Πρόσωπα

ΕΚΤ: Εγκρίνει το διορισμό του Piero Cipollone

Διαδέχεται τον Fabio Panetta

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε γνώμη για το διορισμό νέου μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής και συγκεκριμένα τον Piero Cipollone.

O Piero Cipollone είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου και αναπληρωτής διοικητής της Τράπεζας της Ιταλίας από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν είχε καμία αντίρρηση όσον αφορά τον προτεινόμενο υποψήφιο, Piero Cipollone, ο οποίος διαθέτει αναγνωρισμένο κύρος και επαγγελματική εμπειρία σε νομισματικά ή τραπεζικά θέματα, όπως απαιτεί το άρθρο 283 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Cipollone είναι σήμερα υποδιοικητής (Vice Direttore Generale) της Banca d’Italia.
Κατόπιν της γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου και γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το νέο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής θα διοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
Ο κ. Cipollone, η θητεία του οποίου είναι οκταετής χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, διαδέχεται τον Fabio Panetta, ο οποίος παραιτήθηκε για να αναλάβει καθήκοντα διοικητή της Banca d’Italia. Η παραίτηση τίθεται σε ισχύ στις 31 Οκτωβρίου 2023.

close menu