Ελλάδα

«Γέφυρα Πλάκας» στην Ήπειρο: Σε δημοπράτηση το οδικό έργο των 24 εκατ. ευρώ

Η δημοπράτηση του έργου έχει οριστεί για τις 20 Οκτωβρίου ενώ η αποσφράγιση των συμμετοχών θα πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου - Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Ηπείρου

Σε δημοπράτηση βγήκε το σημαντικό οδικό έργο για την αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2ης Επαρχιακής Οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υποτμήμα: Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.

Το κόστος του έργου με τον ΦΠΑ ανέρχεται σε 24 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 19,03 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου έχει οριστεί για τις 20 Οκτωβρίου ενώ η αποσφράγιση ενδιαφερομένων εταιρειών θα πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου.

Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

Η ταυτότητα του έργου

Αντικείμενο του εν λόγω οδικού έργου αποτελεί η Βελτίωση της βατότητας της 2ης επαρχιακής οδού με την εκτέλεση των εργασιών: διαπλατύνσεις, βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, απάλυνση & διαμόρφωση πρανών, εξυγιάνσεις οδοστρώματος σε βάθη από 0,50μ. έως και 1,50μ., κατασκευή συρματοκιβωτίων σε πρανή, κατασκευή τριγωνικών επενδεδυμένων τάφρων, επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα, φράχτες ανάσχεσης βραχοκαταπτώσεων και προστασίας οδού, κατασκευή ενός (1) τεχνικού Σ1 κλειστού στεγάστρου (τύπου C&C) με ανοίγματα (προς τα κατάντη) στη θέση «βράχος» μήκους ~145μ για την προστασία του οδικού τμήματος από τις μελλοντικές βραχοκαταπτώσεις των πρανών του νέου εκτεταμένου ορύγματος για την οριζοντιογραφική βελτίωση της οδού στη θέση αυτή, κατασκευή τεχνικών αντιστήριξης της οδού ήτοι είκοσι έξι (26) τοίχων βαρύτητας Τ1~Τ26 τύπου L για την αντιστήριξη του επιχώματος της μεικτής διατομής στην αριστερή οριογραμμή της οδού, κατασκευή πέντε (5) τεχνικών ΠΤ1~ΠΤ5 εν προβόλω καταστρώματος εδραζόμενων επί μονής σειράς πασσάλων για την διαπλάτυνση της οδού, κατασκευή τοίχων αναχαίτισης καταπτώσεων στην δεξιά οριογραμμή της οδού (ανάντη) με διαμορφωμένο ρείθρο επί του όνυχα του πεδίλου τους μεταβλητού ύψους από 0.50~1.60μ από την στέψη του ρείθρου, κατασκευή υδραυλικών έργων αποχέτευσης και αποστράγγισης οδού ήτοι τάφροι ερείσματος, αγωγοί αποστράγγισης, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων, φρεάτια υδροσυλλογής, κατασκευή υδραυλικών έργων απορροής ευρύτερης περιοχής ήτοι τάφροι συνέχειας / ποδός και εγκάρσια υδραυλικά τεχνικά αποτελούμενα από πέντε (5) κιβωτιοειδής οχετούς (Ο4,Ο6,Ο13,Ο14 & Ο17), τρία (3) τεχνικά με την μέθοδο COVER & CUT για την διαμόρφωση των οχετών Ο2, Ο3 & Ο12 και οκτώ (8) σωληνωτούς οχετούς (Ο7~Ο11 & Ο15, Ο16) οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση, σήμανση και ασφάλιση της οδού. Το μήκος του προς βελτίωση τμήματος είναι περί τα 8.50χλμ, από το τέλος του υπό κατασκευή τμήματος της σύνδεσης της Ιονίας Οδού στον Α/Κ Τερόβου με τα Τζουμέρκα (πλησίον του οικισμού Πηγάδια) μέχρι μετά τον κόμβο της διασταύρωσης με την επαρχιακή οδό σύνδεσης Άρτας με τα Τζουμέρκα.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu