Επιχειρήσεις

Grivalia Properties: Στα 36 εκατ. τα κέρδη στο 9μηνο του 2014

Στα 36 εκ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties για το εννεάμηνο του 2014 έναντι ζημιών 2 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν η ακόλουθη:

1. Τα έσοδα από μισθώματα παρουσιάζουν αύξηση κατά 32% (€36,7 εκ. έναντι €27,8 εκ.) κυρίως λόγω των εσόδων από τις νέες επενδύσεις του Ομίλου.

2. Τα έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 9% (€5,2εκ. έναντι €5,7εκ.) λόγω της πτωτικής τάσης των επιτοκίων καταθέσεων κατά τη διάρκεια του 2014. Η εν λόγω μείωση αντισταθμίστηκε από τα αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της περιόδου προερχόμενα κυρίως από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 Ιανουαρίου 2014.

3. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσιάζουν μείωση κατά 6% (€1,6εκ. έναντι €1,7εκ.) λόγω της αποπληρωμής μέρους δανειακών υποχρεώσεων.

4. Τα έξοδα φόρων επί των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 48% (€3,1εκ. έναντι €2,1εκ.) λόγω της μεταβολής του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Σημειώνεται ότι το ενιαίο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) και ο φόρος ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) αντικαταστάθηκαν από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Το εν λόγω κονδύλι στην τρέχουσα περίοδο αφορά πρόβλεψη, η οποία θα οριστικοποιηθεί με την καταβολή του φόρου.

Οι βασικοί δείκτες του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:
• Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 11,1
• Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 7%
• Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις: 9%
• Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): €33εκ.

Τα διαθέσιμα του Ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €170εκ. από €191εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2013 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε €65εκ. από €125εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Η μείωση των δανειακών υποχρεώσεων οφείλεται κυρίως στην πλήρη αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανείου ύψους €56εκ. της θυγατρικής Cloud Hellas Κτηματική Α.Ε., η οποία κατέστη ελεύθερη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων.

Την 30η Σεπτεμβρίου 2014, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται στα €843εκ. ή €8,32 ανά μετοχή.

close menu