Επιχειρήσεις

ElvalHalcor: Γενική Συνέλευση στις 23 Μαΐου για διανομή κερδών

Την θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών στο ΔΣ καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ

Τη διανομή τμήματος των αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων, τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών στο διοικητικό συμβούλιο και την εκλογή νέου Δ.Σ. καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση της ElvalHalcor που θα την 23η Μαΐου 2024

Ειδικότερα, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα κάτωθι:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διανομής τμήματος αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων.

Θέμα 3ο: Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και απαλλαγή, κατ’ άρθρο 117 του ν.4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

Θέμα 5ο: Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) (άρθρο 112 του ν.4548/2018).

Θέμα 6ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Θέμα 7ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.

Θέμα 8ο: Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 9ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 10ο: Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4548/2018 και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Θέμα 11ο: Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την υλοποίησή του.

Θέμα 12ο: Αποδέσμευση ειδικού φορολογηθέντος αποθεματικού σχηματισθέντος / δεσμευθέντος για την κάλυψη ιδίας συμμετοχής επένδυσης της Εταιρείας που είχε υπαχθεί στον ν.3299/2004 – δέσμευση ποσού σε έκτακτο ειδικό αποθεματικό για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής επένδυσης της Εταιρείας υπαχθείσας στον αναπτυξιακό ν.4399/2016 ενισχυόμενου κόστους €27.114.700,00. Θέμα 13ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Θέμα 14ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Θέμα 15ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 23 ης Μαΐου 2024, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση με φυσική παρουσία των μετόχων στο Ξενοδοχείο WYNDHAM GRAND ATHENS, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, αρ. 2, Αθήνα, Τ.Κ. 10437, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως περιγράφεται κατωτέρω, την 30 η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 04:00 μ.μ..

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 2 του ν.4548/2018.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu