Νέα

Η πρώτη μείωση των επιτοκίων νέων δανείων στο 5,77% τον Φεβρουάριο από 6,15% – Στοιχεία Τράπεζας της Ελλάδος

Για τις καταθέσεις το επιτόκιο παρέμεινε χαμηλό στο 0,53% - Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παραμένει υψηλό στο 6,76%, και το αντίστοιχο των επαγγελματικών δανείων στο 7,71%.

Η Τράπεζα της Ελλάδος έδωσε τα στοιχεία την πορεία των τρπαεζικών επιτοκίων σε καταθέσεις και δάνεια τον μήνα Φεβρουάριο. Σύμφωνα με αυτά τα βασικά σημεία είναι τα εξής:

  • Το Φεβρουάριο του 2024, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,53%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε στο  5,77% από 6,15%
  • Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε στις 5,24  εκατοστιαίες μονάδες.
  • Το Φεβρουάριο του 2024, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,54%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,34%.
  • Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στις 5,80 εκατοστιαίες μονάδες.

Αναλυτικά:

  1. Επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Νέες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στο 0,53%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,19%.

Τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 1,80% και 3,20% αντίστοιχα.

Νέα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 38 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,77% (από 6,15%)  εξαιτίας της χορήγησης ενός σχετικά χαμηλότοκου επιχειρηματικού δανείου με σταθερό επιτόκιο.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 15,04%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 181 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,27%, ενώ το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο  5,48%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,76%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 7,71%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,91%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε κατά 20 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,85%.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 24 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,64%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,20%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ παρέμεινε αμετάβλητο στο 5,88%.

  1. Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 Υφιστάμενες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,54% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά  αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,76%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 2,99%, έναντι 3,02% τον προηγούμενο μήνα.

Υφιστάμενα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,34%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,40%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα παρέμεινε επίσης αμετάβλητο στο 8,25%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,30%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,96%.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

Δεκέμβριος    2023Ιανουάριος    2024Φεβρουάριος    2024
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣΝοικοκυριών μίας ημέρας0,030,030,03
Επιχειρήσεων μίας ημέρας0,180,200,19
Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος1,831,831,80
Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος3,253,193,20
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων0,510,530,53
ΔΑΝΕΙΑΚαταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια15,1115,0015,04
Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια6,876,806,76
Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια7,807,737,71
Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο5,085,475,48
Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο12,1012,0810,27
Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο:5,885,875,91
 -δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ5,775,405,64
 -δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ6,016,096,20
 -δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ5,875,885,88
Δάνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο5,956,055,85
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων6,116,155,77
  Περιθώριο επιτοκίου5,605,625,24

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

Δεκέμβριος    2023Ιανουάριος    2024Φεβρουάριος    2024
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣΝοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη1,681,721,76
Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη3,003,022,99
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων0,510,540,54
ΔΑΝΕΙΑΣτεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών4,414,404,40
Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών8,238,258,25
Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών6,276,336,30
Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών7,107,046,96
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων6,356,366,34
  Περιθώριο επιτοκίου5,845,825,80

Σημειώσεις: 

  1. Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.
  2. Για τον υπολογισμό του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.
  3. Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.
  4. Το ποσό των νέων δανείων αφορά ποσά νέων δανειακών συμβάσεων που συνομολογήθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα αναφοράς και όχι εκταμιεύσεις δανείων.
googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu