Αγορές

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Αγορά 3.000 ιδίων μετοχών με 2,66 ευρώ ανά μετοχή

Η συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 7.980 ευρώ

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ανακοινώνει με βάση το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι την 26η Σεπτεμβρίου 2023 προέβη σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,66 € ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 7.980,00 €, σε εκτέλεση της από 29.06.2023 Απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

close menu