Νέα

Entersoft: Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η Γενική Συνέλευση

Ο CEO της Entersoft Αντώνης Κοτζαμανίδης

Τα θέματα για τα οποία αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση

Μη διανομή μερίσματος αποφάσισε το ΔΣ της Entersoft κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου.

Αναλυτικά, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τα εξής:

 1. Επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν στο σύνολο τους οι υποβληθείσες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π για τη χρήση 01.01.2023-31.12.2023, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.
 2. Επί του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023 και η μεταφορά των κερδών ποσού ΕΥΡΩ 8.500.553 στον λογαριασμό εις νέον.
 3. Επί του τρίτου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίστηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.
 4. Επί του τέταρτου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις έτους 2023 και προεγκρίθηκε καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2024 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Επί του πέμπτου θέματος ημερήσιας διάταξης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου εγκρίθηκε η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας “ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών” και το διακριτικό τίτλο “ΣΟΛ Α.Ε.”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Φωκίωνος Νέγρη αρ. 3 (ΑΜ ΣΟΕΛ 125), έναντι συνολικής αμοιβής ποσού 82.000 ευρώ, για τον Τακτικό Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2024 – 31/12/2024.
 6. Επί του έκτου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3. του Ν. 4548/2018. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.entersoft.gr.
 7. Επί του έβδομου θέματος ημερήσιας διάταξης, παρουσιάσθηκαν οι ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023. Τα πλήρη κείμενα των Εκθέσεων Πεπραγμένων συμπεριλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2023 της Εταιρείας και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.entersoft.gr/investors/συνελεύσεις-μετόχων/.

Το παρόν θέμα της ημερήσιας διάταξης δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

 1. Επί του όγδοου θέματος ημερήσιας διάταξης, παρουσιάσθηκε η από 17.04.2024 κοινή Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών για την περίοδο από 01.04.2023 έως 17.04.2024, η οποία συντάχθηκε από τα υφιστάμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την κα Μαρίκα Λάμπρου, τον κ. Γεώργιο Ξηρογιάννη και τον κ. Γεώργιο Λυσσαίο. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.entersoft.gr/investors/συνελεύσεις-μετόχων/.

Το παρόν θέμα της ημερήσιας διάταξης δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

 1. Επί του ένατου θέματος ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού ενημερώθηκε για την επερχόμενη λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, εξέλεξε νέα τριμελή ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 τριετούς θητείας ήτοι έως τις 16.05.2027, αποτελούμενη από τους εξής:

1) Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

2) Γεώργιος Λυσσαίος του Ηλία, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3) Παναγιώτα Κώστα του Αναστασίου, τρίτο πρόσωπο.

 1. Επί του δέκατου θέματος ημερήσιας διάταξης, επανεγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ενόψει της παρέλευσης τεσσάρων ετών από την ημερομηνία έγκρισής της, δεδομένου ότι δεν κρίθηκε σκόπιμη η σύνταξη νέας ή η τροποποίηση αυτής, καθώς δεν έχει επέλθει ουδεμία σημαντική μεταβολή σε σχέση με τις συνθήκες καταρτίσεως της.
 2. Επί του ενδέκατου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2023.
 3. Επί του δωδέκατου θέματος ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για λοιπά τρέχοντα θέματα.
googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu