Οικονομία

ΚΕΠΕ: Ανακατανομή συνιστωσών του ΑΕΠ, προς όφελος των εξαγωγών και των επενδύσεων

Το αναπτυξιακό του όραμα για την Ελλάδα του 2020 παρουσίασε το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).
Το αναπτυξιακό όραμα του ΚΕΠΕ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχέδιο ανάπτυξης που καθορίζει ένα οδηγό εφαρμογής ενός νέου οικονομικού προτύπου για τη χώρα.

Αντιμετωπίζοντας τις στρεβλώσεις που οδήγησαν την ελληνική οικονομία σε βαθιά ύφεση, στη βάση της υπερκατανάλωσης, του υπερδανεισμού και της εσωστρέφειας, το νέο μοντέλο εστιάζει στην ανακατανομή μεταξύ των συνιστωσών του ΑΕΠ, προς όφελος των εξαγωγών και των επενδύσεων.

Το μοντέλο αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μεταρρύθμιση των θεσμών που διέπουν τη λειτουργία του κράτους και των αγορών, την ενίσχυση των συνθηκών ρευστότητας/χρηματοδότησης και τη διαμόρφωση ενός στρατηγικού πλαισίου για την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά και δυνητικά πλεονεκτήματα της κλαδικής διάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας προτείνονται δράσεις και πολιτικές με έμφαση στις συνέργειες και στόχο την παραγωγή διεθνών εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών με υψηλότερη προστιθέμενη αξία και την ενίσχυση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στο ΑΕΠ και κυρίως στην απασχόληση.

Τη μελέτη με τίτλο: “Το Αναπτυξιακό Όραμα της Ελλάδας του 2020: Προβλέψεις, Προϋποθέσεις ανάπτυξης και Μηχανισμοί Χρηματοδότησης” παρουσίασε για πρώτη φορά δημοσίως, ο Πρόεδρος και Επιστημονικός Διευθυντής του ΚΕΠΕ, Καθηγητής Ν. Φίλιππας και οι ερευνητές του ΚΕΠΕ κκ. Αικ. Τσούμα και Θ. Τσέκερης.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και της ενημέρωσης της κοινωνίας για ένα Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας.
Την παρουσίαση προλόγισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής Αχ. Ζαπράνης και συντόνισε ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής Χρήστος Ι. Νεγκάκης.

close menu