Νέα

Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ): Η άνοδος των τιμών οδήγησε σε αύξηση 41,2% των καθαρών κερδών 9μήνου

Μάλιστα στο περσινό εννεάμηνο η κερδοφορία είχε ενισχυθεί από έκτακτα έσοδα 0,6 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) που εκμεταλλεύεται το Χρηματιστήρι Αθηνών ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023. Ο κύκλος εργασιών το εννεάμηνο του 2023 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώθηκε σε €34,4 εκ., έναντι €29,3 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 17,4%.

Το 63% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από έσοδα από τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζοντας μια μεταβολή €4,9 εκ. σε σχέση με τη αντίστοιχη περίοδο του 2022, ήτοι αύξηση 29,8%. Ποσοστό 12% του κύκλου εργασιών αφορά σε έσοδα που διαμορφώνονται κατά κύριο λόγο σε συνάρτηση με το ύψος της κεφαλαιοποίησης της αγοράς (Εισαγωγές /Υπηρεσίες Εκδοτριών), τα οποία σημείωσαν αύξηση κατά €0,46 εκ. σε σχέση με το περυσινό εννεάμηνο (+12,4%), κυρίως λόγω της αύξησης του μεγέθους της αγοράς. Το 25% του κύκλου εργασιών προήλθε από υπηρεσίες και δεδομένα που παρέχει ο Όμιλος, μειωμένο κατά 2,8% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2022.

Κατά το εννεάμηνο του 2023 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €106,9 εκ. αυξημένη κατά 35,6% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2022 (€78,8 εκ.) και η μέση κεφαλαιοποίηση της εγχώριας αγοράς αυξήθηκε κατά 25,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση κεφαλαιοποίηση του εννεαμήνου του 2022 (€79,7 δις έναντι €63,4 δις). Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το εννεάμηνο του 2023 αυξημένος κατά 52,5% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών το εννεάμηνο του 2023 διαμορφώθηκε σε €18,6 εκ. έναντι €16,9 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένο κατά 10,0%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του μισθολογικού κόστους λόγω ενίσχυσης της διοικητικής ομάδας και της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2023 ανήλθαν σε €14,3 εκ., αυξημένα κατά 27,7% σε σχέση με τα €11,2 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το εννεάμηνο του 2023, ανήλθαν στα €11,5 εκ. έναντι €7,7 εκ. το εννεάμηνο του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 49,4%, και τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα €9,6 εκ. έναντι €6,8 εκ. το εννεάμηνο του 2022 παρουσιάζοντας αύξηση 41,2%.

Σημειώνεται ότι το εννεάμηνο του 2022 η κερδοφορία του Ομίλου ενισχύθηκε από έκτακτα έσοδα (έσοδα από επιστροφές φόρου) ύψους €0,6 εκ.

Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,167 έναντι €0,114 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

close menu