Επιχειρήσεις

Intracom Holdings: Παραίτηση Κωνσταντίνου Σ. Κόκκαλη από επιτροπή ελέγχου

Παραμένει στο Δ.Σ. της εταιρείας

Η Intracom ανακίνωσε την παραίτηση του Κωνσταντίνου Σ. Κόκκαλη, από Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, λόγω φόρτου εργασίας και λοιπών ανειλημμένων υποχρεώσεων, διατηρώντας τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ως Aντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ..

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνέχεια της ως άνω παραίτησης, θα προβεί στη σύγκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας προκειμένου να εκλεγεί νέα Επιτροπή Ελέγχου, αφού προηγουμένως επαναπροσδιορισθεί το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η σύνθεση και η θητεία της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

close menu