Αγορές

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 15.000 ίδιων μετοχών με 13 ευρώ ανά μετοχή

Η συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται στα 196.245,02 ευρώ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προέβη την 02/10/2023, σε αγορά 15.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 13,0830 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 196.245,02 ευρώ.

close menu