Νέα

Κλουκίνας-Λάππας: Μερική διάσπαση του κλάδου ακινήτων της θυγατρικής

Η Μερική Διάσπαση θα αφορά στην απορρόφηση του Κλάδου ακινήτων της ΚΛΜ ΑΤΕ από την Κλουκίνας- Λάππας, του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30.06.2023

Η «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Επωφελούμενη), ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων αφενός της Εταιρείας και αφετέρου της 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «K.Λ.M. A.T.E.» «Διασπώμενη» της 26.9.2023, εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης του κλάδου των ακινήτων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Διασπώμενη (εφεξής o «Κλάδος») με απορρόφηση του εν λόγω Κλάδου από την Εταιρεία και μεταβίβαση σε αυτήν του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αυτού, (η «Μερική Διάσπαση»).

Ειδικότερα, η Μερική Διάσπαση θα αφορά στην απορρόφηση του Κλάδου από την ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ, του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30.06.2023.

Όλες οι πράξεις και συναλλαγές που θα γίνουν από τη K.Λ.M. A.T.E και που θα αφορούν στον Κλάδο από την 01.07.2023, ήτοι την επόμενη ημέρα του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, βάσει του οποίου γίνεται η Μερική Διάσπαση και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Μερικής Διάσπασης, θα θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό της ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ.

Με την ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης (την ημέρα καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της συμβολαιογραφικής πράξης μερικής διάσπασης της Διασπώμενης, μαζί με την σχετική εγκριτική απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Επωφελούμενης και της Διασπώμενης), η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) του Κλάδου.

Η Επωφελούμενη μετά την ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης, θα παραμείνει εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα προσθέσει στις δραστηριότητές της και τα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν στη δραστηριότητα του Κλάδου.

Επισημαίνεται ότι κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της 26 ης Σεπτεμβρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέταξε την, κατά το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, Έκθεσή του προς τη Γενική 2 Συνέλευση των μετόχων της στην οποία εξηγεί και δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη το Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης.

Η ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και της λήψης όλων των λοιπών αναγκαίων εγκρίσεων.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας Μερικής Διάσπασης.

close menu