Επιχειρήσεις

Galaxy Cosmos Mezz: Διευκρινήσεις προ της Γενικής Συνέλευσης

Τι ισχύει για τις πληρωμές κουπονιών. Ποια είναι η κατάσταση του ταμείου της εταιρείας

Ενόψει της επικείμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και των ερωτημάτων που ετέθησαν από μετόχους της εταιρείας Galaxy Cosmos Mezz PLC (η «Εταιρεία»), παρατίθενται οι κάτωθι διευκρινήσεις:

α) Το σύνολο των προβλεπόμενων αποπληρωμών των κουπονιών των ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας (εκφράζοντας συνολικά τη Σειρά Β, η οποία συνίσταται από την Σειρά Β1 και Β2, mezzanine notes) των τιτλοποιήσεων Cosmos, Galaxy IV και Orion Χ που διακρατά η Εταιρεία σε ποσοστό 44%, που αντιστοιχούν σε διακρατούμενο ποσοστό 46.3% επί της Σειράς B2, έχουν αποπληρωθεί μέχρι και την ημερομηνία καταβολής τόκο-μεριδίων (Interest Payment Date) του Απριλίου 2023 και τον χρόνο εξέτασης της διανομής κερδών προς τους Μετόχους, ήτοι την 31.05.2023.

Διευκρινίζεται ότι, μοναδική εξαίρεση αποτελεί η τιτλοποίηση Galaxy II, για την οποία κατά τον χρόνο εξέτασης της διανομής κερδών προς τους Μετόχους (31.5.2023), βρίσκονταν σε εκκρεμότητα η καταβολή κουπονιών για το 100% των ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας (ως ορίζεται ανωτέρω), ύψους περί τα €19 εκατ. από προηγούμενες ημερομηνίες καταβολής τόκο-μεριδίων, λόγω μη επάρκειας ταμειακών ροών της εν λόγω τιτλοποίησης.

Σημειώνεται ότι, η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το χρόνο κατά τον οποίο θα πληρωθούν τα εκκρεμή κουπόνια. Υπενθυμίζεται ότι, η Εταιρεία ως κάτοχος του 44% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (ως διευκρινίζεται ανωτέρω) και του 44% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, δεν έχει μονομερώς το δικαίωμα στη διαμόρφωση ή την υλοποίηση των Επιχειρηματικών Σχεδίων των τιτλοποιημένων Χαρτοφυλακίων, τα οποία αξιολογούνται, αναθεωρούνται και εφαρμόζονται από τον διαχειριστή των απαιτήσεων αυτών, όπως περιγράφεται ρητά στο Πληροφοριακό Έγγραφο Για Την Ένταξη Μετοχών Προς Διαπραγμάτευση Στην Κατηγορία ΕΝ.Α. PLUS της Εναλλακτικής Αγοράς Του Χρηματιστήριου Αθηνών, το οποίο βρίσκεται δημοσιευμένο στην ιστοσελίδας της Εταιρείας (Publications – Galaxy Cosmos Mezz Plc), ενότητα «Οικονομικά μεγέθη Εταιρείας βάσει της επιχειρηματικής της δραστηριότητας». Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν μπορεί μονομερώς να επηρεάσει ή να γνωρίζει τα έσοδα που απορρέουν από τις ως άνω απαιτήσεις πριν την πληρωμή των τοκομεριδίων στις συμβατικά ορισμένες ημερομηνίες.

β) Όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση του ταμείου της Εταιρείας, σημειώνεται ότι κατά την συμβατικά ορισμένη ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίων της 25ης Ιουλίου 2023, η Εταιρεία έλαβε συνολικά κουπόνια ύψους περίπου €2 εκατ. Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι τα έξοδα της Εταιρείας μέχρι σήμερα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τα προϋπολογισθέντα κόστη.

γ) Αναφορικά με το προτεινόμενο ποσό μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, διευκρινίζεται ότι, η Εταιρεία κατά τον χρόνο της απόφασής της, έλαβε υπόψη το σύνολο των ταμειακών διαθέσιμων της καταλήγοντας στο προτεινόμενα ποσό προς διανομή, σε συνάρτηση με την υφιστάμενης Μερισματική Πολιτική, η οποία έχει αποτυπωθεί στο Πληροφοριακό Έγγραφο Για Την Ένταξη Μετοχών Προς Διαπραγμάτευση Στην Κατηγορία ΕΝ.Α. PLUS της Εναλλακτικής Αγοράς Του Χρηματιστήριου Αθηνών, το οποίο βρίσκεται δημοσιευμένο στην ιστοσελίδας της Εταιρείας (Publications – Galaxy Cosmos Mezz Plc).

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εξέταση της πιθανής διανομής κερδών προς τους μετόχους οφείλει να διασφαλίζει την διακράτηση από τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας, όπως διαμορφώθηκαν κατά την εξεταζόμενη οικονομική χρήση, των απαιτούμενων ποσών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμούς και ορθές λογιστικές πρακτικές με βάσει τα Χρηματοοικονομικά Πρότυπα και που, σε κάθε περίπτωση, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, επαρκών κεφαλαίων, για την κατ’ ελάχιστον κάλυψη του συνόλου λειτουργικών αναγκών της μέχρι τον αναμενόμενο χρόνο λήξης της διακράτησης των ομολογιών ή μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους που θα λήγει τρία (3) χρόνια μετά τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους (οποιοδήποτε από τα δύο είναι το μεγαλύτερο), ως αποθεματικό ή αποθεματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 του Καταστατικού της Εταιρείας. Τα εναπομείναντα κέρδη δύναται κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων να διατίθενται προς διανομή στους Μετόχους.

Υπό την βάση αυτού του πλαισίου, η Εταιρεία διαμόρφωσε το προτεινόμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους από το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων της, προϋπολογίζοντας λειτουργικά έξοδα της τάξεως των €1,0 εκατ. συνολικά για τα επόμενα τρία έτη και φορολογικές υποχρεώσεις επί των φορολογούμενων εισοδημάτων ύψους €1,6 εκατ. για την περίοδο από την ίδρυσή της (Απρίλιος 2022) μέχρι και την 31.5.2023.

δ) Τέλος, διευκρινίζεται ότι η εύλογη αξία των διακρατούμενων ομολογιών αποτιμάται από την Εταιρεία σε εξαμηνιαία βάση μέσω ανεξάρτητου εκτιμητή και τα αποτελέσματα αποτυπώνονται στα στοιχεία της ετήσιας Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και τις Ετήσιες και Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις.

close menu