Επιχειρήσεις

ΔΕΗ: Τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών σε νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 14 Δεκεμβρίου 2023-

Μετά από την απόφαση  τις 20 Νοεμβρίου 2023 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ΔΕΗ Α.Ε. στην Έκτακτη Γενική Συνέλευσή της, που θα συνέλθει στις 14 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00’ μ.μ. και θα σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων προς έγκριση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

  1. Τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 9, 10, 11, 15, 15α, 18 και 18α του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού. 
  2. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της ΔΕΗ Α.Ε. 
  3. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14ης Δεκεμβρίου 2023 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00’ π.μ., η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε Μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση.

TAGS:

close menu