Επιχειρήσεις

Ελένη Λουρή – Δενδρινού: Απόφαση για ένταξη στο νόμο 89/1967 της Indevco Group Hellas

Μία από τις αποφάσεις που υπέγραψε η υπηρεσιακή υπουργός Ανάπτυξης και επενδύσεων Ελένη Δενδρινού – Λουρή είναι η ένταξη της εταιρείας «INDEVCO GROUP HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.E.» στις διατάξεις του α.ν. 89/1967.

Η εταιρεία αυτή έχει αποκλειστικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών α) συμβουλευτικού χαρακτήρα, β) ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών και γ) ανάπτυξης λογισμικού,  προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής, προς τις συνδεδεμένες κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 ημεδαπές επιχειρήσεις, «UNIPAΚ HELLAS NORTH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», «UNIPAK ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «UNIPAK HELLAS CENTRAL A.E.» και «PHOENIX HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και προς τη μητρική Εταιρεία «Frem Industrial Group s.a.l. (Holding)» που εδρεύει στο Λίβανο.

Το ποσοστό κέρδους επί των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεων της Εταιρείας πλην του φόρου εισοδήματος που θα εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων της (μέθοδος cost plus), σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967, ορίζεται σε επτά και εβδομήντα ένα εκατοστά επί τοις εκατό (7,71%).

Το ποσοστό κέρδους  επανεξετάζεται ανά πενταετία ή νωρίτερα, εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συνθήκες της αγοράς ή τα στοιχεία δραστηριότητας της Εταιρείας.

Η Εταιρεία οφείλει, κατά το τελευταίο δίμηνο της πενταετίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περιθωρίου κέρδους, που ορίζεται στην παρούσα απόφαση ή τροποποίησή της ή και οποτεδήποτε άλλοτε ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, να υποβάλει αίτημα επανακαθορισμού αυτού με τη μελέτη τεκμηρίωσης που προβλέπεται στην υπ’ αρ. 142581/28-12-2021 (Β’ 6394) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων.

Η ημεδαπή Εταιρεία «INDEVCO GROUP HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.E.», υποχρεούται: α) Nα τιμολογεί το ποσό των ετήσιων δαπανών της, πλέον του ορισθέντος ποσοστού κέρδους, προς τις επιχειρήσεις στις οποίες
παρέχει υπηρεσίες, β) Nα εισπράττει το παραπάνω ποσό υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού εμβάσματος, το οποίο, εφόσον αφορά εισπράξεις από τις μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, θα προέρχεται από το εξωτερικό, όπως θα προκύπτει από βεβαίωση αναγνωρισμένης Τράπεζας εσωτερικού, στην οποία θα γίνεται μνεία του νομικού προσώπου που εμβάζει το ποσό αυτό.
γ) Μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εφεξής:
i. να απασχολεί στην Ελλάδα προσωπικό, αποτελούμενο από τέσσερα (4) τουλάχιστον άτομα, εκ των οποίων ένα (1) δύναται να είναι μερικής απασχόλησης και
ii. να έχει, για κάθε φορολογικό έτος, δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα (μισθοδοσία του προσωπικού και κάθε είδους άλλες δαπάνες λειτουργίας) ποσού τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

Σε περίπτωση που, εντός του φορολογικού έτους, η περίοδος υποχρέωσης δαπανών είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών, το ελάχιστο ποσό δαπανών υπολογίζεται αναλογικά της ετήσιας υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου.
δ) Να παρακολουθεί διακριτά τις δαπάνες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς τις μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις και αυτές που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις του άρθρου 1 παρ. 2, εκ των οποίων οι πρώτες πρέπει να ανέρχονται σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικού ποσού των δαπανών ετήσιων.

1. Η «INDEVCO GROUP HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.E.» είναι υποχρεωμένη:
α) Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσης, να προβεί στη σχετική ενημέρωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και να προσκομίσει την αντίστοιχη βεβαίωση καθώς και τα στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας της,
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων [Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ)] και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας). Επίσης, εντός της ιδίας προθεσμίας, είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στις παραπάνω Υπηρεσίες, τις σχετικές συμβάσεις για την παροχή των αναφερόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 1 υπηρεσιών.
β) Να γνωστοποιεί εντός 50 ημερών το αργότερο από την ημέρα της μεταβολής, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων [Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων
(ΑΞΕ)] κάθε μεταβολή των στοιχείων της, όπως η επωνυμία και η νομική της μορφή, το αντικείμενο δραστηριότητάς της, η σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου ή οι διαχειριστές, ο νόμιμος εκπρόσωπός της και
τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού, η διεύθυνση της έδρας και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, υποβάλλοντας τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης. Η ημερομηνία της μεταβολής των στοιχείων προκύπτει από
την ολοκλήρωση της κατά περίπτωση σχετικής πράξης της Εταιρείας, ανεξαρτήτως του χρόνου καταχώρησής της στις αρμόδιες αρχές.
γ) Να ενημερώνει εντός 15 ημερών το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, (Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής), για κάθε απόλυση αλλοδαπού προσωπικού καθώς και για κάθε αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της, της διεύθυνσης και των στοιχείων επικοινωνίας του.
δ) Να υποβάλλει κάθε έτος, το αργότερο εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων [Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων
(ΑΞΕ)], όλα τα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία της κατά τον προηγούμενο χρόνο.
Ειδικότερα, τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.Κ.Ε.) καθώς και σε έντυπη μορφή και αφορούν:
– στα στοιχεία προσωπικού που απασχολήθηκε και το χρονικό διάστημα απασχόλησης,
– στο ποσό των δαπανών στην Ελλάδα και τα πάσης φύσεως άλλα έξοδα,
– στο ποσό των ακαθαρίστων εσόδων,
– στο ποσό που εισέπραξε μέσω τραπεζικών εμβασμάτων από το εξωτερικό και
– σε ό,τι άλλο στοιχείο περιλαμβάνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα και τα σχετικά έντυπα της Υπηρεσίας.
2. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας, η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει εγκαίρως το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων [Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ)], υποβάλλοντας αίτημα ανάκλησης της  παρούσας, συνοδευόμενο από την σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου της.

1. Παράβαση από την Εταιρεία των διατάξεων του α.ν. 89/1967, καθώς και των όρων της παρούσας απόφασης, επιφέρει την επιβολή κυρώσεων, που συνίστανται σε πρόστιμο ή και ανάκληση της παρούσας, σύμφωνα  με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 76068/7006/22-12-2014 (Β’ 3682) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 5397/19-01-2022 (Β’ 162) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
2. Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εισόδου και διαμονής αλλοδαπών, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Εταιρεία, ο νόμιμος εκπρόσωπός της στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της τυχόν ποινικής του ευθύνης.
3. Κατά τα λοιπά, η λειτουργία της Εταιρείας «INDEVCO GROUP HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.E.», διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

close menu