Πρόσωπα

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Οι αρμοδιότητες του νέου υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αναλαμβάνει Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και Κτηματολογικών Γραφείων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ((10/7/2023, Τεύχος Β, Αριθμός 4442) απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις αρμοδιότητες του νέου υφυπουργού Ψηφιακής διακυβέρνησης Κων. Κυρανάκη.

Άρθρο 1
Στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Κυρανάκη του Ιωάννη – Παναγιώτη, ανατίθενται:
α) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων:
αα) της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, και
αβ) του Τμήματος Κτηματολογικών Γραφείων της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 3/2021 (Α’ 3) και
β) Η εποπτεία:
βα) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,
ββ) του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος» (ΕΛ.ΚΕ.Δ.),
βγ) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ Α.Ε.)» και των λοιπών εταιρειών του ομίλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων,
βδ) του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας A.E.» (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.) και
βε) του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου» (ΕΚΤ).
Οι αρμοδιότητες της υποπερ. (αα) της περ. (α) και της υποπερ. (ββ) της περ. (β) μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
δ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς και άλλα συναρμόδια όργανα,
ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,
στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς, και
ζ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γραφείου του Υφυπουργού, όπως και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου του.
Οι αρμοδιότητες των περ. (α), (ε) και (στ) μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 3
Εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες του Υφυπουργού και παραμένουν στον Υπουργό:
α) Η νομοθετική πρωτοβουλία,
β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και

γ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών, καθώς και του συνόλου των εποπτευόμενων φορέων, με την επιφύλαξη της περ. ζ) του άρθρου 2.

close menu