Επιχειρήσεις

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εισαγγελέας και πρόστιμα €405.000 για ARDU PRIME, Προμπονά, Δομαζάκη, Παντελάκη ΑΕΠΕΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την Πέμπτη 11/1 τα εξής:

 Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΑUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών της στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.
 Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ARDU PRIME ΑΕΠΕΥ» σύμφωνα με την παρ. 1 (γ) και (δ) του άρθρου 8 του ν. 4514/2018, τη θέση αυτής σε ειδική εκκαθάριση και τον ορισμό ειδικού εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4514/2018.

Την επιβολή χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους €270.000 στην εταιρία «ARDU PRIME ΑΕΠΕΥ» και ειδικότερα πρόστιμο ύψους € 120.000 για παραβάσεις των διατάξεων του ν.  4514/2018, του Κανονισμού ΕΕ 565/2017 και του Κανονισμού ΕΕ 648/2012 κυρίως ως προς μείζονα οργανωτικά θέματα λειτουργίας της Εταιρίας, και πρόστιμο ύψους €150.000 για παραβάσεις των διατάξεων του ν. 4557/2018 και της απόφασης 1/506/2009 του Δ.Σ. της Ε.Κ. ως προς θέματα που αφορούν στη νομοθεσία για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές  δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τη διαγραφή της εταιρίας «ARDU PRIME Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από το μητρώο παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και από το μητρώο παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών της ΕΚ της περ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4557/2018.

 Την επιβολή χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους €70.000 στον κ. Σωτήριο Προμπονά με την ιδιότητά του ως Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ARDU PRIME Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και ως ένα εκ των δύο προσώπων τα οποία πραγματικά διηύθυναν την εν λόγω εταιρία, για τις παραβάσεις που υπέπεσε η τελευταία.

 Την επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους €50.000 στον κ. Κωνσταντίνο Δομαζάκη για παράβαση της απαγόρευσης χειραγώγησης της αγοράς του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 αναφορικά με τις συναλλαγές που διενήργησε επί της μετοχής της εταιρίας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ κατά το χρονικό διάστημα από 19.12.2018 έως και 05.02.2019.

Την επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους €10.000 στην εταιρία ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ για παράβαση των διατάξεων σχετικά με την πρόληψη και τον εντοπισμό κατάχρησης αγοράς του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για τις προαναφερόμενες συναλλαγές.

 Την επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους €5.000 στην εταιρία «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» για παράβαση των άρθρων 4 παρ. 1, 19 παρ. 1 και 21 παρ. 5 του ν.3556/2007 σχετικά με τη μη δημοσιοποίηση και μη υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 1.1.2022-31.12.2022.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu