Επιχειρήσεις

Κέρδη 1,176 δισ. ευρώ για την Εθνική στο εννιάμηνο

Καθαρά κέρδη 1,176 δισ. ευρώ στο εννιάμηνο ανακοίνωσε ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας, από 262 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Τα κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,241 δισ. ευρώ., υπερκαλύπτοντας, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, τις διενεργηθείσες προβλέψεις για επισφάλειες ύψους 1,072 δισ. ευρώ, και οδηγώντας σε οργανικά κέρδη εννεάμηνου ύψους 169 εκατ. ευρώ.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως η δημιουργία νέων επισφαλειών στην Ελλάδα συνέχισε να βαίνει μειούμενη σε τριμηνία βάση (-6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και -36% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2013), ως απόρροια της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος.

Τα συνολικά κόστη του Ομίλου μειώθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση, καθώς οι ενέργειες περιστολής δαπανών σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται η Εθνική Τράπεζα συνεχίζονται.

Σε ό,τι αφορά τη Finansbank, τα καθαρά κέρδη του γ’ τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 109 εκατ., ευρώ αυξημένα κατά 27% σε επίπεδο τριμήνου και κατά 36% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2013.

Ο κύριος βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου CΕT1 ανήλθε σε 15,8%.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι, βάσει των προσφάτων stress tests που διενήργησε η ΕΚΤ, και λαμβάνοντας υπόψη το ήδη εγκεκριμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ (DG Comp), δεν πρόεκυψε καμία ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των κεφαλαίων της Τράπεζας, ακόμα και κάτω από ακραίες συνθήκες.

Στην Ελλάδα οι καταθέσεις της ΕΤΕ αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση, στα 46,1 δισ.ευρω, «αντανακλώντας τη σταδιακή ανάκτηση της εμπιστοσύνης των Ελλήνων καταθετών προς την τράπεζα και το τραπεζικό σύστημα της χώρας».

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται, σημειώθηκε ισχυρή άνοδος τόσο των προθεσμιακών καταθέσεων κατά 5% σε ετήσια βάση, όσο και των λογαριασμών όψεως (+8%), ενώ οι καταθέσεις ταμιευτηρίου παρέμειναν σταθερές.

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, οι χορηγήσεις πριν την αφαίρεση των προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 45,2 δισ. ευρω, -3% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης απομόχλευσης του χαρτοφυλακίου λιανικής κατά 4% σε ετήσια βάση.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις της Τράπεζας διαμορφώθηκε σε 81% το Σεπτέμβριο του 2014, έναντι 88% ένα έτος νωρίτερα.

Η καθαρή χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε περαιτέρω κατά 10 δισ. ευρώ από το τέλος Δεκεμβρίου 2013 έως σήμερα, αποτελώντας το 5% του ενεργητικού του Ομίλου (προσαρμοσμένο για τις ομολογίες του EFSF), ενώ η τράπεζα έχει μηδενική εξάρτηση από τον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας ELA ήδη από το γ΄ τρίμηνο του 2013.

Στη νοτιοανατολική Ευρώπη το εννεάμηνο του 2014, οι δραστηριότητες του Ομίλου απέφεραν καθαρά κέρδη ύψους 43 εκατ. ευρω σε σχέση με 20 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Όπως τονίζεται, η ενίσχυση της κερδοφορίας προήλθε κυρίως από τη σημαντική περιστολή του λειτουργικού κόστους κατά 6% σε ετήσια βάση.

Το επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 34 μ.β. σε ετήσια βάση, στις 346 μ.β., ενώ τα οργανικά έσοδα σημείωσαν άνοδο 6%. Ως αποτέλεσμα, τα προ προβλέψεων κέρδη αυξήθηκαν κατά 22% σε ετήσια βάση, στα 113 εκατ. ευρώ.

Η ενδελεχής αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών κατέδειξε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι υγιές κι επαρκώς κεφαλαιοποιημένο, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Αλέξανδρος Τουρκολιάς.

Πρόσθεσε πως η Εθνική διαθέτει με βάση το δυσμενές δυναμικό σενάριο το υψηλότερο κεφαλαιακό απόθεμα μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών, ύψους 2 δισ. ευρώ και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας βάσει του σεναρίου αυτού 8,9% ή 340 μ.β. υψηλότερα σε σχέση με το απαιτούμενο 5,5%

close menu