Επιχειρήσεις

IDEAL: Από 18 Δεκεμβρίου σε διαπραγμάτευση οι ομολογίες – Πώς θα διατεθούν τα αντληθέντα κεφάλαια

Ο πρόεδρος IDEAL Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΙΝΤΕΚΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «ΙΝΤΕΚΒ1» - Η κατανομή των ομολογιών στη Δημόσια Προσφορά

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ideal ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (το «ΚΟΔ») (η «Έκδοση») ανέρχονται σε €100 εκατ. ενώ οι δαπάνες Έκδοσης εκτιμώνται σε €4,2 εκατ. περίπου και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Έκδοσης.

Τα αντληθέντα κεφάλαια, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ θα ανέλθουν στο καθαρό ποσό των περίπου € 95,8 εκατ. Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως: (i) Ποσό €74,8 εκατ. θα διατεθεί εντός 3 μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης για την αποπληρωμή υφιστάμενου, τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας.

Ειδικότερα η Εταιρεία θα διαθέσει:

(1) Ποσό €29,92 εκατ. πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών εξόδων σχετιζόμενων με την πρόωρη εξόφληση στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK» για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

(2) Ποσό €29,92 εκατ. πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών εξόδων σχετιζόμενων με την πρόωρη εξόφληση στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

(3) Ποσό €14,96 εκατ. πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών εξόδων σχετιζόμενων με την πρόωρη εξόφληση στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ» για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

(ii) Το εναπομείναν ποσό, ήτοι €21 εκατ. από το σύνολο των ανωτέρω καθαρών αντληθησομένων κεφαλαίων, μετά τη διάθεση του ανωτέρω υπό (i) ποσού θα διατεθεί για την χρηματοδότηση μελλοντικών εξαγορών εταιρειών από την Εκδότρια ή οποιαδήποτε Θυγατρική της, εντός 24 μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι τα αντληθέντα κεφάλαια από την Έκδοση, θα διατηρούνται, μέχρι την εκταμίευσή τους για τους ως άνω σκοπούς, σε άμεσα ρευστοποιήσιμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς.

Αναλυτικότερα βλέπε ενότητα 4.1.2 «Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 25/6.12.2017 του Δ.Σ. του Χ.Α. και 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, θα ενημερώνει το Χ.Α. καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων.

Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α., καθώς και, όπου απαιτείται, με τα μέσα που προβλέπονται στο Ν.3556/2007, όπως ισχύει. Επιπλέον, η Εταιρεία για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία, θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 04.12.2023, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εκδότριας. 

Οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε στην Αίτηση Κάλυψης.

Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 15.12.2023.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2023 αρχίζει η διαπραγμάτευση των 100.000 ομολογιών στην κατηγορία Τίτλων σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΙΝΤΕΚΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «ΙΝΤΕΚΒ1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρείας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Η κατανομή των ομολογιών στη Δημόσια Προσφορά

Η “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”, η “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και η “ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.”, ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της “IDEAL HOLDINGS A.E.” προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνουν ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 13.12.2023, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι “Ομολογίες”) με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €100 εκατ.

Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 1,89 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 3.559.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 5,50% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 5,50% ετησίως.

Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 5,50%, είναι οι εξής:

α) 60.000 Ομολογίες (60% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 79.576 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 75,40% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση) και

β) 40.000 Ομολογίες (40% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 105.555 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 37,89% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση).

Επίσης, από τις 40.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 13.334 Ομολογίες ως ακολούθως:

Ανάδοχος                                                              Κατανεμηθείσες Ομολογίες
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                             2.667

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                        2.666

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK                                                     2.667

ATTICA BANK                                                                     2.667

OPTIMA BANK                                                                    2.667

Σύνολο                                                                                   13.334

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu