Οικονομία

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τις παροχές του ΟΑΕΔ

Τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για παροχές του ΟΑΕΔ δίνει πλέον στους δικαιούχους η Διοίκηση του Οργανισμού.

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ Θεόδωρου Αμπατζόγλου επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ, καθώς πλέον εκτός από την αυτοπρόσωπη παρουσία, οι δικαιούχοι επιδομάτων θα μπορούν να  εξυπηρετούνται και μέσω διαδικτύου με τη χρήση κωδικών πρόσβασης.

Ειδικότερα, οι αλλαγές που επέρχονται στην εγγραφή για λήψη επιδόματος ανεργίας και λοιπών παροχών περιγράφονται στην απόφαση του κ. Αμπατζόγλου ως εξής:

1) Ο άνεργος υποχρεούται να προσέλθει ο ίδιος στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας απασχόλησής του, προκειμένου να υποβάλλει αίτηση και να αξιώσει απαίτηση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας, μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από τη λύση ή λήξη της εργασιακής του σχέσης.

Εκεί θα παραλαμβάνει αντίγραφο του εντύπου της αίτησης, με το οποίο θα ενημερώνεται για την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης επιδότησης και σε ειδικό σημείο του εντύπου θα εμφανίζεται προτυπωμένο κείμενο υπεύθυνης δήλωσης (Ν. 1599/1986), στο οποίο θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση με υπογραφή του, της υποχρέωσής του για ενημέρωση της Υπηρεσίας εντός 8 εργάσιμων ημερών, και οπωσδήποτε πριν τη λήξη του μήνα επιδότησης, σε περίπτωση που συντρέξει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης.

2) Οι αιτήσεις για τις παροχές του ΟΑΕΔ, εκτός της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, και ΕΤΑΠ−ΜΜΕ, μπορούν να υποβάλλονται από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με τη χρήση κωδικών.

Από την 1η Απριλίου 2015 και έπειτα οι αιτήσεις για τις ανωτέρω παροχές του ΟΑΕΔ, εκτός της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, και ΕΤΑΠ−ΜΜΕ, υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτύου, από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους, με τη χρήση κωδικών.

3) Οι δικαιούχοι των παροχών  φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

4) Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, δικαιολογητικά συνοδευτικά των αιτήσεων όπως αυτά προσδιορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις σχετικές εγκυκλίους, θα αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όταν η αυτεπάγγελτη αναζήτηση καθίσταται δυνατή από τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα του ΟΠΣ ΟΑΕΔ με άλλα πληροφοριακά συστήματα (π.χ. ΙΚΑ, ΓΓΠΣ κ.ο.κ.).

Στις περιπτώσεις που η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών δεν εξυπηρετείται από τη διαλειτουργικότητα του ΟΠΣ ΟΑΕΔ με τα άλλα πληροφοριακά συστήματα, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεών τους, άλλως οι αιτήσεις τους απορρίπτονται.

Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης απαιτούμενου δικαιολογητικού για την οποία δεν φέρει ευθύνη ο δικαιούχος, η ως άνω προθεσμία των 30 ημερών δύναται να παραταθεί, όχι, όμως, πέραν των 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως.  Κατόπιν του ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν στην έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Οικονομία

close menu