Επιχειρήσεις

Lamda Development: Εκτακτη Γ.Σ. 15/9 για διάσπαση Lamda Olympia Village

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία θα συνέλθει Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21.09.2023

Ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών:

Σύμφωνα με τον Νόμο 4548 / 2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 16 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (εφεξής η «Εταιρεία»), καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37A, 151 23 (εντός Golden Hall), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση (α) του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης αναφορικά με την κοινή διάσπαση της εταιρείας «LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων» με διακριτικό τίτλο «L.O.V. S.M.S.A» με απορρόφηση από την Εταιρεία και την εταιρεία «LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «LAMDA MALLS Α.Ε.» και με σύσταση νέας εταιρείας, (β) του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της εταιρείας «LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων» με διακριτικό τίτλο «L.O.V. S.M.S.A» με ημερομηνία 31.12.2022, (γ) της από 19.07.2023 Έκθεσης Αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού και παθητικού) της εταιρείας «LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων» με διακριτικό τίτλο «L.O.V. S.M.S.A», σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/ 2018, όπως ισχύει.
2. Έγκριση της κοινής διάσπασης της εταιρείας «LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων» με διακριτικό τίτλο «L.O.V. S.M.S.A» με απορρόφηση από την Εταιρεία και την εταιρεία «LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «LAMDA MALLS Α.Ε.», και με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 4, 75, 59-74 και 83-87 του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 καθώς και
τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν.4438/2016, όπως ισχύουν.
3. Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας για τους σκοπούς της κοινής διάσπασης της εταιρείας «LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων» με διακριτικό τίτλο «L.O.V. S.M.S.A».
4. Έγκριση του καταστατικού της νέας (επωφελούμενης) ανώνυμης εταιρείας που θα συσταθεί ως 100% θυγατρική της Εταιρείας, συνεπεία της κοινής διάσπασης της εταιρείας «LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων» με διακριτικό τίτλο «L.O.V. S.M.S.A».
5. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης Διάσπασης.
6. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21.09.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα
12.00 μ.μ., στην έδρα της.

Σημειώνεται ότι θα παρασχεθεί στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν, όλοι ή κάποιοι εξ αυτών, όσοι το επιθυμούν, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 5 του Καταστατικού της
Εταιρείας και το άρθρο 125 του Νόμου 4548/2018. Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής των μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης παρέχονται κατωτέρω.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu