Επιχειρήσεις

Briq Properties: Από 18 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος 0,1045 ευρώ ανά μετοχή

Από την Τετάρτη 12 Ιουνιου 2024 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2023

Η «BriQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ανακοινώνει στους μετόχους της, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20.05.2024 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος καθαρού ποσού €0,1045 ανά μετοχή, συνολικού ποσού € 3,7 εκ., προσφέροντας καθαρή μερισματική απόδοση 5,3% με βάση την τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής («ΜΠΡΙΚ») την 20.05.2024.

Το προς διανομή μέρισμα έχει προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία και δεν δικαιούνται μερίσματος. Υπενθυμίζεται ότι το πληρωτέο ποσό είναι καθαρό καθώς σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, τα διανεμόμενα μερίσματα των Α.Ε.Ε.Α.Π. δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου (5%).

Από την Τετάρτη 12 Ιουνιου 2024 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2023 και προηγούμενων ετών (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» την Πέμπτη 13 Ιούνιου 2024 (record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Τρίτη 18 Ιουνίου 2024.

Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα, «Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.» μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε.

Τα μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας, ήτοι έως την 31.12.2029, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu