Επιχειρήσεις

Dimand: Νέα αγορά μετοχών από Δ. Ανδριόπουλο

Ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η εταιρεία DIMAND ανακοίνωσε πως κατόπιν της από 02.10.2023 σχετικής ενημέρωσής της από το πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (26) του Κανονισμού 596/2014, DAMEN Holdings Limited, με το υπόχρεο πρόσωπο κ. Δημήτριο Ανδριόπουλο (Εκτελεστικό μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας) ότι το προαναφερόμενο πρόσωπο προέβη στις 29.09.2023 σε απόκτηση 3.800 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 44.455,10 ευρώ

Επιχειρήσεις

close menu