Επιχειρήσεις

Εθνική: Ασκήθηκαν μόλις 1.844 warrants

Aσκήθηκαν συνολικά 1.844 warrants επί μετοχών έκδοσης της Εθνικής και κατοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

_x000D_

Όπως ανακοινώνει η Εθνική, τα ασκηθέντα warrants αντιστοιχούν σε 15.174 κοινές μετοχές, ήτοι το 0,0004% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, με αντίστοιχη αύξηση των εν κυκλοφορία μετοχών (free float). 

_x000D_

Το αναλογούν ποσόν το οποίο καταβλήθηκε από τους ασκήσαντες τα Warrants προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ανέρχεται σε 70.955,14 ευρώ.

_x000D_

Συνεπεία των ανωτέρω, τα εκδοθέντα Warrants τα οποία παραμένουν σε ισχύ ανέρχονται πλέον σε 245.746.615.

close menu