση που θα πραγµατοποιηθεί στις 10  ∆εκεµβρίου 2014.

Η πρόταση αυτή έγινε οµόφωνα δεκτή από τους µετόχους που συµµετείχαν στην ψηφοφορία επί του συγκεκριµένου θέµατος.
3. Η Τράπεζα, ως οφείλει, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία µε όλους τους αρµόδιους εποπτικούς φορείς τους οποίους και ενηµερώνει σχετικά µε την πρόοδο του σχεδιασµού, τις επαφές που λαµβάνουν χώρα και τη διαδικασία αύξησης µετοχικού κεφαλαίου. Εν συνεχεία της ενηµέρωσης αυτής, η ΤτΕ δεν έχει µέχρι τώρα τάξει νέο χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης. Η Τράπεζα θα ενηµερώσει τις αρχές και το επενδυτικό κοινό αµέσως µόλις λάβει γνώση οιασδήποτε εξελίξεως επί του θέµατος.

close menu