Αγορές

LAMDA: Αγορά 10.000 ίδιων μετοχών με 6 ευρώ ανά μετοχή

Η συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται στα 60.939 ευρώ και το ποσοστό διαμορφώνεται στο 1,8%

Η LAMDA Development S.A., σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, κατ’ εφαρμογή της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21.06.2023, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 31.05.2023 και βάσει της από 21.06.2023 Ανακοίνωσης Αγοράς Ιδίων Μετοχών, ανακοινώνει ότι προέβη την 02.10.2023 σε αγορά 10.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης €6,094 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €60.939,82. Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 3.329.831 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,884% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

close menu