Επενδύσεις

Επιστρέφει σήμερα σε ΧΑΚ και ΧΑ η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνωσε ότι σήμερα Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») και στο Χρηματιστήριο Αθηνών («ΧΑ») των 8.904.425.940 Συνήθων Μετοχών της Τράπεζας που προέκυψαν ως ακολούθως:

-3.873.269.066 Συνήθεις Μετοχές οι οποίες εκδόθηκαν στους κατόχους ανασφάλιστων καταθέσεων και άλλων προϊόντων συνεπεία των Διαταγμάτων σε σχέση με την Ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου με διάσωση με ίδια μέσα (Βail in)

-5.781.443 Συνήθεις Μετοχές οι οποίες εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν στουςκατόχους χρεωστικών τίτλων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας, συνεπεία των Διαταγμάτων σε σχέση με την Ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου με διάσωση με ίδια μέσα (Βail in)

-858.708.764 Συνήθεις Μετοχές που εκδόθηκαν στη Λαϊκή Τράπεζα συνεπεία των διαταγμάτων περί πώλησης ορισμένων εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας, και

-4.166.666.667 Νέων Μετοχών που προέκυψαν από την Τοποθέτηση και Ανοικτή Προσφορά. Η Τοποθέτηση και η Ανοικτή Προσφορά αποτελούν την Φάση 1 και 2 της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2014

(Όλες μαζί οι «Σχετικές Εκδομένες Μη Εισηγμένες Μετοχές»)

Οι όροι σε Κεφαλαία έχουν την έννοια και την ερμηνεία ως αποδίδεται στην ενότητα «Ερμηνεία Όρων» του Ενημερωτικού Δελτίου που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στις 26 Νοεμβρίου 2014.

Αναφορικά με τις μετοχές της Τράπεζας για τις οποίες ισχύει αναστολή διαπραγμάτευσης, κατόπιν και της σχετικής ανακοίνωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών αυτών τερματίζεται από την ημερομηνία εισαγωγής στο ΧΑΚ των ήδη εκδομένων μη εισηγμένων μετοχών της, και ως εκ τούτου οι εν λόγω μετοχές θα μπορούν να τύχουν διαπραγμάτευσης από τις 16 Δεκεμβρίου 2014 στο ΧΑΚ και στο ΧΑ. Κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης το σύνολο των εκδομένων μετοχών της Τράπεζας που θα είναι εισηγμένο στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ και στο ΧΑ θα ανέρχεται σε 8.922.377.345 Συνήθεις Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των 17.951.405 Συνήθων Μετοχών οι οποίες είναι εισηγμένες και των οποίων έχει ανασταλεί η διαπραγμάτευσή τους) ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μία.

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης ορίστηκε ως €0,24 σύμφωνα με την Τιμή Διάθεσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και την Τιμή Διάθεσης της Δημόσιας Προσφοράς (ως μέρος των όρων έκδοσης ως εγκρίθηκαν και από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 Αυγούστου 2014).

Η τιμή έναρξης θα είναι κοινή και για τα δύο χρηματιστήρια.

Το ISIN θα είναι κοινό για όλες τις μετοχές και θα είναι CY0104810110. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής στο ΧΑΚ και ΧΑ είναι ΤΡΚΥ/ BOCY και ΚΥΠΡ/ BOC αντίστοιχα.

Βεβαιώνεται ότι οι Σχετικές Εκδομένες Μη Εισηγμένες Μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ και στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («ΣΑΤ») του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Αθηνών.

Η εισαγωγή των μετοχών έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑΚ και το ΧΑ στις 4 Δεκεμβρίου 2014, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Επενδύσεις

close menu