Πρόσωπα

Μάξιμος Σενετάκης: Οι αρμοδιότητες του νέου υφυπουργού Ανάπτυξης

Αναλαμβάνει την ευθύνη των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (10/7/2023, Τεύχος Β, Αριθμός 4442)  απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις αρμοδιότητες του νέου υφυπουργού Ανάπτυξης, Μάξιμου Σενετάκη.

Άρθρο 1
Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Μάξιμο Σενετάκη του Γεωργίου, αναθέτουμε:
α) Την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των οργανικών μονάδων και των συλλογικών οργάνων που υπάγονται σε αυτή,
β) την εποπτεία και τη ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 5/2022.

Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς και άλλα συναρμόδια όργανα,
ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.
ζ) η επιλογή και ο διορισμός των διοικήσεων όλων των εποπτευόμενων φορέων, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών που αποτελούν αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, και
η) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γραφείου του, όπως και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου του.

Οι αρμοδιότητες των περ. (α), (ε) και (στ) του παρόντος μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Οι αρμοδιότητες της περ. (β) του άρθρου 1 και της περ. (ζ) του παρόντος ασκούνται από κοινού με τον Υπουργό Ανάπτυξης.

Άρθρο 3
Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Υφυπουργό εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:
α) Η νομοθετική πρωτοβουλία,
β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και
γ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου, με την επιφύλαξη της περ. η)
του άρθρου 2.

close menu