Νέα

Hellenic Train: Xωρίς καμία πρόβλεψη για Τέμπη και πλημμύρες οι οικονομικές καταστάσεις του 2022

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το δυστύχημα οφείλεται σε αίτια που δεν σχετίζονται με την ευθύνη του προσωπικού και της διοίκησης

Δημοσιοποιήθηκαν στο ΓΕΜΗ, οι οικονομικές καταστάσεις της Hellenic Train για το 2022. Η εταιρεία εκτέλεσης σιδηροδρομικού έργου εμφάνισε για τη περασμένη χρονιά ανάκαμψη εσόδων, ανάκαμψη λειτουργικών κερδών και ζημίες, αντί καθαρών κερδών που είχε το 2021. Αυτά βέβαια το 2022, καθώς το τρέχον έτος αναμένεται να παρουσιάσει μεγάλες ζημιές λόγω του πολύνεκρου δυστυχήματος των Τεμπών και των πλημυρών στη Θεσσαλία.

Σχετικά με το δυστύχημα των Τεμπών, παρόλο που αυτό χρονικά είναι εκτός της εξεταζόμενης οικονομικής περιόδου, εν τούτοις η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων έγινε μετά από αυτό. Η διοίκηση της Hellenic Train ωστόσο, έκρινε ότι δεν πρέπει να λάβει καμία πρόβλεψη αποποιούμενη των οποιονδήποτε ευθυνών.

Καμία πρόβλεψη για Τέμπη

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προσδιορισμός του κόστους των αποζημιώσεων των θυμάτων και τραυματιών, καθώς και των υλικών ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη, συνεκτιμώντας τα μέχρι στιγμής γεγονότα και στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Εταιρεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι το ατύχημα οφείλεται σε αίτια που δεν σχετίζονται με την ευθύνη του προσωπικού και της διοίκησης της Εταιρείας». Και συνεχίζει: «Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των υφιστάμενων ασφαλιστικών καλύψεων, δεν διαμορφώνει την ανάγκη διατύπωσης διορθώσεων στις παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2022, δεδομένου ότι η όποια καθαρή χρηματοοικονομική έκθεση στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση».

Οι ορκωτοί λογιστές της εταιρείας (KPMG) εφιστούν την προσοχή «στη σημείωση 38 επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων όπου περιγράφεται το γεγονός της σύγκρουσης δύο αμαξοστοιχιών μεταγενέστερα του έτους χρήσης της Εταιρείας, καθώς και η εκτιμώμενη επίδραση του στην οικονομική θέση της Εταιρείας». Ωστόσο σημειώνουν ότι δεν διατυπώνουν επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Καμία πρόβλεψη για Daniel

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της κακοκαιρίας Daniel, για την οποία η διοίκηση της Hellenic Train δεν λαμβάνει καμία πρόβλεψη. Η σύνταξη ωστόσο των οικονομικών καταστάσεων του 2022 έλαβε χώρα μετά το καταστροφικά πέρασμα του Daniel από την Κεντρική Ελλάδα.

Αναφορικά με τις σοβαρές ενστάσεις των Ελεγκτών, σχετικά με τα αποτελέσματα που δημοσιοποιεί η ελληνική εταιρεία σιδηροδρομικού έργου, οι Ελεγκτές της KPMG στο σημείωμά τους αναφέρουν ότι η ελληνική εταιρεία αναγνώρισε απαιτήσεις ύψους 4,1 εκατ. ευρώ που δεν πληρούσαν τα κριτήρια αναγνώρισης του ΔΠΧΑ 15. Εξ αυτών, τα 0,3 εκατ. ευρώ βαραίνουν τις προγενέστερες χρήσεις και τα υπόλοιπα 3,8 εκατ. ευρώ την αναφερόμενη οικονομική χρήση (2022).

Η παρέκκλιση αυτή εμφανίζει αυξημένα κατά 3,8 εκατ. ευρώ τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας και ισόποσα μειωμένες τις ζημίες της μέσα στο 2022. Χωρίς την προαναφερόμενη παρέκκλιση, οι ζημίες της εταιρείας θα ήταν 4,68 εκατ. ευρώ (αντί 0,88 εκατ. ευρώ που εμφανίζεται τώρα), ενώ τα ίδια κεφάλαια θα ήταν 16,7 εκατ. ευρώ (αντί 20,5 εκατ. ευρώ).

Επίσης οι ορκωτοί λογιστές αναφέρουν ότι στις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της ελεγχόμενης επιχείρησης, περιλαμβάνονται υπόλοιπα απαιτήσεων από επιχειρήσεις δημόσιας ωφέλειας που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, ύψους 23 εκατ. ευρώ. Για τα υπόλοιπα αυτά η KPMG αναφέρει ότι «δεν κατέστη δυνατό να συγκεντρώσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια με εναλλακτικά μέσα σχετικά με την πρόοδο ελέγχου και αποδοχής των υπηρεσιών αυτών, όπως προβλέπεται από τις σχετικές συμβάσεις καθώς και τη συμφωνία του τελικού υπολοίπου από τις αντισυμβαλλόμενες με την Εταιρεία επιχειρήσεις δημόσιας ωφέλειας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2022. Κατά συνέπεια, δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε εάν είναι απαραίτητες οποιεσδήποτε προσαρμογές των σχετικών κονδυλίων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων».

Τέλος, οι Ορκωτοί Ελεγκτές επισημαίνουν την διαφορά Hellenic Train και ΟΣΕ, αναφορικά με τα τέλη πρόσβασης και χρήσης του σιδηροδρομικού δικτύου. Όπως αναφέρουν, η Hellenic Train εξακολουθεί να επιμετρά τα ανωτέρω τέλη για τις χρήσεις 2020 έως 2022 με υπολογισμούς που βασίζονται στις Δηλώσεις Δικτύου 2019 και όχι σύμφωνα με τις νέες χρεώσεις που έχει επιβάλλει για την περίοδο 2020-2022 ο διαχειριστής της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής, δηλαδή ο ΟΣΕ.

Σημειώνεται ότι ο τελευταίος, μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνησης της γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονίκης, προχώρησε σε διπλασιασμό των τελών πρόσβασης και χρήσης του δικτύου του. Η Hellenic Train αμφισβήτησε αυτή την αύξηση των τελών και έχει προσφύγει κατά του ΟΣΕ η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπερνά και τα 50 εκατ. ευρώ. Οι ορκωτοί ελεγκτές της KPMG πάντως, δεν διατυπώνουν επιφύλαξη σε σχέση με τη διαφορά αυτή.

Αυξημένη κρατική ενίσχυση

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα, η Hellenic Train το 2022 παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 37% φτάνοντας τα 153,9 εκατ. ευρώ και αύξηση λειτουργικών κερδών (EBITDA) κατά 29% φτάνοντας τα 27,8 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα ωστόσο διαμορφώθηκαν σε ζημία μετά από φόρους ύψους 0,9 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους ύψους 1,6 εκατ. ευρώ το 2021.

Η ανάκαμψη των εσόδων και των λειτουργικών κερδών αποδίδεται στην έξοδο της χώρας από την πανδημία, αλλά και στα αυξημένα έσοδα που είχε η εταιρεία λόγω των Υπηρεσιών Δημόσιας Υποχρέωσης (ΥΔΥ). Πρόκειται για κρατικές ενισχύσεις των λεγόμενων «άγονων γραμμών», οι οποίες πέρυσι ανήλθαν σε 65 εκατ. ευρώ, από 50 εκατ. ευρώ που ήταν το 2021.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η νέα σύμβαση που υπεγράφη στις 14 Απριλίου 2022 υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Hellenic Train, επιτρέπει την υπέρβαση του ορίου των 50 εκατ. ευρώ που ίσχυε έως τώρα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «σύμφωνα με το άρθρο 10.2 της σύμβασης ΥΔΥ, το Υπουργείο Μεταφορών υποχρεούται να καταβάλλει στην HELLENIC TRAIN ποσό, ύψους 50 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της (10ετούς) σύμβασης. Ωστόσο, με βάση τα άρθρα 10.3 & 10.14, σε ορισμένες περιπτώσεις που προκύπτει η ανάγκη για επιπλέον συνεισφορά, είτε λόγω αυξημένου κόστους πρόσβασης στη γραμμή, είτε λόγω αυξημένου κόστους μίσθωσης, είτε ακόμη και λόγω αύξησης του συνολικού κόστους που επηρεάζει τις επιβατικές μεταφορές, η HELLENIC TRAIN έχει τη δυνατότητα να ζητήσει επιπλέον συνεισφορά από το Υπουργείο».

Στο πλαίσιο αυτό, λόγω του άρθρου 10.3, που αναφέρει ότι το επιβατικό τμήμα της Hellenic Train εξασφαλίζεται με ελάχιστο κέρδος 2 εκατ. ευρώ μέσω της συνεισφοράς ΥΔΥ, η Hellenic Train κατέγραψε το 2022 υπερβάλλουσα συνεισφορά ύψους 15.027.965 ευρώ, προκειμένου να επιτευχθεί το ελάχιστο κέρδος όπως περιγράφεται στη σύμβαση ΥΔΥ. Η Εταιρεία κατέθεσε σχετικές αναφορές με βάση την αξιολόγηση που έγινε σε συνεδρίαση της συμβατικής επιτροπής παρακολούθησης.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu